عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام مدیریت ریسک ازعوامل ضروری درموفقیت پروژه های بزرگ است این مقاله استفاده ازساختارشکست و انالیز اثرات آن را به منظور مدیریت ریسک های طراحی و ساخت درپروژه های وابستهب ه صنایع نفت و گازگسترش میدهد شناسایی ریسک ها و تعیین مشخصات آنها اولین مرحله این فرایند است سپس ریسکهای شناسای شده انالیز و رتبه بندی می شوددرادامه برای کنترل ریسک ها بانظر به مشخصات و نحوه اثرآنها برنامه هایی پیشگیری عکس العمل و پذیرش را توسعه داده ودراخرین مرحله با کنترل پیشرفت برنامه های جاری بستن برنامه ه ...

الگوهای برش به نوع خود با کاهش هزینه ی ضایعات و قطعات مازاد بر تولید می تواند نقش مهمی در بهینه سازی صنایع برشکاری در چوب، فلزات، .. مواد اولیه ی ارزشمند قابل برش داشته باشد مواد اولیه ای همچون چوب درختان که افزایش ضایعات در برش آنها لطمه ی بزرگی به طبیعت می زند و به دنبال آن تولید محصولات تولیدی چوبی و کاغذی و فراورده های چوبی را به خطر می اندازد. ...

این تحقیق در پی آن است تا به کمک یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه مسئله عدم قطعیت موجود در مقادیر شاخص ها را در تصمی گیری نهایی وارد نموده و به وسیله آن الگویی بهینه در جهت تعیین اولویت و امکان سنجی اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در بخش صنایع شیر و لبنیات را در کشور معرفی نماید. ...

طی سالهای اخیر، تحولات مهمی در بخش عرضه انرژی الکتریکی ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان کلی « تجدیدساختار صنعت برق » یاد میشود . این تحولات دارای ابعاد و آثار گوناگونی بودهاند که یکی از مهمترین آنها ایجاد محیط رقابتی در عرصه تولید و تأمین برق میباشد . در این محیط جدید، صنعت برق دیگر در انحصار مراجع متمرکز دولتی نیست و شرکتهای خصوصی میتوانند در بخشهای مختلف آن فعالیت نمایند . علاوه بر این، مصرفکنندگان عمده برق ـ از جمله صنایع بزرگ ـ اجازه مییابند که برای تأمین انرژی الکتریک ...

رفتار انسانها در هر جامعه متأثر از فرهنگ عمومی آن کشور می باشد. در واقع مجموعه رفتارها و ارتباطات انسانی فرهنگ را تشکیل می دهد. فرهنگ عمومی جامعه بر تمامی جوانب کردار هر فرد تأثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود ، تأثیر فرهنگ عمومی جامعه ایران بر فرهنگ نگهداری و تعمیرات بیان شود و تفاوت های اساسی آن با فرهنگ های غربی تشریح گردد. این تفاوت ها شامل سیستم مدیریتی نگهداری و تعمیرات، نیروی انسانی، ثبت وقایع، درج اطلات، آموزش، استفاده از دستورالعمل ها و روش کارها، تأمین قطعات، اب ...

نقش شوکهای نفتی بهعنوان عامل تاثیر گذار دررشد اقتصادی یک کشورا زاهمیت ویژه ای برخوردار است با اندکی تامل درساختار اقتصادکشور ایران و بقیه کشورهای صادرکننده عمده نفت که وابستگی شدیدی به درامد حاصل ازفروش نقت دارند این ظن قوت میگیرد که منشا بسیاری ازشوکهای وارده به اقتصاد ناشی ازشوک نفتی میب اشد هدفا ین مقاله تاثیر نوسانات قیمت نفتی برتولید ناخالصداخلی ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ می باشد درراستای هدف اصلی تحقیق شوکهای قیمت نفت با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخرا ...

رضایت شغلی به عنوان یک مساله مهم درسازمان ها تلقی میشود و عواملمختلفی درافزایش رضایت شغلی نقش دارند ازجمله این عوامل عوامل محیطی می باشد و از انجا که نظام اراستگی براساس پاکیزگی نظم جمال وپرهیز ازدرهم ریختگی محیط کاروزندگی پایه ریزی شده است باتوجه به اینکه نظام s5 درایران خودرو اجرا می شود این پژوهش به بررسی رابطه ی نظام اراستگی با رضایت شغلی پرداخته است پژوهش حاضرازحیث هدف کاربردی و ازحیث نحوه گردآوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی و ازشاخه مطالعات میدانی به شمار میاید و بطور ...

اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی عامل اصلی پیشرفت بشردردهه اخیر بوده است ولیچنانچه قواعد آن بدرستی رعایت نشود و کل این فرایند قانونمند نگردد تبعات سوء آن بصورت خسارات و صدمات ناشی ازحوادث آشکار می شود این مقاله یکالگوی مناسب جهت بهبود فرایند مدیریت ریسک با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش را ارائه میکند که درمحیط 3 بعدی کامپیوتری توسعه یافته است الگوی پیشنهای توسط این مقاله جهت تلفیق مدیریت ریسک درمحیط طراحی با استفاده ازتکنیک مهندسی ارزش برای بهبود همزمان شاخصهای مربوطب ه ری ...

نظر به اهمیت فرهنگ ایمنی و ارتباط ان با سطح ایمنی کارکنان و کاهش احتمال رخداد حوادث این پژوهش انجام شد پژوهش حاضرازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 350نفر ازکارکنان شاغل درشرکت شاسی ساز ایران گروه بهمن درسال 91 را دربرگرفت و گروه نمونه 120 نفر بودند که بطور تصادفی ساده ازجامعه آماری انتخاب شدند سه پرسشنامه اطلاعات فردی شغلی فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی مورد استفاده قرارگرفتند اعتبار پرسشنامه فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی ازطریق الفای کرونباخ به ترتیب 0/73و0/86 محاسبه وروایی آن ها نی ...