عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش آموختگان کشاورزی علی رغم دارا بودن دانش فنی لازم در زمینه کشاورزی به علت عدم تسلط به صلاحیت های مورد نیاز کارآفرینی معمولا به سمت فعالیت های کارآفرینی نمی روند. از سوی دیگر دانشجویان کارآفرینی نیز علی رغم داشتن دانش کارآفرینی و مدیریت تجاری فاقد دانش فنی در یک زمینه خاص برای انجام فعالیت های کارآفرینی می باشند. تلفیق دروس کارآفرینی در برنامه درسی کشاورزی موجب می شود که دانشجویان علاوه بر دانش فنی کشاورزی با دانش مدیریت تجاری نیز آشنا شده و دارای توانایی بیشتری در زمینه ...

اين مطالعه ي توصيفي- همبستگي، با هدف کلي واکاوي ادراک و انتظارات دانشجويان کشاورزی از اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي در دانشکده هاي کشاورزي غرب کشور انجام شد. جامعه ي آماري اين پژوهش را دانشجويان سال آخر گرايش هاي مختلف دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه های غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ايلام، همدان و لرستان) تشکيل دادند (979 =N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 274 نفر تعيين گرديد. از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بهره گرفته شد. روايي صوري و محتوايي ابزار ...

پژوهش حاضر با هدف کلی آسیب شناسی نظام بیمه محصولات کشاورزی صورت گرفته و اهداف اختصاصی آن شامل شناسایی و اولویت بندی آسیب های نظام بیمه محصولات کشاورزی از دیدگاه کشاورزان پذیرنده بیمه در دهستان درود فرامان و کارشناسان صندوق بیمه در شهرستان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از یکی از روش های تحقیق کیفی به نام نظریه بنیانی انجام گرفته است. در ابتدا با استفاده از روش های مختلف ( ازجمله: مصاحبه، بحث گروهی متمرکز و...) از کشاورزان دهستان مورد نظر و کارشناسان مشغول به فعالیت د ...

چکیده بررسی ها نشان میدهد پارکهای علم و فنّاوری و مراکز رشد در فرآیند ایجاد، توسعه و تجاریسازی نتایج تحقیقات نقش مهمی دارند. از این هدف پژوهش توصیفی – پیمایشی با هدف تبیین مدل تجاری سازی نوآورهای کشاورزی در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش جزء تحقیقات کمی است و جامعه آماری آن شامل تمامی کارشناسان موجود در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی استان کرمانشاه می باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بوده است که روایی آن توسط ...

جوانه‌زنی یک مرحله حساس در چرخه زندگی گیاهان زراعی است. جوانه‌زنی کامل، سریع و یکنواخت برای داشتن یک سطح سبز مناسب و سرعت رشد محصول ضروری است به طوریکه باعث دریافت بهتر تشعشع و افزایش عملکرد می‌شود. به منظور بررسی اثرات پرایم بذر و رژیم‌های آبیاری بر شاخص‌های رشد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین رقم سوفرا، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بارخرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی انجام شد. آزمایش با ...
نمایه ها:
پرایم | 

بخش کشاورزی نقش مهمی در اشتغال و تولید روستاهای کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برعهده دارد. در حال حاضر روستاهای ایران با مشکلاتی چون تولید و بهره‌وری پایین و مهاجرت درگیر هستند. تعاونی-های تولید کشاورزی برای فائق آمدن بر این مشکلات نظام بهره‌برداری مناسب به نظر می‌رسد. هرچند تعاونی-های تولید کشاورزی، به عنوان یک راهکار اصلی اما رشد این تعاونی‌ها در استان ایلام نسبتاً کند می‌باشد. بنابراین هدف این مطالعه کیفی شناسایی عوامل بازدارنده‌ی توسعه‌ی تعاونی‌های کشاورزی استان ای ...

چکیده: مروری بر نیازهای کارفرمایان بخش کشاورزی این مسئله را آشکار می‌سازد که آنان از دانش‌آموختگان کشاورزی انتظاردارند که خلاقیت، مهارت، تفکر انتقادی و توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند. این دیدگاه در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر از هر گرایش دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. به منظور ارتقاء قابلیت‌های حرفه‌ای دانشجویان این رشته، درس کارآموزی به ارزش 2 واحدعملی در گروه‌های ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاهی ارائه می‌گردد. علی‌رغم، اهمیت کارآموزی در اشتغال‌پذیری دان ...

افزایش حجم ضایعات در نتیجه تشدید فعالیت‌های کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شده‌است. هدف کلی این تحقیق کیفی بررسی وضعیت مدیریت ضایعات آلی بخش کشاورزی توسط کشاورزان و ارائه الگویی مناسب برای مدیریت این ضایعات می‌باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب‌های کشاورزی این استان می‌باشد. از این شهرستان سه روستای حسن‌آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مه ...

به‌تازگی بخش غیر کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه با کمک کردن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، گوناگون‌سازی معیشت و کاستن از فقر، ارزش افزونی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی «نقش درآمد‌های غیر کشاورزی بر کاهش فقر روستایی شهرستان دلفان» در استان لرستان است. جامعه آماری تحقیق شامل 14270 خانوار روستایی شهرستان دلفان است که بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نمونه به‌دست آمد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده ش ...