عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان نامه حاضرتبیین چرایی شکل گیری تفاسیر متفاوت از سرمایه نمادین رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره) توسط گقتمان های موجود در میدان سیاسی جمهوری اسلامی است . در این میدان دو گفتمان چپ و راست وجود دارند . هر گفتمان متشکل از مجموعه حاملان ، نیروها و جریان هایی است که دارای سرمایه فرهنگی و اجتماعی متفاوت از هم می باشند و تفسیر متفاوتی از سرمایه نمادین امام خمینی ( ره ) ارائه می نمایند . با توجه به بررسی های به عمل آمده در طول تحقیق این فرضیه اثبات می شود که ارائه تفاس ...

بررسی نسبت پدیده ی فراگیر جهانی شدن با شؤون مختلف زندگی اجتماعی از جمله فرهنگ و به طور خاص دین از اهمیت به سزایی بر خوردار است. این پژوهش سعی دارد با نگاه به بعد فرهنگی جهانی شدن، تعامل و ارتباط آن را با دین و مخصوصاً با مشرب عرفانی ـ دینی امام خمینی بررسی کند. دین به عنوان یکی از مهم ترین منابع هویت ساز فرهنگی با بهره گیری از معنویت و عقلانیتی که در درون خویش دارد، در روند جهانی شدن نه تنها می تواند باقی بماند بلکه در مسیر این وحدت به رشد و تکامل نیز می رسد. امام خمینی ...

حكمت در عرفان اسلامي بخصوص تا قرن چهارم باتوجه به سابقۀ آن در قرآن وحديث مثبت ودرسده هاي بعدي عمدتا با توجه به اشتراك معنايي‌آن با فلسفه ‌منفي ارزيابي شده است. دربارۀ حكمت تعريف جامع و واحد ميان عرفا وصوفيان وجود نداشته و بيشترتعاريف آنان ناظر به غايات، اسباب ‌ويا فضيلت‌حكمت بوده یا به ويژگي‌هاي‌حكيم پرداخته است.در رسالۀ حاضرابتدا مفهوم حكمت و ويژگي‌هاي حكيم درعرفان اسلامي، با توجه به نسبت آن با دين و فلسفةايران و با مطالعۀ اقوال واحوال حكماي ايراني(تا سدةچهارم)بيان شده است. ...

پژوهش حاضر به بررسی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌پردازد. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده، بدین ترتیب است که دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یکی از متفکران برجسته‌ی معاصر در مورد تمدن اسلامی و شاخص‌های آن چیست؟ روش به کار گرفته شده در این نگاشته توصیفی- تحلیلی بوده، که در تلاش است با تدقیق در آراء و سخنان حضرت امام(ره) پیرامون مقوله‌ی مورد بحث به این مهم دست یابد. از یافته‌های اصلی این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره داشت که امام خمینی(ره) تم ...

برای ظهور تأثیرات عملی اعتقاد به توحید ، شدت در عقیده توحیدی و باور قلبی و بلکـه یقین، لازمست. زیرا مـادام که موحد، سیر درونی خود را به سوی حق، آغاز ننموده است و در مرتبه توحید لسانی قرار دارد، انتظار بروز تأثیرات عملی خاصی را از او نمی توان داشت. حضرت امام خمینی – ره – و خواجه عبد الله انصاری – ره – بر همین اسـاس، در آثارشـان، پس از ذکر معانی توحـید، مراتبی را برای توحید و موحد، ذکر نموده و سپس درجات مختلفی از آثار جوارحی ( مانند: اتیان عبادات ، سعی درانفاق و ...) و آثار ...

چکیده: نگاه تاریخی به اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) در بستر تحولات یک صد سالۀ ایران جدید که با خواست حکومت قانون آغاز شده، نشانگر تداوم خط سیر متفکرین شیعی‌ای، چون خراسانی و نائینی در آراء سیاسی ایشان است؛ نظریۀ حکومت ایشان مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه، نه چنان که بدواَ از مفهوم مطلقه درک می‌شود، فراقانونی، بلکه گونه‌ای از حکومت قانون اسلامی است. ولایت فقیه مورد نظر امام خمینی(ره) مطلقه است، در این معنا که ولایت قوانین اسلام مطلقه است؛ خارج از احکام و قوانین اولیه و ثانویه، که هر ...

این نوشته برآنست که تفاوت های اهداف حکومت های سکولار با حکومت اسلامی را با سه رویکرد توصیفی، تفسیری و تعلیلی نشان دهد. برای استواری هر چه بیشتر پایه های پژوهش، سعی شده است استدلال ها و استنتاجات بر مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی بنا شود. لذا این مبانی در بخش اول نوشتار در سه قسمت شناخت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی تحت پنج شاخصه تشریح و مقایسه شده اند. در بخش دوم، مقایسه از دو جنبه انجام شده است. از جنبه ی عناوین اهداف، با استفاده از شواهد نقلی، عقلی و تاریخی چهار ...

چكيده: دراواخر قرن بیستم که گمان می رفت دین و مذهب برای همیشه راه خود را از سیاست جدا کرده وبه یک امرکاملا شخصی تبدیل شده ناگهان در ایران انقلابی صورت گرفت که کاملا ریشه در دین و مذهب داشت به گونه ای که متفکران وفیلسوفان غربی ازجمله میشل فوکوراچنان دربهت وحیرت فرو برد که برای باوراین واقعیت خود شخصا به ایران سفر کرد تا از نزدیک شاهد این حقیقت باشد.با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کشورهای استعمارگر غربی از ترس سرایت این انقلاب به دیگر ممالک تحت سلطه شان با تمام وجود به مقابله ...

بعد از رحلت امام خمینی (ره )و خروج کشور از جنگ تحمیلی، گروه‌ها و گفتمان ‌های سیاسی انقلابی بر مبنای دو گرایش اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به منازعه سیاسی با یکدیگر پرداختند و هر کدام از آنها تلاش می‌کردند تا بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) کنش سیاسی خویش را موجه و مشروع جلوه داده و بر تعبیر و تفسیر خویش از جمهوریت و اسلامیت تاکید کنند . اکنون باافزایش چالش‌ها و منازعات سیاسی به نظر می‌رسد که مطالعه چنین گفتمان‌هایی بر اساس اندیشه امام خمینی (ره) به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است. از ...