عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 507

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با 2 هدف اصلی انجام گرفته است : 1. بررسی ابعاد موثر در تعلیم و تربیت از منظر دو دیدگاه معرفت شناختی تجربه گرایی و سازنده گرایی 2. تعیین میزان گرایش اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا نسبت به هر یک از این دیدگاههای معرفت شناختی. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از: 1. آیا بین دو دیدگاه معرفت شناختی تجربه گرایی و سازنده گرایی درباره ماهیت ابعاد موثر در فرایند تعلیم وتربیت تفاوت وجود دارد؟ 2. اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دان ...

این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته است، پژوهش از لحاظ روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاءهیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان تشکیل می‌دهد که تعداد آنها 118 نفر(102 نفر مرد و 16 نفر زن) می‌باشند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و جدول تعیین حجم نمونه کرجس ...

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین مهارتهای تفکرانتقادی و مهارتهای روابط انسانی مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان بهار، در سال تحصیلی 87-88 است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه مديران و معلمان ابتدايي و راهنمايي شهرستان بهار در سال تحصيلی1388-1387تشکيل می دهد. حجم جامعه مديران 163 نفر و حجم معلمان 857 نفر است.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی، نمونه ای به حجم 382 نفر شامل 117 ...

هدف این پژوهش بررسی عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی از دروس علوم و ریاضی پایه‌ها‌ی دوم و سوم ابتدایی براساس کارپوشه دانش‌آموزان و دیدگاه مدیران شهر جوانرود در سال تحصیلی 92-91 است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1900 کارپوشه‌ی دانش‌آموزان پایه دوم و سوم و 31 نفر مدیر مجری طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر جوانرود است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش برای کارپوشه‌، تصادفی طبقه‌ای نسبی است، تعداد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 3 ...

عبّاس معروفی(1336) نویسنده ی معاصر، در آثار خود -اعمّ از رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه- توجّه و اهتمام ویژه ای برای اسطوره ها، چه اسطوره های انسانی(فرا ملّی/ازلی ابدی) چه اسطوره های ملّی قائل است. توجّه و اهتمامی آگاهانه-عامدانه تا بدان جا که بنمایه های اصلی برخی آثار وی، بر مبنای یکی از اسطوره ها بنا نهاده شده است. معروفی، در ارتباط با پاره ای از دردهای انسانی، آنچه با سرشت و سرنوشت انسان، در اعصار انسانی دیروز و امروز، در قالب موضوعاتی تکرار شونده که هیبت و هیئت ازلی ابدی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران گروههای آموزشی و فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا از دید اعضای هیئت علمی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر عبارت است از کلیه اعضای هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان که تعداد کل آنها 370 نفر شامل 9 دانشکده می‌باشد. (331 عضو هیئت علمی مرد و 39 نفر عضو هیئت علمی زن).تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 189نفر(21 نفر زن و 168نفر مرد) برآورد شد، که ...

هدف این پژوهش بررسی میزان تاکید کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مهارت های فلسفی دانش آموزان از دیدگاه معلمان شهر همدان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی پایه پنجم شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 که تعداد کل آنها 1105 نفرمی باشد، تشکیل می دهد. نمونه آماری معلمان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ایی تصادفی نسبتی 285 نفر به تفکیک 241 نفر زن و 44 نفر مرد می باشد، انتخاب شده است.ا ...

امروزه علی رغم پیشرفتهای حیرت آوری که انسان به مدد تکنولوژی کسب کرده، به آرامش و سلامت روان که از عناصر پایه ی سلامتی و اساس یک زندگی سعادتمندانه است ، دست نیافته است بلکه به موازات پیشرفتهای روز افزون بر مشکلات روانی وی افزوده شده است و از مهمترین این مشکلات ، نا امیدی ، خودکشی ، اعتیاد و بیماریهای روانی می باشد که این امر لزوم توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و اعتقادی و اهمیت باورهای دینی را گوشزد می کند. با توجه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر در نظر دارد رابطه بین دینداری و سلا ...

نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند سازمان، بویژه سازمان های آموزشی است. در این بین مدیران با داشتن ذهنیت فلسفی(جامع نگر، تعمق نگر و انعطاف پذیر) می توانند با تفکر علمی و منطقی و درک سازمان به صورت تصویر بزرگ در جهت تحقق اهداف سازمانی اثربخش باشند و با تسلط به کار و وظیفه از هجوم عوامل استرس زا که تحمیل کننده فشار روانی بر شخص بوده و در بلندمدت به فرسودگی شغلی وی منجر می شود؛ در امان بمانند. هدف این تحقیق بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و فرسودگی شغلی آنها بود. ابع ...