عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس مطالعات صورت گرفته می‌توان گفت مهم‌ترین عواملی که بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی. به طور کلی مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت (سلامت)، مهارت (تخصص)، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی است که باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. تاکنون اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد سرمایه انسانی بر آموزش به عنوان معیار سرمایه انسانی تمرکز کرده‌اند و کمتر به سلام ...

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن ف ...

بر اساس نظریات رشد درون‌زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می‌گیرد و این می‌تواند به نوبه‌ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، ممکن است یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود داشته‌باشد؛ به‌طوری‌که نوآوری، رشد اقتصادی را افزایش داده و رشد اقتصادی خود می‌تواند به افزایش نوآوری منجر شود. علی‌رغم اهمیت ...

هدف از این تحقیق دستیابی به میزان تأثیر گذاری ویژگی های خدمات آموزشی، حمایت های علمی و خدمات دانشجویی بر ادراک کلی از کیفیت و قصد تبلیغ دهان به دهان دانشجویان بود. بر این اساس از روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی با انتخاب نمونه گیری تصادفی طبقه ای با حجم نمونه 149 نفر از دانشجویان ورودی 84 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، استفاده به عمل آمد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها پس از تعیین ضریب پایایی 0/91 و تایید روایی منطقی(ظاهری _ محتوا)، استفاده شد برای تحل ...

یکی از موضوعات اساسی که اقتصاددانان در تبیین علل رشد اقتصادی بدان توجه کرده‏اند، توسعه مالی می‏باشد. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه مالی علت رشد اقتصادی می‏باشد یا آن که توسعه مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب گویای یک ارتباط قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه‏گیری توسعه مالی در ایران از نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول، نسبت M2 ...

با توجه به اهمیت نقش صادرات در رشد اقتصادی، در این پایان نامه رابطه بلندمدت صادرات غیرنفتی ورشد اقتصادی (در بخشهای صنعت، کشاورزیوسنتی وخدمات) در ایران طی دوره1382-1352 مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتدا الگوی رشد نئوکلاسیک برای هر بخش در نظر گرفته و پس از افزودن متغیر صادرات به آن، مورد آزمون علیت گرنجری قرار میگیرد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان میدهد که: در بخش صنعت، رابطه علی از طرف صادرات به طرف رشد اقتصادی برقرار است و نظریه صادرات منتهی به رشد تأیید میشود ...

مطالعه حاضر به بررسی آثار متقابل و ارتباط علَی میان مخارج مصرفی دولت (بعنوان شاخصی برای اندازه دولت) و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی (بعنوان شاخصی برای رشد فعالیت های اقتصادی) برای 9 کشور منتخب عضو اوپک در خلال دوره 2006-1970 می پردازد. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ یعنی تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی، ...

بررسی سیاست جنایی مربوط به اسرار تجاری و اقتصادی از مفاهیم کمتر شناخته شده در نظام حقوقی ایران است. تا به حال، پژوهشی شایسته برای شناخت ابعاد آن صورت نگرفته است؛ در حالی که رشد اقتصاد داخلی در گرو حمایت از بازار سالم اقتصادی و مستلزم مشروعیت بخشی به اطلاعات محرمانه تجاری است. اهمیت حفظ اسرار تجاری و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. احترام به اصل آزادی اطلاعات اگرچه مورد قبول همگان است اما این اصل دارای استثنائاتی از جمله حریم خصوصی اشخاص و حقوق اسرار تجاری و اقتصادی می باشد. قا ...

امروزه کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین اقتصادی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش موثر و کلیدی یافته و به عنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از مدل رشد درونزای رومر متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم موثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از ...