عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با هدف بررسی اثر کشش ایستا با زمان‌های مختلف بر قدرت و توان عضلانی و دامنه حرکتی تعداد 11 نفر از دانشجویان دختر تربیت بدنی دانشگاه رازی در دامنه سنی 18 تا 21 ساله که هیچ یک صدمات عضله همسترینگ و چهارسرران نداشتند به طور داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. تمرینات به طور کلی در 5 جلسه اجرا شد، آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در 5 گروه قرار گرفتند. 1 گروه کنترل (8 دقیقه استراحت) و 4 گروه که تمرینات کششی برای گروه‌های عضلانی چهارسرران و همسترینگ را در یک جلسه در پروتکل ...

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از اثربخشی تلفیق درس تربیت بدنی با دروس ریاضی و جغرافی در یادگیری در مقایسه با روش سنتی آموزش ریاضی و جغرافی. تعداد 153 دانش آموز دختر سال اول راهنمایی به شیوه ی تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند..برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از آزمون معلم ساخته که شامل کلیه ی حیطه های یادگیری شناختی بلوم بود ، در گروه های تجربی و کنترل و از فرم نظرسنجی ، جهت مقا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین صبحگاهی بر ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی دانش‌آموزان چاق و دارای اضافه وزن می‌باشد. بدین منظور 32 آزمودنی چاق و دارای اضافه وزن غیر فعال به صورت تصادفی به دو گروه تمرین و گواه تقسیم شدند. پروتکل تمرین صبحگاهی شامل ترکیبی از نرمش صبحگاهی تدوین شده از سوی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و ورزش صبحگاهی سنتی به مدت 8 هفته و هر هفته 5 وهله 15 دقیقه‌ای در روز بود. شاخص‌های آنتروپومتریک، ضربان قلب استراحتی، فشار خون استراحتی و میزان آمادگی ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری وضعی (هرسی– بلانچارد) و منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان از دیدگاه کارکنان و اعضای این ادارات بود. بدین منظور نمونه آماری از 155 نفر از کارکنان تمام وقت ادارات تربیت بدنی استان گلستان (که تمام جامعه آماری تحقیق را شامل می شدند) که دارای میانگین سنی 44/3 و درصد زنان و مردان در این جامعه آماری به ترتیب 29/7 و 70/3 بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها پرسشنامه توصیف انطباق پذیری و اثر بخشی رهبر از ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر محرومیت از خواب بر پاسخ IgG سرم به یک جلسه فعالیت هوازی بود. بدین منظور 10 دانشجوی مرد تربیت بدنی با دامنه سنی 21 تا 24 سال و میانگین شاخص توده بدن 22/22 کیلوگرم بر متر مربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. پژوهش در دو مرحله مجزا؛ یک مرحله کنترل و یک مرحله تجربی با فاصله دو هفته انجام شد. در مرحله کنترل، خواب نرمال و فعالیت هوازی و در مرحله تجربی، محرومیت از خواب و فعالیت هوازی اعمال شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش آزمون، قبل و بعد از فعا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود بود. در پژوهش حاضر 335 دختر 7-12 سال از بین 2316 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی شهرستان جوانرود به طور تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش قد، وزن، سن، نسبت دور کمر به دور لگن، ضخامت چربی زیر پوستی دو نقطه ای سه سر و ساق در دانش آموزان دختر اندازه گیری شد. برای تعیین سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی بک استفاده شد که به 280 نفر از کودکان پرسشنامه داده ...
نمایه ها:
چاقی | 
ابتلا | 
دختر | 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط فعالیت و آمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی و سلامت وا‌بسته به کیفیت زندگی با ادراک توانایی انجام کار معلمان زن میانسال شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و شرکت-کنندگان در پژوهش 396 نفر از زنا‌ن میانسال معلم با دامنه سنی33 تا 55 سال بودند. ادراک توانایی انجام کار، سلامت وا‌بسته به کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی به ترتیب با شاخص توانایی انجام کار (WAI)، مقیاس 36 سوالی بررسی سلامت (36-RAND) و پرسش‌نامه بین المللی فعالیت جسمانی (IPAQ)، ارزیابی شد. برآورد ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر پانزده هفته فعالیت های منتخب ورزشی برمهارت های ادراکی- بینایی دانش آموزان پسر 5 تا 8 ساله شهرستان روانسر می باشد . بدین منظور 192 دانش آموز دوره ابتدایی به روش تصادفی- خوشه ای انتخاب شده و براساس نتایج پیش آزمون در دو گروه همگن آزمایش وکنترل قرار گرفتند . گروه آزمایش به مدت پانزده هفته ، فعالیت های منتخب ورزشی را به منظور پاسخ دادن به این سوال که آیا فعالیت های منتخب ورزشی ، می تواند بر مهارت های ادراکی- بینایی که لازمه پیشرفت در تحصیل و ی ...

تحقیق حاضر به بررسی فضاهای ورزشی شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی((GIS پرداخته است، و در آن کلیه فضاهای ورزشی این شهر مورد بررسی قرار گرفته، که شامل 143 مکان ورزشی اعم از خصوصی و دولتی می باشد. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و روش تحقیق آن روش میدانی و کتابخانه‌ای می باشد. داده های توصیفی با استفاده از اسناد و مدارک موجود و برای بررسی مکانی (داده‌های مکانی) فضاهای ورزشی شهر کرمانشاه ، ابتدا با استفاده GPS، موقعیت مکانی (طول و عرض جغرافیایی) این فضاها گرفته ...