عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان عوامل، اجتماعی –اقتصادی مرتبط با میزان رضایت مندی خانواده های معلولین از عملکرد آسایشگاههای معلولین شهر مشهد انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده، 401 نفر از خانواده های معلولین مورد بررسی قرار گرفته اند. مبانی نظری مورد استفاده در این مطالعه ترکیبی از نظریات مبادله و نظریه احساسات بوده است. نتایج این تحقیق در بخش توصیفی حاکی از آن است که در مجموع 16/2 درصد پاسخگویان از عملکرد آسایشگاه های معلولین به میزان زیادی رضایت داشت ...

هدف اصلی این پایان نامه بررسی امکان کاهش فقر در ایران با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از داده های سری زمانی برای دوره ی 1357-1388 و تکنیک اقتصاد سنجی OLS بهره گرفته ایم. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که علی رغم وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و کاهش فقر، رابطه ی هریک از بخش های اقتصادی با کاهش فقر ( بجز بخش خدمات در شاخص فقر سرشمار و بخش نفت در شاخص شکاف فقر ) فاقد اهمیت آماری لازم می باشد. علاوه بر این بررسی دیگر عوامل موثر ...

در این پایان‌نامه تأثیر سرمايه‌گذاري مستقیم خارجی و سرمايه‌گذاري داخلی بر رشد اقتصادی ایران و رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون ایستایی دیکی-فولر تعمیم‌یافته ایستایی متغیرهای الگو بررسی شده است که بر اساس این آزمون همه متغیرهای الگو در تفاضل مرتبه اول ایستا هستند. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای سرمايه‌گذاري مستقیم خارجی، سرمايه‌گذاري داخلی و رشد اقتصادی از داده‌های س ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت نفت، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام می باشد. متغیر وابسته، ریسک ورشکستگی است که برای محاسبه آن از دو مدل Z ́ آلتمن و O اهلسون استفاده گردید. از اندازه شرکت، اهرم مالی و نوع صنعت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. در راستای تحقق اهداف پژوهش، ده فرضیه تدوین و با استفاده از روش رگرسیون ساده، چند متغیره و هم ...

هدف اصلی این رساله بررسی کشش عوامل منتخب تأثیرگذار بر شاخص امید به زندگی در ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت توضیحی با وقفه‌های گسترده(ARDL) و با به کارگیری داده-های سری زمانی برای دوره 1385-1349 می‌باشد. تعیین کننده‌های امید به زندگی در ایران در ارتباط با عوامل منتخب اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. رویکرد آزمون کرانه‌ها به همجمعی برای محاسبه کشش‌های بلند مدت طول عمر نسبت به عوامل منتخب اقتصادی، اجتماعی و محیطی به کار برده شده است. نتایج تجربی اظهار می‌دارند امید به زندگی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بهداشت روان زنان شاغل در بیمارستان‌های شهر بندرعباس انجام شده است. در این پژوهش که با روش کمی و پیمایشی انجام گرفت، از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات، استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، زنان شاغل در بیمارستان‌های شهر بندرعباس در سال 1391می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 290 نفر تعیین شد که با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در بین افراد نمونه، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای طبقه اجتم ...

هدف اصلی این مطالعه تبیین و پیش‌بینی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با گرایشات مصرفی زنان می باشد، که در شهر شیراز زندگی می کنند. برای این منظور به مطالعه متغیرهای زمینه‌ای، سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اقتصادی و گرایشات دینی و ارتباط آن‌ها با گرایشات مصرفی زنان پرداخته شده است. این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمّی است و با روش پیمایشی انجام شده است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین بیش از 400 نفر از زنان حداقل یک‌بار ازدواج کرده در شیراز، که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی بر نگرش زنان در سنین حاملگی به سقط جنین میپردازد. چار چوب نظری مورد استفاده در این تحقیق نظریه آیزن و فیش باین یا نظریه کنش موجه و روش مورد استفاده پیمایش میباشد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه تدوین و در اختیار 384 نفر قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی نتایج حاصل از تحلیل ها نشان میدهد که از نه فرضیه مطرح شده ه ...

شاخص سلامت و میزان مرگ و میر کودکان از جمله شاخص های مهم بهداشتی است که بررسی های مختلف نشان دهنده تفاوت آنها در استان ها و مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. هدف از این پژوهش بررسی توزیع فضایی مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال در استان فارس و تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیت‌شناختی بر آن می باشد. در این پژوهش از روش کمی، مطالعه گذشته نگر و از داده‌های مربوط به 6 دوره زمانی استفاده شده است که در نهایت با استفاده از بسته نرم افزاری Excel، و سیستم اطلاعات جغرافیایی((GIS و Geo ...