عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران بر مبناي مولفه‌هاي هشت گانه مدل پایه های ساختمان دانش؛ اهداف، شناسايي، كسب، توسعه، تسهيم، نگهداري، استفاده و ارزيابي دانش است. روش پژوهش پيمايشي از نوع تحليلي است و جامعه‌ي پژوهش شامل 76 نفر از مديران عالي و مياني كتابخانه‌هاي مذكور مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه وضعيت مديريت دانش بر مبناي مدل مذكور ، در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در مجموع كمتر از حد متوسط است. ...

این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه برنامه ریزی راهبردی با انعطاف پذیری موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی به اجرا درآمد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان متولی برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه شهید‌بهشتی تشکیل داده اند. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. پرسشنامه این پژوهش متشکل از سه بخش که بخش اول مربوط به مؤلفه‌های برنامه ریزی راهبردی و بخش دوم مربوط به مؤلفه های انعطاف پذیری و بخش سوم مربوط به مولفه های عملکرد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع به کارگیری الگوها و روش‌‌های تدریس فعال در رشته‌ی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان کرمان از دیدگاه مدرسان در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدرسان در رشته‌ی علوم تربیتی که 61 نفر هستند، می‌باشد. در این پژوهش، با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری کامل استفاده شده است که به این ترتیب، تمامی اعضای جامعه آماری در نمونه قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات در رده تحقیقات توصیفی می‌باشد. ...

هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه بین موضوعات پایان نامه ها و اولویت های پژوهشی می باشد. این پژوهش کاربردی و از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایشات موضوعی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال 1384-1388 در ده دانشگاه دولتی ایران و 74 اولویت پژوهشی سازمان های مختلف در سال های 1389 و 1390 می باشد در ...

هدف پژوهش حاضر، تبیین وضعیت تسهیم دانش و عوامل موثر بر تسهیم دانش کارکنان کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی براساس ۴ بعد فرهنگی هافستد است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی به بررسی نظر ۵۲ نفر از کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته است. داده ها با پرسشنامه های محقق ساخته تسهیم دانش، عوامل موثر بر تسهیم دانش و پرسشنامه ساختار یافته ابعاد فرهنگی هافستد گردآوری شد. که روایی پرسشنامه صوری محتوایی با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۹۶/۰،۹۶/۰ و۸۶/۰است و سپس با آما ...

تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صدا و سیماست تا مشخص کند که دانشجویان ارتباطات در پایان نامه های خود کدام رویکرد علمی را از نظر فلسفه علم انتخاب کرده اند، روش های حاکم و مسلط در ارتباطات کدام است، کمی یا کیفی بودن روش ها و سیر تحول آنها و همچنین مراحل انجام تحقیق علمی در پایان نامه ها و در نهایت چگونگی فصل بندی و شکل ظاهری پایان نامه ها را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، روش تحل ...

کارآفرینی به‌عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده و لازمه گسترش آن برنامه‌ریزی در نظام آموزشی و پژوهشی و اجرای آن، است. با توجه به اثرات مثبت آموزش بر کارآفرینی، در نظام آموزش عالی کشور نیز به این مهم توجه ویژه شده است و در این راستا اقدام به تربیت دانشجویانی می‌کند. بر این اساس در این تحقیق به‌دنبال تاثیر این آموزش‌ها بر ویژگی‌های فردی کارآفرینی در نزد دانشجویان می‌باشیم. این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی است و به‌صورت پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع‌آو ...

این تحقیق برآن است که رابطه بین زندگی حرفه ای و خانوادگی زنان شاغل ایرانی را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهای مناسب، سازمان ها و زنان شاغل را در انجام هر چه بهتر وظایف خود در هر دو حیطه یاری نماید. تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان زن دانشکده ها و واحدهای مربوطه دانشگاه علامه طباطبایی به جز اعضای هیئت علمی زن تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته و نمونه تحقیق شامل 60 نفر از کارکنان زن دانشگاه است. فرضیه های تحقی ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نوع نظام‌های آموزشی با وضعیت فراشناختی دانشجویان رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی عمومی حضوری دانشگاه علامه طباطبایی و نیمه حضوری علامه طباطبایی می باشد با توجه به ماهیت پژوهش روش تحقیق ، توصیفی مقایسه ای است . جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی می باشد . حجم نمونه 80 نفر است که 40 نفر در دوره حضوری و 40 نفر در دوره نیمه حضوری می باشند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه حالات فراشناختی انیل ...