عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دقت در استخراج داده ها، جهت ترسیم و ضعیت موجود و وضعیت مطلوب با کمک افراد خبره و کاربران نهایی، موضوع مهمی است که منجر به طرحریزی راهبردی؛ به منظور حصول نتایج مورد نظر می شود. طراحان استراتژی سازمان ها برای اینکه سازمان خود را به سوی کسب موفقیت های بیشتری هدایت کنند، منطبق با سه مرحله متداول در مدیریت استراتژیک (تدوین، اجرا و ارزیابی) اقدام به تعیین استراتژی های سازمان می نمایند. ذینفعان ممکن است در این روش، (به دلیل عدم آگاهی یا درک متفاوت از پرسش ها)، به سئوالات پاسخ اشتباه ...

فاوا نسبت به قدمت کمی که در برابر سایر پارادایمهای کسب و کار دارد، رفتهرفته در بین صنایع جایگاه و اهمیت خود را در مییابد و علت اصلی آن دستاوردهای شگرف آن در تمامی امور کسب وکارهای مختلف میباشد. قرار گرفتن پروژههای فاوا در سر لیست پروژههایی مانند ذرات بنیادین نانو، فناوری ژن و غیره در سطوح ملی و بینالمللی از یک طرف و صرف سرمایههای سنگین شرکتهای پیشرو در حوزههای مرتبط با این فناوری و در اولویت قرار گرفتن پروژههای فاوا در صدر امور کسبوکارهای برتر از طرف دیگر نشان از واقعیت انکار ...
نمایه ها:
NULL | 

بررسی موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکردها و مزایای این رویکرد هدف اصلی تحریر این مقاله می باشد. در شرایط کنونی سازمان ها برای برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت ناگزیرند ابزاری برای جذب، پرورش، انگیزش و نگهداری منابع انسانی به کار گیرند که با عنوان استراتژی منابع انسانی » از آن یاد می شود. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان ...

با توجه به تحولات در جهان امروز سازمانها باید قدرت تغییر و انعطاف پذیری در شرایط گوناگون را داشته باشند ، پیرو این تغییرات استفاده از سری استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت از جمله OHSAS،ISO14001،EFQM،ISO22000،ISO/TS16949 جایزه ملی کیفیت در اهداف سازمانهای خدماتی و،ISO17025،ISO10015،ISO9001 و تولیدی قرار گرفت.استانداردهای مذکور جهت افزایش کارائی و بهره وری سازمان تدوین و در اختیار سازمانها قرارگرفت بنابراین سازمانها برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بایستی فرهنگ سازمانی را هم راست ...

در حال حاضر ایران چهارمین تولید کننده کاشی و سرامیک در جهان است و این صنعت سهم قابل توجهی از سرمایه و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است لکن مقایسه وضعیت ایران در بین رقبا، نشان دهنده موانع و دشواری هایست که به ویژه با الحاق اکثر کشورهای دنیا به ویژه طرف های تجاری عمده ایران به سازمان های تجارت جهانی و عزم سیاسی و اقتصادی همه جانبه کشورها در ایجاد نظام جدید تجارت بین الملل شدت نیز خواهد گرفت. لذا در این مقاله با هدف تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و شناخت و تبیین ...

توسعه های انجام شده و انواع ریسک های مختلف ردر رابطه با زنجیره تامین باعث شده است که شرکت ها مجبور به برقراری مدیریت اثر بخش زنجیره تامین شوند در این مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای مشخص کردن مهمترین ریسک های زنجیره تامین و استراتژی های مدیریت ریسک برای واکنش به این ریسک ها به کار گرفته شده است این تحقیق به وسیله یک مورد سنجی برای مدیریت زنجیره تامین یک شرکت که در صنعت آهن و فولاد فعالیت می کند تکمیل شده است نتایج بدست آمده نشان می دهد که ریسک های تامین و ریسک های ع ...
نمایه ها:
fahp | 
ریسک | 

یکی از راهکارهای مناسب برای رشد بنگاه در شرایط رقابتی، تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه جدید و ارزشآفرین است. بهره- برداری از فرصتها ممکن است نیازمند راهاندازی کسب و کارهای جدید درون سازمانی باشد. ماهیت متفاوت مدیریت کسب و کارهای جدید و کسب و کارهای موجود بنگاه سبب میشود سازماندهی کسب و کارهای جدید درون بنگاه با چالشهایی همراه باشد. مدیریت استراتژیک فرایند ارزیابی شرکت و محیط در جهت تحقق اهداف بلندمدت سازمان است. هنگامی که ماموریت سازمان مشخص می شود، استراتژی ها برای ...

در دهه گذشته شناسایی مفاهیم اصلی سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج و عمکرد سازمانی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. در این راستا، مفاهیم درونی سازمان مانند ساختار، فرهنگ و استراتژی و قدرت سازمانی مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته است همچنین بر اساس مطالعات یانگ و دیگران(2010)، مدیریت دانش یکی از مکانیسم های واسطه ای مهم و تأثیرگذار بر اثر بخشی استراتژی ها و مفاهیم سازمانی می باشد و نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مفاهیم سازمانی، استراتژی های سازمان و اثربخشی اهداف سا ...

همواره دغدغه شرکتها و سازمانها تولیدی – صنعتی در فرآیندهای ا کری خود، این بوده است که یک سیستم جامع کامپیوتر ی داشته باشند ه ک با کمک آن بتوانند کلیه فرآیندها ی دستی خود را حدالامکان بطور خودکار انجام دهند. هرچه یک شرکت دارای بخش های بیشتری شود، سیستمهای داخلی آن نیز پیچیده تر می شود. بعد از سپری شدن مدت زمانی، شرکت ها با یک سیستم جامع اطلاعاتی پیچیده سروکار دارند که از مجموعه ای از زیرسیستم های مستقل درهر بخشی تشکیل شده است. و امکان به اشتراک گذاری اطلاعات را در بخش های مختل ...