عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر نقش تغییرات محیط های یادگیری و شیوه مرسوم آموزش بر پیشرفت درسی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی در درس علوم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی به صورت شبه آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید.. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 94-93 و نمونه ی اولیه به تعداد 57 نفر بود که به شکل خوشه ای دو مرحله ای انتخاب گرد ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هماهنگی استراتژی رقابتی سازمان و استراتزی منابع انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفراز کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد که نمونه ای معادل 70 نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوی گرد آوری و تحلیل داده ها توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است برای تعیین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد اعر ...

چکیده هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم زیستی پایه اول دبیرستان دوره دوم متوسطه بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایشی و بدون گروه کنترل اجرا گردید. جامعه ی آماری این مطالعه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های دوره دوم متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 94-93 و نمونه ی مورد مطالعه شامل دو کلاس 20 نفری از جامعه ی مورد نظر بود که به شیو ...

این پژوهش با هدف طراحی آموزشی درس علوم تجربی بر اساس الگوهای ساختن گرا و سیستمی و تأثیر آن در خودکارآمدی دانش آموزان پایه ششم شهرستان پلدخترطراحی گردید. نمونه موردمطالعه شامل 100 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان پلدختر است. از این تعداد 50 نفر آن‌ها دختر و 50 نفر دیگر پسر می‌باشند که به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. روش پژوهش شبه آزمایشی بود. روش جمع آوری داده ها در بررسی فرضیه اول مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 859/0 ی ...

چکیده امروزه استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها محسوب می گردد و صنایع مختلف به منظور حفظ بقای خود در محیط پر رقابت کنونی و ارتقاء پیامدهای خود در جهت استفاده از این فناوری ها گامهای موثری برداشته اند. از جمله فناوری‌های پرکاربرد در بیمارستان‌ها سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS) می‌باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیستم جامع اطلاعات بیمارستان بر ارتقا زنجیره ارزش در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه می‌ ...

هدف از پژوهش حاضر رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سبک دلبستگی با رضایت زناشوئی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه بود. نمونه شامل دویست نفر از دانشجویان متاهل بود که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ...

هدف این پژوهش تعیین رابطه سبک?های دلبستگی، کیفیت دوستی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر بود. جامعه آماری شامل 300 نفراز دانشجویان دختر و پسر ورودی دانشگاه علوم و تحقیقات در رشته های علوم انسانی شهر کرمانشاه بود که با توجه به نسبت دانشجویان دختر و پسر از تمام رشته ها 94 نفر دختر و 75 نفر پسر به طور تصادفی انتخاب شدند که این تعداد به طور کلی 169 نفر بدست آمد. ...

هدف از این پژوهش تعیین نقش آموزش مبتنی بر بار شناختی در پیشرفت درس علوم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی است. در این پژوهش پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی در دو بعد درونی و بیرونی با اعمال روش آموزش مبتنی بر بار شناختی ارزیابی گردید. ...

در این مطالعه که به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت از 600 دانشجوی این دانشگاه 231 نفر به طور تصادفی طبقه ای(129 نفر دختر،102 نفر پسر) انتخاب و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) را تکمیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی سلامت روان و مولفه های آن در دانشجویان علوم پزشکی، کمتر از حد متوسط بود که این نشان می دهد دانشجویان از نظر سلامت روان در سطح مطلوبی قرار دارند ...
نمایه ها: