عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 420

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ذرات نانوکاربرد زیادی در صنعت آبزی پروری دارند و امروزه با افزایش تولید و پیشرفت در آبزی پروری استفاده از مواد نانو به عنوان افزودنی در سازه های مختلف کارگاههای پرورش ماهی امری رایج شده است. این ساز ها می تواند استخرهای فایبر گلاس تا فیلترهای تصفیه باشد. که این مواد نانو با تشکیل تیوپهای بسیار ریز و افزایش تماس سطحی با آب به عنوان مواد پیشگیری آلودگی بکار می روند. اما این مواد نانویه دلیل افزایش تماس سطحی بالا باعث ایجاد اصطحکاک زیاد شده و به مرور زمان از سطح فیلترهای تصفیه ج ...

هدف این پروژه ارزیابی میزان بهره گیری از آموزش های زیست محیطی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بنگاه های کشاورزی بود. پژوهش حاضر بر مبنای روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق 72 نفر از مالکان و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی استان ایلام بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از نسخه سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات استادان گروه ترویج و توسعه روستایی ...

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاربرد ICT در آموزش های زیست محیطی توسط مدیران بنگاههای کشاورزی استان ایلام با تکیه بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. تحقیق حاضر از نظر ماهیت کمی، با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی بود. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد (72 = n). جهت گردآوری اطلاعات از انگاره نوین محیطی، سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت بررسی روایی محتوایی از نظرات اساتید گر ...

تنش شوری موجب تجمع سدیم در بافت های گیاه می شود. تنش شوری یکی از عوامل مهم کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست. کلسیم یک عنصر ضروری است که در فرآیندهای حفظ پایداری غشاء، ساختار دیواره سلولی، تنظیم انتقال یون ها و کنترل تبادلات یونی نقش دارد. هدف از انجام پروژه تحقیقی حاضر، انجام تیمارهای مختلف کلسیم توام با تیمارهای مختلف شوری و مطالعه تاثیرات این بر همکنش بر روی گیاه کلزا به منظور کاهش اثرات مضر برای مقابله با تنش شوری می باشد. آزم ...

تنش شوری موجب تجمع سدیم در بافت های گیاه می شود. تنش شوری یکی از عوامل مهم کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست. کلسیم یک عنصر ضروری است که در فرآیندهای حفظ پایداری غشاء ساختار دیواره سلولی، تنظیم انتقال یون ها و کنترل تبادلات یونی نقش دارد. هدف از انجام پروژه تحقیقی حاضر، انجام تیمارهای مختلف کلسیم توام با تیمارهای مختلف شوری و مطالعه تاثیرات این بر همکنش بر روی گیاه کلزا به منظور کاهش اثرات مضر برای مقابله با تنش شوری می باشد. آزما ...

به منظور بررسی فون پادمان استان مازندران مطالعه ای طی سال های 1390 تا 1392 انجام گرفت. هشت گونه در این تحقیق شناسایی شد. دو جنس Thalassaphorura Bagnall ...
نمایه ها:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخساره توق بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه در سال 1392 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر انجام شد. تیمارها شامل عصاره توق با غلظت های 0، 10، 20، 30 درصد بود. نتایج نشان داد که اثر عصاره شاخساره توق بر همه صفات مورد بررسی در سطح پنج درصد آماری معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره توق به طور معنی داری باعث کاهش جوانه ...

نانوذرات علیرغم فواید بسیاری که برای بشر دارند، می توانند بسیار مضر هم باشند. مزایا و کاربردهای فراوان علم نانو باعث شده است تا محققین و پژوهشگران کشور فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را به سمت کاربردهای این فناوری در زمینه های مختلف گسترش دهند، لذا در این پژوهش هدف کلی تعیین میزان رعایت نکات ایمنی نانو، توسط محققین مرتبط نانو در محیط های آزمایشگاهی دانشگاه ههای شهر اصفهان می باشد. روش کار، پرسشنامه ای شامل 6 قسمت بوده که با مراجعه حضوری به مراکز تحقیقاتی استان اصفهان توسط م ...

از آنجائیکه سالیسیلات به عنوان شبه هورمون و آنتی اکسیدانت می تواند رشد گیاهان در شرایط تنش را بهبود بخشد، به منظور ارزیابی اثر آن بر چغندر قند آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور و در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال زراعی 92-1391 اجرا گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش معنی دار وزن خشک غده، تعداد و سطح برگ، و افزایش معنی دار میزان کل قندهای محلول برگ نسبت به تیمار شاهد گردید. کاربرد سالی ...