عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با عنوان مقایسه انگیزش پیشرفت بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاههای ایلام و با هدف توصیف و مقایسه سطح این انگیزه و رابطه آن با جنسیت ، ترتیب تولد در خانواده و نوع دانشگاه انجام گرفته است . ...

هدف از این تحقیق چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش است . نتایج: 1 - بین فعالیتهای ورزشی دانشجویان تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. 2 - بین امکانات دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. 3 - بین ساعات گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. 5 - بین گرایش دانشجویان مرد و زن به رشته‌های ورزشی به عنوان گذران اوقات فراغت تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. 6 - بین ساعات گذران فعالیتهای ...

هدف تحقیق حاضر ، بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی با آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی بوده است . نتیجه اینکه ، نگرش افراد نسبت به بدن خود ناشی از توانائی های بدنی بوده و هرچه میزان آمادگی جسمانی افراد بالاتر و سطح فعالیت بدنی آنها بیشتر باشد ، نگرش و دید بهتر و مثبت تری نسبت به بدن خود و توانائی هایشان دارند. ...

هدف از انجام این تحقیق ، مقایسه وضعیت تحصیلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، طی سالهای 1374 تا 1379 بوده که بدین منظور از معدل های لیسانس ، دروس عملی و نظری آنها استفاده شده است . ...

هدف تحقیق: بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد چگونگی اجرا دروس تربیت بدنی(1) و (2) ، میزان رضایت آنها از تجهیزات و امکانات ورزشی، نحوه ارزشیابی و میزان پرداختن آنها به فعالیتهای ورزشی بوده است. ...
 
به منظور بررسی تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین ‏‎C‎‏(100و 200 میلی گرم) بر توان هوازی (‏‎V O2max‎‏) و توان بی هوازی تعداد 60نفر از دانشجویان مرد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان بطور غیرتصادفی انتخاب شد. ...

به منظور بررسی ارتباط بین آمادگی هوازی و میزان افسردگی ورزشکاران و غیرورزشکاران تعداد 120 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان تاکستان انتخاب گردید. ...

هدف این تحقیق تعیین رابطه فرهنگ سازمانی سبک رهبری مدیران دانشکده ها گروه های آموزشی با بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشکده های دولتی ایران بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل 30 سوال و پرسشنامه سبک رهبری مشتمل بر 50 سوال که توسط مارشال ساشکین ابداع و استاندارد سازی شده است. پرسشنامه ویژگیهای فردی با توجه به اهداف تحقیق ساخته شد و نیز پرسشنامه بهره وری که براساس مفاد آیین نامه ارتقاء اعضای علمی طراحی و از نظر صوری و محتوایی توسط ده نفر از ...