عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت استراتژیک اغلب فرایندهای کاملا جدیدی را که برای رسیدن به اهداف استراتژیک حیاتی هستند، تعیین می نماید. از طرفی مدیریت کیفیت فراگیر) TQM ( نیز تلاش می کند تا با بهبود مستمر فرایندها، آنها را اثربخش تر و کاراتر نماید.در نتیجه می توان از این دو مفهوم به عنوان مکمل یکدیگر استفاده نمود. در این پژوهش با استفاده از اصل فرایندگرایی TQM و مفاهیمی مانند عوامل کلیدی موفقیت و فرایندهای حیاتی کسب و کار و به کار گیری تکنیک ماتریس ارتباطات، مدلی را برای پیاده سازی استراتژی های عملیاتی ...

بازاریابی در نظام بانکی ایران نیازمند توجه سرمایه گذاری کافی و مدیریت صحیح می باشد. به طور کل اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در بانک هایا یرانی را می توان متاثر از دو عامل دانست نخست درک تصویر صحیح از فعالیت ها و رسالت های بازاریابی از سوی مدیران ارشد و دوم مدیریت مناسب و صحیح اقدامات و برنامه های بازاریابی به منظور افزایشک ارایی و بهره وری با این وجود بیان این نکته حائز اهمیت است که از یک سر ساختار سازمانی استاندارد و واحدیج هت طرح ریزی فعالیت های بازاریابی وجود ندارد و بانک ...

مسئله بکارگیری ذخایرگاز شیل، مبحثی راهبردی در عرضه انرژی است. برای ایران » تغییردهنده بازی « وجه راهبردی این مسئله به عنوان اینست که کشورهایی که میتوانند بازارهای بالقوه گاز طبیعی و LNG ایران باشند)هند و چین(، به مبحث گاز شیل علاقه پیدا کرده اند و بدنبال آمریکا، سعی در تجاری کردن این فنآوری دارند. فرضیه این پژوهش اینست که تجاری شدن گاز شیل در بازار های سنتی ایران سبب تهدید امنیت تقاضای انرژی این کشور در بازه زمانی بلندمدت خواهد شد که با استفاده از الگوی نظری امنیتی شدن چند بع ...

برنامهریزی یکی از ویژگیهای بارز انسان برای رسیدن به اهداف خویش است. این فرآیند با سوالات گوناگون و بسیاری آغاز میشود که سه مورد از آنها به عنوان کلیدیترین پرسشها شناخته میشوند: چرا، چه چیز و چگونه. با این که این سه پرسش راهبردی مبنای بسیاری از طرح ریزی های علمی بوده است لیکن یک چارچوب مشخص و دقیق برای پیبردن به رابطه این سوالها با یکدیگر و چگونگی تاثیر آنها بر هم، تدوین نشده است. در این مقاله مثلث راهبردی بر مبنای سه پرسش فوق ترسیم میگردد و در نهایت با معرفی ارکان، اضلاع و زی ...
نمایه ها:
چرا | 
چگونه | 

دقت در استخراج داده ها، جهت ترسیم و ضعیت موجود و وضعیت مطلوب با کمک افراد خبره و کاربران نهایی، موضوع مهمی است که منجر به طرحریزی راهبردی؛ به منظور حصول نتایج مورد نظر می شود. طراحان استراتژی سازمان ها برای اینکه سازمان خود را به سوی کسب موفقیت های بیشتری هدایت کنند، منطبق با سه مرحله متداول در مدیریت استراتژیک (تدوین، اجرا و ارزیابی) اقدام به تعیین استراتژی های سازمان می نمایند. ذینفعان ممکن است در این روش، (به دلیل عدم آگاهی یا درک متفاوت از پرسش ها)، به سئوالات پاسخ اشتباه ...

فاوا نسبت به قدمت کمی که در برابر سایر پارادایمهای کسب و کار دارد، رفتهرفته در بین صنایع جایگاه و اهمیت خود را در مییابد و علت اصلی آن دستاوردهای شگرف آن در تمامی امور کسب وکارهای مختلف میباشد. قرار گرفتن پروژههای فاوا در سر لیست پروژههایی مانند ذرات بنیادین نانو، فناوری ژن و غیره در سطوح ملی و بینالمللی از یک طرف و صرف سرمایههای سنگین شرکتهای پیشرو در حوزههای مرتبط با این فناوری و در اولویت قرار گرفتن پروژههای فاوا در صدر امور کسبوکارهای برتر از طرف دیگر نشان از واقعیت انکار ...
نمایه ها:
NULL | 

نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها به حساب می آید از این رو مدیریت اثر بخش منابع انسانی به یکی از مسائل پیش روی سازمان ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر هماهنگی داخلی سیاست پرسنلی مبتنی بر توانایی ها، مهارت و دانش کارکنان به عنوان تلاشی در جهت حمایت از استراتژی های رقابتی به منظور تحقق اهدافسازمانی تاکید دارد و از آن جهت اهمیت فزاینده ای یافته است که در اقتصاد دانش محور ...

بررسی موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکردها و مزایای این رویکرد هدف اصلی تحریر این مقاله می باشد. در شرایط کنونی سازمان ها برای برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت ناگزیرند ابزاری برای جذب، پرورش، انگیزش و نگهداری منابع انسانی به کار گیرند که با عنوان استراتژی منابع انسانی » از آن یاد می شود. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان ...

با توجه به تحولات در جهان امروز سازمانها باید قدرت تغییر و انعطاف پذیری در شرایط گوناگون را داشته باشند ، پیرو این تغییرات استفاده از سری استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت از جمله OHSAS،ISO14001،EFQM،ISO22000،ISO/TS16949 جایزه ملی کیفیت در اهداف سازمانهای خدماتی و،ISO17025،ISO10015،ISO9001 و تولیدی قرار گرفت.استانداردهای مذکور جهت افزایش کارائی و بهره وری سازمان تدوین و در اختیار سازمانها قرارگرفت بنابراین سازمانها برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بایستی فرهنگ سازمانی را هم راست ...