عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 374

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر در بین محققان اسلامی، بحث حسابداری اسلامی به میان آمده و مورد پژوهش قرار گرفته است. این محققان معتقدند که اصول و قوانین حسابداری غربی نمی تواند با فرهنگ، اعتقادات و فعالیت های اقتصادی جوامع اسلامی همخوانی داشته باشد و نمی توان آن را پیاده کرد. لذا به این فکر افتادند تا بر اساس موازین و شرعیات اولاً یک تعریف اسلامی از حسابداری را بیان کرده و سپس چهارچوبی را برای گزارشگری حسابداری اسلامی تدوین کنند. در این مقاله اصول حسابداری سنتی، تعریفی از حسابداری اسلامی و اهد ...

شهر مرکز فرصت و محیطی برای ارائه توانائیهای بالقوه انسانی است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد آن مشکلاتی را با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود می آورد. یکی از این مشکلات، رشد صعودی تولید زباله و وجود مکانهایی براب دفع آن در امتداد رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرها می باشد. از موارد مهم در مدیریت دفن زباله انتخاب محل دفن مناسب آن می باشد. در این تحقیق به بررسی مناسبترین مکان برای دفع زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شهرستان نور پرداخ ...

معماری و شهرسازی همانند بسیاری از فنون، هنرها و بدایعی که در جامعه بشری رخ می نمایند، بر مبنای اصول و ارزشهایی شکل گرفته اند که این اصول و ارزشها نیز به نوبه خود منبعث از طرز تفکر و ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و در عین حال از شرایط اقلیمی و محیطی، شرایط اقتصادی، از مقولات سیاسی و ... متأثر می باشند. فقدان اصول و معیارهایی برآمده از فرهنگ و جهان بینی ایرانی و اسلامی در مقوله معماری و شهرسازی معاصر ایران، معضلات و مشکلاتی را در ای زمینه به همراه آورده است. با توجه به این ...

شهر سالم با انسان های سالم معنا می یابد وهر دو موجب به وجود آمدن جامعه ای سالم و پویا خواهند شد. رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوب بر سطح سلامت فردی و اجتماعی شهروندان به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان در کیفیت زندگی شهر نور می باشد. بدین منظور مولفه ی کیفیت اجتماع در ارتباط با بعد سلامت، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است. داده های مورد نیاز، از طریق شیوه ...

در چند دهه اخیر، انسان بدون توجه به توان زیست محیطی مناطق به تخریب محیط های طبیعی پرداخته و ادامه پایدار حیات طبیعی را با مشکل مواجه کرده است. شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای توسعه آینده مناطق نیازمند شناخت دقیق قابلیت های زیست محیطی آنهاست. با توجه به اینکه محیط طبیعی بستر تمام فعالیت های انسانی بوده و تاثیر زیادی بر استقرار شهرها و میزان جمعیت پذیری آنها دارد، این تحقیق به منظور پهنه بندی مناطق مناسب برای توسعه شهری بر اساس شاخص های زیست محیطی در سطح شهرستان نور انجام ...

مناطق ساحلی میراث طبیعی بی نظیر می باشند که مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی مرتبط با آن کارکرد پیچیده ای را به وجود آورده اند، همچنین این مناطق از نظر فعالیتهای انسانی دارای سیستمی بسیار پیچیده هستند، که این پیچیدگی ها موجب عدم پایداری در توسعه این مناطق می شود به همین خاطر نیاز به مدیریت ساحلی می باشد و این مدیریت ساحلی فرایندی پویا، پیوسته به منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی ساحلی می باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد یک مدیریت برتر ساحلی در راستای توسعه پایدار شهری است. روش تح ...

برای معمار مسلمان، اینکه خداوند یکتا چگونه از مرتبه ذات احدی، در مراتب اسما و صفات در عالم بروز و ظهور کرده، رازی است که از نردبان آن به حقیقت وجود عروج می کند. در معماری اسلامی وحدت هرگز پیامد پیوستگی عوامل تشکیل دهنده نیست، بلکه ذاتی است و همه شکل های فرعی از آن حاصل می شود. برای هنرمند مسلمان نحوه ظهور وحدت در کثرت و رجوع کثرت به وحدت که معنای توحید است، مهم ترین رمز و راز است. معماری اسلامی هدف و وظیفه خود را در مقام حامی و پشتیبان وحی قرآنی برای دستیابی به غایتی که اسلام ...

توسعه مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویان در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از اهداف اساسی آموزش عالی عنوان شده است. برخی نظریه پردازان آموزشی پیشنهاد کرده اند که تفاوت های فردی در بهره مندی از مهارت های تفکر انتقادی تأثیر داشته و این امر از توانایی ه ای شناختی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ناشی می شود. با توجه به اهمیت ویژگیهای شخصیتی که در توسعه و بهبود مهارت های تفکر انتقادی عامل مهمی است، هدف مقاله حاحضر بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اصفهان ابر قدرت تفکر ...

در این پژوهش تاثیر وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر توسعه شهری به طور عام و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به طور خاص بر توسعه شهری شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفته است. نوع و روش تحقیق ترکیبی (توصیفی، تحلیلی و اسنادی و...) بوده و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 400 نفر از شهروندان این شهرستان شامل 100 نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، 100 نفر از دانشجویان، 100 نفر از شهروندان عادی و 100 نفر از مسئولین شهری و نخبگان نمونه که به روش ...
نمایه ها:
توسعه | 
شهر | 
آموزش |