عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
این گزارش ، در راستای ادغام برخی از واحدهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در وزارت ارشاد اسلامی و تهیه و تصویب چارت جدید این وزارت و نیز تقدیم لایحهء تشکیل شورای عالی فرهنگ کشور به مجلس شورای اسلامی، به منظور تمهید مقدمهء مناسبی برای تحلیل و بررسی نقش شورای یاد شده در هدایت آموزش عالی و ضعفها و قوتهای این وزارتخانه در تحقق اهداف انقلاب فرهنگی تهیه گردیده است که در حقیقت ، سیر تدریجی تدوین و پی‌ریزی تشکیلات جدید و نیز شرح مختصری بر اهداف و برنامه‌های نوین وزارت فرهنگ و آموزش عالی ا ...

این گزارش که از سوی ادارهء کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده، فعالیتهای مختلف این وزارتخانه را در چارچوب فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی و نیز فعالیتهای رفاهی، ورزش و... مورد توجه قرار داده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل کلیهء دفاتر، مراکز و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده است . مطابق این گزارش ، تعداد دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و نیز تعداد اعضای هیات علمی در سال 1367 به ترتیب عبارت بودند از: 159824 نفر، 15931 نفر و 8590 نفر. همچنین، کل ...
   
این گزارش که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی کشور در برنامهء پنجسالهء اول تهیه گردیده، دربردارندهء چهار فصل اول آن به تاریخچهء آموزش عالی در ایران، شامل آموزش عالی در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران و آموزش عالی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اختصاص دارد. فصل دوم این گزارش مربوط به عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سالهای 1368-72 است که ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها، سیاستهای ا ...