عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و چابکی سازمانی از نظر کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می‌باشد. این مطالعه، از نظر روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جهت سنجش مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل سین و همکاران(2005)، چهار عامل "تمرکز بر مشتریان کلیدی"، "سازماندهی کسب و کار"، "مدیریت دانش" و "بکارگیری فناوری"‌ و جهت سنجش چابکی سازمانی بر اساس مدل شریفی و ژانگ(1999)، چهار مولفه‌ی "شایستگی"، "س ...

گردشگری به عنوان کسب‌و‌کاری پیشرو مورد توجه اقتصادهای مختلف در سرتاسر جهان قرار گرفته است. کشور ایران نیز با توجه به منابع غنی فرهنگی، طبیعی و با عنایت به شرایط ویژه‌ی جغرافیایی، جمعیت‌شناختی و اقتصادی همواره نیم نگاهی به توسعه‌ی این صنعت داشته است. اما توفیق در یک کسب‌وکار مستلزم شناخت دقیق داشته‌ها و بررسی وضعیت رقبای موجود می‌باشد. کشورها برای ارزیابی توان رقابتی خود می‌توانند از طریق ابزارهای مناسب و قابل اعتماد، مقایسه‌ای جامع بین خود و سایر کشورها داشته باشند و از نقاط ...

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق اهداف کسب و کار، تعریف شده است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر اصفهان در سال 1393می باشد. اندازه جامعه مورد مطالعه 951 فرد بوده و به دلیل گستردگی ج ...

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی اجرایی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان اصفهان ضمن شناخت وضع موجود شرکت می‌باشد. در این راستا ابتدا وضعیت شرکت مخابرات در حوزه مدیریت دانش بررسی شد و عوامل تاثیرگذار در بحث پیاده‌سازی و ارزیابی مدیریت دانش شناسایی شده و توسط شرکت مخابرات اولویت‌بندی و گزینش شدند. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان و پرسنل شرکت مخابرات استان اصفهان می‌باشد. از این جامعه تعداد 607 نفر به عنوان حجم نمونه و به منظور جمع-آوری اطلاعات، به پرسشنامه 52 گ ...

تجارت خارجی آمیخته با ریسک‌های گوناگونی است که اگرچه برخی از آن‌ها به دلیل تاثیر شرایط کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از حیطه کنترل خارج هستند، اما با وجود این، آگاهی از نقش و اهمیت هر یک بر روند تجارت، آمادگی مقابله و کاهش اثرات ناخواسته بسیاری از آن‌ها را فراهم می‌سازد. در این میان، تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کشورمان تنوع و تاثیر ریسک‌ها بر تجارت خارجی و به ویژه بخش واردات کالا را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است و به همین دلیل ارائه شیوه‌های موثر برای کاهش اثرات آن ضرو ...

یکی از راه‌های ماندگاری در عرصه‌ی رقابت، توجه به مفاهیمی است که هنوز در ادبیات مدیریت به آن توجه کافی نشده و از منظر رقبا مخفی مانده است. حضور سایر مشتریان از مفاهیمی است که به اندازه‌ی کافی به آن پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حضور سایر مشتریان بر تجربه‌ی خدمت مشتریان رستوران‌های لوکس شهر اصفهان است. حضور سایر مشتریان از طریق مشابهت، ظاهر فیزیکی و رفتار مناسب سنجیده می‌شود. ابعاد تجربه‌ی خدمت در این پژوهش، کیفیت ادراک‌شده‌ی خدمت، تمایل به تجربه‌ی خدمت، اجتنا ...

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و ارائه فرآیند اجرایی پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شده است. در این راستا با مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مرتبط پرداخته شده است. ابتدا عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شده و سپس رتبه بندی گردیده اند. در ادامه میزان آمادگی پالایشگاه از نظر هر عامل و وضعیت مطلوب هر عامل مشخص گردیده است. در گام بعد فاصله بین این دو وضعیت و مسیر دستیابی به وضعیت مطلوب شناسایی شده و موانع موجود برا ...

امروزه در بازارهای رقابتی، برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. ارزیابی برند با استفاده از مفهوم ارزش ویژ? برند امکان‌پذیر است. ارزش ویژ? برند شامل ابعادی است که مطالعه و بررسی آن‌ها، سنجش میزان این ارزش را آسان‌تر می‌کند. اما موفقیت شرکت‌ها تنها وابسته به افزایش ارزش ویژ? برند نیست، بلکه نحوه برخورد کارکنان فروش با مشتریان، جذب و افزایش وفاداری مشتریان به برند هم در موفقیت شرکت تأثیرگذار می‌باشند. لذا پژوهش حاضر در پی یافتن تأثیر عناصر آمیخت? ترفیع و مدیریت ...

در دنیای پویای امروز و شرایط رقابت جهانی منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان به حساب می آید. با توجه به اهمیت منابع انسانی، نگرش های مرتبط با کار آن ها نیز حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر نگرش های کارکنان تاثیر گذار هستند که باید به آن ها توجه ویژه ای داشت تا بتوان از آن ها در جهت بهبود نگرش و رضایت کارکنان بهره برد. در این پژوهش به ارزیابی تاثیر ادراک کارکنان از تعهد مدیریت نسبت به بازاریابی داخلی بر نگرش کار ...