عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

کارآفرینی به‌عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده و لازمه گسترش آن برنامه‌ریزی در نظام آموزشی و پژوهشی و اجرای آن، است. با توجه به اثرات مثبت آموزش بر کارآفرینی، در نظام آموزش عالی کشور نیز به این مهم توجه ویژه شده است و در این راستا اقدام به تربیت دانشجویانی می‌کند. بر این اساس در این تحقیق به‌دنبال تاثیر این آموزش‌ها بر ویژگی‌های فردی کارآفرینی در نزد دانشجویان می‌باشیم. این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی است و به‌صورت پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع‌آو ...

این تحقیق برآن است که رابطه بین زندگی حرفه ای و خانوادگی زنان شاغل ایرانی را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهای مناسب، سازمان ها و زنان شاغل را در انجام هر چه بهتر وظایف خود در هر دو حیطه یاری نماید. تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان زن دانشکده ها و واحدهای مربوطه دانشگاه علامه طباطبایی به جز اعضای هیئت علمی زن تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته و نمونه تحقیق شامل 60 نفر از کارکنان زن دانشگاه است. فرضیه های تحقی ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نوع نظام‌های آموزشی با وضعیت فراشناختی دانشجویان رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی عمومی حضوری دانشگاه علامه طباطبایی و نیمه حضوری علامه طباطبایی می باشد با توجه به ماهیت پژوهش روش تحقیق ، توصیفی مقایسه ای است . جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی می باشد . حجم نمونه 80 نفر است که 40 نفر در دوره حضوری و 40 نفر در دوره نیمه حضوری می باشند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه حالات فراشناختی انیل ...

پژوهش حاضر، به سنجش میزان تمایل به اقامت در شهر تهران در بین دانشجویان شهرستانی متأهل و مجرد شاغل به تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی و شناخت عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن می‌پردازد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی غیر تهرانی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد می‌باشد. تعداد کل دانشجویان شهرستانی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه-طباطبایی حدود1120 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه مساوی 200 نفر ...

با پیشرفت فناوری اطلاعات، فروشگاههای اینترنتی به عنوان یکی از کانالهای خرید مصرف‌کنندگان مطرح شده است. مسأله‌ای که فروشگاههای با آن روبرو هستند این است که متقاعد کردن مصرف‌کننده به خرید از این فروشگاههای اینترنتی مشکل است. هدف این تحقیق، این است که نگرش مصرف‌کننده را نسبت به فروشگاههای اینترنتی بسنجد. برای رسیدن به این هدف از دو متغیر مقدم ریسک ادراک‌شده ، اعتماد استفاده شده است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه مورد ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با امید به زندگی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه این تحقیق دانشجویان دانشگاه بودند. تعداد افراد نمونه شامل 250 نفر دانشجو بود که از این تعداد108نفر مقطع کارشناسی و 142نفر مقطع کارشناسی ارشد بودند. دانشکده‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و دانشجویان به صورت فردی انتخاب و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. مشخصات افراد برای ورود به تحقیق، اشتغال به تحصیل در سال‌ تحصیلی1392 ...

چکیده هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه‌ی الگوی سایبرنتیک با چابکی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1395-1394بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل 3557 نفر از مدیران، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دکتری دانشگاه علامه طباطبایی بود که 350 نفر با استفاده از نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از پرسشنامه الگوی سایبرنتیک بذرافشان مقدم (1386) و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) استفاده گرد ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های شناختی با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1388ـ 1387 می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. تعداد حجم نمونه در این پژوهش ابتدا 500 نفر بود که بعد از اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات به دلیل حذف ...