عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 779

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش که بر اساس انواع فعالیتهای مختلف تنظیم گردیده، شامل شش بخش است که در بخش اول، مسایل اخلاقی، تربیتی و بهداشتی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم، به تامین و تربیت نیروی انسانی توجه شده است . بخشهای سوم و چهارم گزارش نیز مسایل رفاهی و معیشتی فرهنگیان و آموزش ، تحقیقات و تغییر نظام را دربردارد. در بخش پنجم، جلب مشارکتهای مردمی و سیاستهای خاص اجرایی مورد توجه قرار گرفته و بالاخره، در بخش ششم، به فعالیتهای عمرانی، تهیه و توزیع تجهیزات و منابع مالی پرداخته شده ...
    
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
گزارش حاضر که به همت معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تنظیم گردیده، شامل دو بخش عمده است که بخش اول، به تحلیل عملکرد برنامهء اول و بخش دوم، به اهداف کیفی و سیاستهای اجرایی تامین و تربیت نیروی انسانی بخش آموزش و پرورش ، فضاهای مورد نیاز و اعتبارات عمرانی تربیت معلم در برنامهء دوم توسعه، اختصاص دارد. مطابق این گزارش ، عملکرد برنامه بجز در دورهء متوسطه، تقریبا در سایر زمینه‌ها، یعنی در زمینهء تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی، برگزاری دوره‌های معادل کاردانی ...