عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1392

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صورت های مالی به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی? برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی وجریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند از اهمیت بسیارزیادی برخوردار می باشند و یکی از مهمترین الزامات تهیه و ارائه اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع وتدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است.هدف اصلی این تحقیق ،بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری بر بهبود کیفیت سود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است ...

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد بخش‌ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، رشد بخش‌های اقتصادی اثر یکسانی بر اشتغال زنان و مردان ندارند. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش اشتغال زنان در رشد بخشی و ساختار شغلی آن‌ها در ایران است. مطالعه در قالب الگوی ضریب فزاینده تولید متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته که به خوبی قادر است تفاوت های درآمد جنسیتی ناشی از رشد بخش ها را نشان دهد. پای ...

هدف این پژوهش آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی می باشد. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم شفافیت سود" اندازه گیری می شود. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریانات نقدی عملیاتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یازده سال جمع آوری گردید. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود می باشد. نتایج اندازه گیری ه ...

در این رساله ما برآنیم تا به بررسی رابطه شاخص قیمت و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بپردازیم. از آنجائی که معضل تورم در دهه های اخیر در کشور ایران از معضلات دائمی و مطرح در همه محافل بوده است ، از این جهت توجه ما معطوف به بررسی یکی از دلایل عمده ایجاد تورم در ایران که همان بحث نقدینگی است ، شده است. در این سالها عمدتا" به علت اعمال سیاستهای مالی پی در پی توسط دولت و به دنبال آن کسری بودجه های فراوان ، دولت مجبور به تأمین مبالغ کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی شده است. همین م ...

در این تحقیق ویژگی‌های فقر شهری که بر اثر پدیده مهاجرت به کلان‌شهرها ایجاد شده‌اند، با استفاده از مطالعه عینی از بخشی از منطقه خاک سفید تهران در سال 1386 مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده از نمو‌نه‌گیری خاص و مطالعه میدانی از طریق تکمیل پرسش‌نامه و گفت و گو با ساکنین منطقه ، فقر و نابرابری درآمدی برای ساکنین محاسبه می‌شود. مطالعات فرادست در ایران معضل حاشیه‌نشینی و فقر ناشی از آن را بیشتر از جنبه شهرسازی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و به ج ...

برخورداري از توان تامين نقدينگي براي پاسخ گويي به نيازهاي کوتاه مدت و با هزينه اي معقول، از مهم ترين ويژگي هاي يک سامانه مديريت موثر نقدينگي محسوب مي شود. بحران اخير بازارهاي مالي، مراجع نظارت بانکي را بر آن داشت که ضمن ريشه يابي علل بحران و يافتن راهکارهاي مناسب براي برون رفت از آن، تدابيري براي پيشگيري از تکرار پذيري آن بينديشند. که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد که این ریسک یک دور باطل بین نقدینگی بازار و تامین وجوه ایجاد می کند. و یکی از عواملی ...

در این تحقیق که برای اولین بار میزان رضایتمندی دانشجویان در مورد مهارتهای کلی کسب شده در دوره کارشناسی حسابداری و برخی دیگر از رشته های علوم انسانی، به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی کیفیت خروجیهای این رشته ها برای ورود به حرفه در ایران مورد نظر خواهی قرار گرفته است؛ رضایتمندی شخصی، وضعیت اعتماد به نفس فرد در مورد توانایی انجام یک کار تا رسیدن به نتیجه نهایی تعریف و در 4 گروه مهارتهای شخصیتی، مهارتهای اطلاعاتی، مهارتهای تحلیلی و مهارتهای رفتاری طبقه بندی شده است. اطلاعات مور ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمایندگان شاغلین درحرفه حسابداری،اساتید دانشگاه و ...

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . برای آزمون مدل ها از روش رگرسی ...