عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی ...

این پژوهش میزان رضایت مخاطبین را از یکی از برنامه های گروه اجتماعی شبکه دو سیما، با نام"جمع ما" بررسی نموده و با انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سه دانشگاه علامه طباطبایی، علم و صنعت و علوم پزشکی ایران به عنوان جامعه آماری پژوهش دنبال گردیده است. چارچوب نظری بر اساس نظریه استفاده و خشنودی است. فرض اصلی این تئوری اینست که تماشاگران تلویزیون به دنبال خشنودی های ویژه از محتوای برنامه هایی هستند که می بینند. فرد، محتوای رسانه را برای ارضای نیازهایش انتخاب می‌کند. به جای این ...
نمایه ها:
مخاطب | 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت خدمات آنها از نظر دانشجویان می باشد. روش پژوهش پیمایشی است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش60 نفرکتابدار و 175 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که به طریق سرشماری و تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. به منظور سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران از آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-آن و برای تعیین وضعیت کیفیت ا ...

هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مختلف سواد رسانه‌ای از دیدگاههای مختلف صاحبنظران و تبیین مفهوم سواد رسانه‌ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان و ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت در استفاده از اینترنت است. سطح سواد به مفهوم سواد رسانه‌ای بر اساس مدل EC کمیسیون اروپا و سواد سلامت بر اساس مدل نات بیم پرداخته شده است. بدین منظور ب ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برنامه آمادگی جسمانی 8 هفته ای بر تعداد گلبولهای سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. ...

آمادگی جسمانی یکی از نیازهای اساسی تمام افراد جامعه بخصوص دانشجویان رشته تربیت بدنی برای موفقیت در فعالیتهای آموزشی و شغلی می باشد. تحقیق حاضر به مقایسه آمادگی جسمانی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان در ابتدا و انتهای دوره تحصیلی پرداخته است. ...

راهبردهای یادگیری اهمیت بسیاری در فرایند یادگیری، یادسپاری و یادداری دارند و به یادگیرنده کمک می نمایند تا به هدفهای آموزشی مورد نظر دست یابند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت راهبردهای یادگیری در رسیدن به هدفهای آموزشی و رشد سریع و روزافزون استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش عالی به بررسی تاثیر بکارگیری راهبردهای یادگیری (شبکه و یادداشت برداری) در طراحی آموزش الکترونیکی درس بهداشت مادر و کودک بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است. فرض ...

هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه بین موضوعات پایان نامه ها و اولویت های پژوهشی می باشد. این پژوهش کاربردی و از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایشات موضوعی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال 1384-1388 در ده دانشگاه دولتی ایران و 74 اولویت پژوهشی سازمان های مختلف در سال های 1389 و 1390 می باشد در ...