عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع کاربردی است در این تحقیق که با هدف ارزیابی نقش اراضی ریزدانه در توسعه درونی انجام شده است بر اراضی ریزدانه به عنوان یک پتانسیل جدید که تاکنون مورد مطالعه و توجه قرار نگرفته است تاکید شده است. در واقع در این پژوهش پتانسیل جدیدی برای شهرها و مناطق شهری که با کمبود اراضی بایر و ساخته نشده مواجه بوده و بخش زیادی از آنها را اراضی ریزدانه تشکیل می دهد، مطرح شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اراضی ریزدانه از مهمترین پتانسیل ...

چکیده عنوان: پژوهش حاضر با هدف آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با برنامه آموزش شادی فوردایس بر استرس، اضطراب ، افسردگی و کاهش علائم میگرن در زنان انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی است از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مبتلا به میگرن از بین افرادی که در کلینیک ها و مراکز مغز و اعصاب تهران توسط متخصصان مغز و اعصاب به عنوان افراد مبتلا به میگرن تشخیص داده شده بودند ان ...

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در سال ۱۳۹۵(۸۷۴۳۳=N) بوده که برمبنای جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به‌طور تصادفی- خوشه‌ای برای نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق نیز از پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی ورزشی استفاده‌ شده است که روایی پرسشنامه توسط ۱۵ ت ...

چکیده در عصر فراصنعتی، شهرها به عنوان کانون اصلی تعاملات و تبادلات اقتصادی-اجتماعی، به مکان رقابت در ابعاد مختلف برای جذب بیشترین سرمایه و قدرت در سطح جهان بدل شده‌اند تا بتوانند جایگاه مناسبی را در شبکه شهرهای جهانی کسب کنند. در اسناد فرادستی، تهران در چشم‌انداز توسعه خود به عنوان "شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی" و نیز "کلانشهری با عملکرد‌های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت‌ امور فرهنگی ـ پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب‌غر ...

چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تصویر بدنی و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان باردار مرکز بهداشتی درمانی الزهرا استان البرز انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با نمونه‌گیری در دسترس است. بدین منظور، پس از اعلام و آگهی دوره آموزش ذهن‌آگاهی در برد این مرکز، داوطلبان شرکت کننده در پژوهش ابتدا پرسشنامه چند بعدی روابط بدن-خود را کامل کردند و سپس افرادی که نمره کل آنها کمتر از میانگین ۱۶۰ بود و در زیر مقیاس رضایت از نواحی بدنی (BAS) نمره کمتر از میانگین ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی قصه درمانی در رشد مهارت‌های اجتماعی دختران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر سنین 11 تا 17 سال شهر تهران انجام شده است. این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه را همه دختران دانش‌آموز کم‌توان ذهنی 11 تا 17 سال شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می‌داد. نمونه پژوهش 26 نفر از دانش آموزان کم‌توان ذهنی بودند که به شیوه تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم ...

چکیده این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی تفکر مثبت برافزایش خلاقیت و مهارت های حل مسئله دردانش آموزان دارای اضطراب در جامعه آماری دانش آموزان منطقه 2شهر تهران(دبیرستان شهید راصد) به روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شد.روش پژوهش آزمایشی، طرح مورد استفاده پژوهش، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. روش اجرا: ابزار پژوهش شامل 3پرسشنامه اضطراب بک ترجمه محمد مجدیان(1386) ، آزمون خلاقیت(عابدی،1377) و مهارت های حل مسئله(تقی زاده،1393) تعدادنمونه 40نفر از دانش آموزان وسپس به صورت ...

پژوهش حاضر به بررسی " تاثیر برنامه های رادیو( مطالعه موردی: رادیو جوان) بر افزایش دانش زیست محیطی مدیران مدارس منطقه 5 تهران" پرداخته است. هدف از پژوهش در آموزش محیط زیست، یافتن مناسب ترین سیستم و شیوه ارائه مطالب و اجرای ساختاری است که زمینه ساز ارتقای آگاهی های زیست محیطی است.بدیهی است رسانه های ارتباط جمعی نقش مهمی در ارتقاء آگاهی های عمومی درباره مسائل زیست محیطی بازی می کنند.بنابراین وظیفه و نقش اساسی رسانه ها، انتشار رویدادهای خبری است که به انسان امکان و آگاهی می دهد م ...

چکیده کاربری های امدادی با توجه به فعالیت هایی که بر عهده دارند نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشند. تحلیل مکانی ایستگاه های آتش نشانی از نظر ایمنی، دسترسی، ساختار فضایی و کالبدی می تواند در جهت کاهش آسیب پذیری شهر تا حد زیادی موثر باشد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل توزیع مکانی ایستگاه های آتش نشانی موجود در منطقه 10 شهرداری تهران و مکان یابی ایستگاه های جدید با توجه به معیارهای تعیین شده می باشد که به علت تراکم بالای جمعیت، داشتن بافتی فشرده و متراکم ...