عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2036

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برگشت فنری یکی از پدیده های رایج در فرایند شکل دهی فلزات می باشد. در نظر نگرفتن این پدیده در فرایند طراحی یک قطعه باعث بروز مشکل در مونتاژ نهایی قطعات تولید شده برای تولید یک قطعه پیچیده می گردد. در این مقاله با شبیه سازی فرایند خمش یک ورق به بررسی تاثیر در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته لومتر در پیش بینی این پدیده پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مکانیک آسیب پیوسته ، قابلیت بسیار خوبی در افزایش دقت پیش بینی مقدار برگشت فنری دارا می باشد. در پایان نیز اثر برخی از عوام ...

امروزه روش اجزای محدود توسعه یافته به عنوان یک روش کارآ برای مدلسازی ناپیوستگیهای قوی و ضعیف به کار میرود. یکی از متداولترین ناپیوستگی قوی که با روش اجزای محدود توسعه یافته مدلسازی میشود مسئلهی ترک است. با استفاده از این روش نیازی به شبکهبندی مجدد دامنهی حل و استفاده از المانهای تکینه برای مدلسازی نوک ترک نخواهد بود، از این رو هزینهی محاسبات بسیار کاهش مییابد. در این تحقیق مدلسازی ترک در حالت الاستیک–پلاستیک با روش اجزای محدود توسعه یافته با نگرشی متفاوت از مکانیک شکست متعارف ...

در این مقاله به بررسی تأثیر اینرسی حرارتی جدارهها بر آسایش حرارتی و بارهای حرارتی و برودتی یک فضای نمونه در سه ساختار مختلف، اینرسی حرارتی کم، اینرسی حرارتی متوسط و اینرسی حرارتی زیاد در اقلیمهای گوناگون آب و هوایی ایران، پرداخته شده است. فضای مورد نظر اتاقی به ابعاد 8×6×2.7 متر با یک درب دجداره شمالی و یک پنجره جنوبی به ابعاد 2×3متر بوده و در دو حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است : -1 بدون سیستم سرمایشی و گرمایشی 1 -2 با در نظر گرفتن سیستم سرمایشی و گرمایشی. در این تحقیق معی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در تحقیق حاضر به بررسی رفتار ارتعاش طولی نانولوله های کربنی تک جداره پرداخته شده است. مقادیر فرکانس پایه ارتعاشی نانولوله های مختلف با استفاده از تحلیل دینامیک ملکولی بدست آورده شد و با نتایج مدل مبتنی بر فرضیه مکانیک محیط پیوسته کلاسیک و غیر موضعی مقایسه گردید. مشاهده شد که مقادیر فرکانس های ارتعاشات طبیعی نانولوله های کربنی با دقت بسیار مناسبی با استفاده از فرضیه های مبتنی بر مکانیک محیط های پیوسته، قابل پیش بینی هستند. همچنین مشاهده گردید که به منظور افزایش دقت روابط فرضیه ...

در سالهای اخیر روش اجزای محدود توسعه یافته X-FEMبه عنوان ابزاری کارآ برای تحلیل مسائل مکانیک شکست به کار گرفته شدهاست. در مقایسه با روش اجزای محدود کلاسیک X-FEM مزایای قابل ملاحظهای در مدلکردن مسائل مکانیک شکست به ویژه مسئله رشد ترک ارائه میدهد. در روش اجزای محدود کلاسیک، برای مدلکردن ترک لازم است مسیر ترک همواره بر اضلاع اجزای المان منطبق باشد در صورتی که درX-FEM ارضای این شرطالزامی نیست. روشX-FEMبر پایه افزودن درجات آزادی اضافی به گرههای اجزایی که منحنی (یا صفحه) ترک را درب ...

مکانیک تماس یکی از شاخه های مهم و کاربردی در مکانیک جامدات است که طیف وسیعی از مطالعات تئوری، عددی و آزمایشگاهی را به خود اختصاص داده است. هدف از این مقاله به کارگیری روش بهینه سازی تکاملی دوطرفه سازهها 1 برای رسیدن به شکل بهینه تماس برای سازه تحت بارگذاری چند گانه می باشد. در این مقاله شکل بهینه برای حالت های مختلف تماس از جمله تماسجسم الاستیک با تکیه گاه صلب و تماس دو جسم الاستیک با فرض وجود و عدم وجود اصطکاک مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.