عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش آموختگان کشاورزی علی رغم دارا بودن دانش فنی لازم در زمینه کشاورزی به علت عدم تسلط به صلاحیت های مورد نیاز کارآفرینی معمولا به سمت فعالیت های کارآفرینی نمی روند. از سوی دیگر دانشجویان کارآفرینی نیز علی رغم داشتن دانش کارآفرینی و مدیریت تجاری فاقد دانش فنی در یک زمینه خاص برای انجام فعالیت های کارآفرینی می باشند. تلفیق دروس کارآفرینی در برنامه درسی کشاورزی موجب می شود که دانشجویان علاوه بر دانش فنی کشاورزی با دانش مدیریت تجاری نیز آشنا شده و دارای توانایی بیشتری در زمینه ...

اين مطالعه ي توصيفي- همبستگي، با هدف کلي واکاوي ادراک و انتظارات دانشجويان کشاورزی از اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي در دانشکده هاي کشاورزي غرب کشور انجام شد. جامعه ي آماري اين پژوهش را دانشجويان سال آخر گرايش هاي مختلف دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه های غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ايلام، همدان و لرستان) تشکيل دادند (979 =N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 274 نفر تعيين گرديد. از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بهره گرفته شد. روايي صوري و محتوايي ابزار ...

چکیده بررسی ها نشان میدهد پارکهای علم و فنّاوری و مراکز رشد در فرآیند ایجاد، توسعه و تجاریسازی نتایج تحقیقات نقش مهمی دارند. از این هدف پژوهش توصیفی – پیمایشی با هدف تبیین مدل تجاری سازی نوآورهای کشاورزی در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش جزء تحقیقات کمی است و جامعه آماری آن شامل تمامی کارشناسان موجود در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی استان کرمانشاه می باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بوده است که روایی آن توسط ...

چکیده: مروری بر نیازهای کارفرمایان بخش کشاورزی این مسئله را آشکار می‌سازد که آنان از دانش‌آموختگان کشاورزی انتظاردارند که خلاقیت، مهارت، تفکر انتقادی و توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند. این دیدگاه در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر از هر گرایش دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. به منظور ارتقاء قابلیت‌های حرفه‌ای دانشجویان این رشته، درس کارآموزی به ارزش 2 واحدعملی در گروه‌های ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاهی ارائه می‌گردد. علی‌رغم، اهمیت کارآموزی در اشتغال‌پذیری دان ...

به‌تازگی بخش غیر کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه با کمک کردن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، گوناگون‌سازی معیشت و کاستن از فقر، ارزش افزونی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی «نقش درآمد‌های غیر کشاورزی بر کاهش فقر روستایی شهرستان دلفان» در استان لرستان است. جامعه آماری تحقیق شامل 14270 خانوار روستایی شهرستان دلفان است که بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نمونه به‌دست آمد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده ش ...

امروزه موضوع مهم سلامت محصولات و فراورده‌های غذایی مورد مصرف جامعه، از نظر اهمیت و نقش پررنگ در سلامتی انسان، موجب مطرح شدن در چارچوب امنیت و سلامت غذایی هر کشور شده است؛ اثرات ناشی از تجمع عناصر شیمیایی و سموم در مواد‌غذایی منجر به ایجاد مخاطرات متعددی در سلامت افراد جامعه و تبعات اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ با این تعاریف جای هیچ‌گونه درنگ و تردید در حرکت به سمت توسعه کشاورزی ارگانیک با هدف امنیت وسلامت غذا و به دنبال آن پایداری اجتماعی و اقتصادی باقی نمی‌ماند، از این رو تحقیق ...
نمایه ها:

حوادث شغلی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه می باشد. کشاورزی در سطح جهانی به عنوان یکی از پرمخاطره ترین مشاغل شناخته شده است. توجه به وضعیت ایمنی و سلامت حرفه ای کشاورزان می تواند موجبات کاهش آسیب های شغلی این بخش را فراهم آورد. اما متأسفانه در کشور ایران آسیب های شغلی کشاورزی مورد غفلت واقع شده است. به طوری که هیچ گونه برنامه ریزی و اقدامی جهت کاهش و پیشگیری از این نوع آسیب ها صورت نگرفته است. با توجه به تعداد قابل ملاحظه حوادث در بخش کشاورزی استان کرمانشا ...

در سال های اخیر لزوم حضور در عرصه‌های جهانی، تمامی سازمانها را با فضای رقابتی جدیدی مواجه نموده و سازمانها در تلاشند تا بعنوان یک سازمان سرآمد معرفی گردند. رقابت پذیری در آموزش عالی، باعث شده است تا دانشگاه ها راهکارهای جدیدی را جستجو کنند تا بتوانند پیچیدگی ها و تنوع خدمات موسسات آموزشی رامدیریت نمایند.یکی از این راهکارها استفاده از مدل های تعالی سازمانی است. از آنجا که کیفیت مفهوم وسیعی است و هدف آن کارایی کل مجموعه است در سال های اخیر توانمندسازی از ویژگی های مهم مدیریت مو ...

این مطالعه آمیخته با هدف واکاوی اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه انجام شد. بر پایه یافته ها در زیرسیستم سیاستی، در اسناد کلان کشور به بسیاری از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی توجه نشده است، در زیرسیستم مالی، کارآفرینان با مشکلاتی عدیده ای در تأمین سرمایه مالی مورد نیاز خود روبرو بوده اند. وضعیت سرمایه اجتماعی مردان کارآفرین خوب اما میزان سرمایه اجتماعی زنان کارآفرین کم است. در بعد سرمایه انسانی، وضعیت تحصیلی و تجربه کارآفرینان مطلوب بود اما کارآفرینان در رابطه با برخی ا ...