عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر و پسر با معیارهای همسرگزینی آن‌ها در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده که با توجه به جامعه آماری تحقیق، تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر(۲۰۰ نفر دختر و ۲۰۰ نفر پسر) دانشگاه خوارزمی کرج به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش گویای آن است بین دختران و پسران در ابعاد مختلف معیارهای هم ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف توسعه الگوی استراتژی اقیانوس آبی در برندسازی دانشگاه ها به صورت مطالعه موردی بر روی دانشگاه خوارزمی انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق، 438 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی(متشکل از اساتید، ریاست، معاونت و مدیران گروه)درنظرگرفته شد. این تحقیق با استفاده از روش آمیخته در دو بخش کمی و کیفی اجرا شده است.از این رو در فاز کیفی پس ازانجام مصاحبه های عمیق با تعداد 7 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، داده های به دست آمده با استفاده از روش نظریه د ...

لزوم توجه به فرهنگ و تأکیدی که بر آن در اسناد بالادستی وجود دارد هرگونه پژوهش و شناخت در این حوزه را ضروری می‌سازد. از این رو ارزیابی فرهنگی برنامه‌های دانشگاه‌ می‌تواند ما را در شناخت عملکرد فرهنگی دانشگاه و رفع کاستی‌های برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه خوارزمی انجام شده است. به این منظور، از ۳۶۲ نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب با حجم و ۱۷ نفر از افراد مطلع و مسئول د ...

آشنایی با پیشرفت های تمدن بشری در گذر حوادث منجر شد که ضرورت تحصیل علوم جدید از اوایل دوره ی قاجار، مورد توجه گروهی از نواندیشان قرار گیرد و تلاش هایی در زمینه ی آموزش و به ویژه آموزش عالی صورت پذیرد که یکی از مهم ترین دستاوردهای آن در اواخر حکومت قاجار، تاسیس دارالمعلمین مرکزی (دانشسرای عالی) به عنوان اولین نهاد آموزش عالی ایران بود. در دوران حکومت پهلوی، اولین دانشگاه مدرن ایران یعنی دانشگاه تهران بنا شد و روند تاسیس مراکز آموزش عالی تا اوایل دوران محمدرضا پهلوی کمابیش تداو ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سبک‌های شناختی ( مستقل از زمینه و وابسته به زمینه ) و تجسم فضایی دانشجویان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل داده اند. بدین منظور 385نفر با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. ابزار‌های پژوهش عبارت اند از: الف) پرسش‌نامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات، ب) آزمون گروهی شکل‌های نهفته، ج) آزمون تجسم (توانایی) فضایی دانشگاه مینه سوتا. به منظو ...

مقدمه: با توجه به تأثیر اختلال و آسیب‌دیدگی در مکانیک حرکت انسان و شیوع نسبتاً بالای زانوی پرانتزی هدف از انجام این پژوهش مقایسه متغیرهای منتخب کینتیکی و الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی حین راه رفتن و دویدن با اندام برتر و غیربرتر در مردان فعال با زانوی پرانتزی و نرمال بود. روش تحقیق: 30 نفر از دانشجویان مرد فعال دانشگاه خوارزمی (در دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال) در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه‌گیری مقادیر پارامترهای کینتیکی و ثبت سیگنال‌های الکترومایوگرافی سطحی در آز ...

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عوامل موثر بر اجرای صحیح قراردادهای مضاربه و اجاره به شرط تملیک در شعب بانک صادرات شهر تهران بوده است که بدین منظور 215 نفر از کارشناسان، مدیران و خبرگان در شعب بانک صادرات شهر تهران بصورت تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی و پایایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان و اساتید دانشگاه رسید. در پایان به منظور تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه تحقیق از روش‌های تصمیم‌گیری AHP و تاپسیس استفاده شده و نتایج نشان داد که تاثیر عوامل (پیچی ...

هدف در مطالعه حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌درسی موسیقی دوره پیش‌دبستانی ایران بود. پژوهش حاضر دارای چهار سوال بود. برای پاسخ به سوال اول (ضرورت آموزش موسیقی در دوره پیش‌دبستان) و سوالات دوم و سوم (به‌ترتیب رویکرد و ویژگی‌های الگوی برنامه‌درسی موسیقی در پیش‌دبستان)، از روش سنتز پژوهی و برای پاسخ به سوال چهارم (اعتبارسنجی الگو) از روش پیمایشی استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول، پس از تعیین کلید واژه‌ها و معیارهای ورود، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، از بی ...

منطقه کردستان عراق به دلیل موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک به عنوان یکی از مهمترین مناطق خاورمیانه شناخته می شود که پس از جنگ 2003 عراق و ایجاد حکومت خودمختار در آن آبستن رخدادهایی بوده است که هرکدام از آن ها به شکلی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است. این پژوهش تحولات منطقه کردستان عراق را به دو دلیل عمده مورد توجه قرار داده است، اول به جهت حضور گسترده اسرائیل و فعالیت های وسیع آن در کردستان عراق پس از سقوط صدام، که این مسئله با توجه به سابقه طولانی مدت فعالیت اس ...