عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت خدمات آنها از نظر دانشجویان می باشد. روش پژوهش پیمایشی است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش60 نفرکتابدار و 175 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که به طریق سرشماری و تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. به منظور سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران از آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-آن و برای تعیین وضعیت کیفیت ا ...

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...

هدف از این تحقیق نیازهای انگیزشی بهداشتی کارمندان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های منتخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بود. تعداد 103 نفر از کارمندان زن و مرد شاغل در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران و دانشکده های علوم انسانی در این تحقیق به عنوان نمونه شرکت کردند. هدف کلی پژوهش نیازهای انگیزشی بهداشتی دو جامعه کارمند تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های متخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بوده است. در این تحقیق از روش علی مقایسه ای و آمار توصیفی و استنباطی و ...
نمایه ها:
تهران | 

موضوع تحقیق: بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال 1374-1375 می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تعداد و انواع صدمات رایج در اندام‌ها و اعضاء بدن در دانشجویان دختر سال آخر تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌باشد. ز بین آنها، دانشجویان دختری که در سال تحصیلی 1374-1375 مشغول تحصیل بود ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برنامه آمادگی جسمانی 8 هفته ای بر تعداد گلبولهای سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. ...

آمادگی جسمانی یکی از نیازهای اساسی تمام افراد جامعه بخصوص دانشجویان رشته تربیت بدنی برای موفقیت در فعالیتهای آموزشی و شغلی می باشد. تحقیق حاضر به مقایسه آمادگی جسمانی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان در ابتدا و انتهای دوره تحصیلی پرداخته است. ...

در این تحقیق محقق در نظر دارد با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنک بر روی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد، ابتدا منتخبی از ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار را از جهت متغیرهای برونگرایی و دورنگرایی، ثبات و روان رنجوری، کنترل تکانشی و روان پریشی مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را مورد مقایسه قرار دهد. همچنین به طور همزمان سه گروه ورزشکار انفرادی، ورزشکار گروهی و غیرورزشکار در متغیرهای فوق مور مقایسه و بررسی قرار خواهند گرفت. ...

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه وضعیت تیپ شخصیتی A بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار مرد دانشگاه گیلان می باشد. برای دست‌یافتن به هدف مورد نظر با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط آقای دکتر بهمن نجاریان برای دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده نمرات تیپ شخصیت A , A2 , A1 در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار جمع‌آوری شد و مورد مقایسه قرار گرفت . در این تحقیق که از نوع علی - مقایسه‌ای و همبستگی می‌باشد ورزش و فعالیت بدنی به عنوان متغیر مستقل و تیپ شخصیتی، A , A2 , A1 به عنوان متغیر وابسته در نظ ...