عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
در ابتدای این گزارش با اشاره به اهمیت تحقیقات به عنوان عامل اصلی رشد و توسعه و بهبود کیفی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، به لزوم توجه ویژه به این بخش در برنامه بخش آموزش عالی در برنامهء دوم تاکید شده است . در این راستا، در گزارش حاضر سعی شده است تا اهداف کلی و کیفی، رابردها (استراتژیها) و سیاستها و اهداف کمی برنامهء دوم بخش تحقیقات در آموزش عالی، با توجه به عملکرد گذشتهء این بخش و نیاز آینده به آن، هر یک به طور جداگانه، در سه قسمت معرفی گردد و برآوردهای لازم نیز انجام شود . ...
 
این جزوه که برای آشنایی با واژه‌های به کار گرفته شده در "سرعنوانهای فیش‌برداری" از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده، در ابتدا حدود 130 واژه و اصطلاح خاص مربوط به مسایل مختلف ، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را معرفی می‌کند و پس از آن به نکاتی که لازم است در هنگام تدوین فیش به آنها توجه کرد. اشاره می‌شود. ...
   
این گزارش به همت دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه گردید. هدف از تنظیم این گزارش ، نشان دادن وضعیت تحقیقات در ایران در طی برنامهء پنج سالهء اول و مقایسهء آن با وضعیت تحقیقات در جهان بوده است . در فصل اول این گزارش ، به مقایسهء وضعیت تحقیقات در کشور با کشورهای جهان با توجه به شاخصهای نیروی انسانی، هزینه‌های تحقیقاتی، کتاب ، مجله، کتابخانه و مراکز تحقیقاتی پرداخته شد. فصل دوم گزارش مزبور، به بررسی وضعیت تحقیقات در آموزش عالی با استفاده از شاخصهای مختل ...