عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 220

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزشگذاری سرمایه فکری بر حسب واحد پولی ریال در اداره مدیریت مالی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران است.برای این منظورتلاش شده است مانده حساب سرمایه گذاری در منایع انسانی این شرکت درفروردین 91 ارائه شود.این اندازه گیری با استفاده از نرم افزار اکسل و داده های تاریخی سیستم جامع مالی و نیز اطلاعات پرسنلی سیستم جامع حقوق شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران صورت گرفته است.در ارزشگذاری سرمایه فکری واحد مدیریت مالی این شرکت حساب سرمایه گذاری در منابع ...

این مقاله به منظور بررسی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز(موانع، اقدامات اجرایی و نتایج حاصل) در صنعت نوشابه سازی در شرکت بهنوش گچساران انجام شده است. در این مقاله ابتدا به شناسایی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیرهتامین سبز(موانع، اقدامات اجرایی و نتایج حاصل) در شرکت نوشابه سازی بهنوش گچساران پرداخته شده و سپس به منظور اولویت بندی و شناسایی اقدامات اجرایی، با استفاده از پرسشنامه هایی محقق ساخته که در اختیار کارشناسان قرارگرفته اطلاعات لازم جمع آوری شده ودر نهایت با روش تاپسیس فا ...

این پ ژوهش با هدف بررسی تاثیر تقاضای شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام گردید، ابزار گردآوری پژوهش، پرسشنامه توزیع شده بین 205 نفر از پرسنل این شرکت به صورتتصادفی ساده میباشد.و روش اجرای این پژوهش نیز توصیفی و همبستگی می باشد .داده ها در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار لیزرل وSPSSتجزیه و تحلیل گردیدو نتایج بهدست آمده نشان میدهد که متغیر تقاضای شغلی دارای اثر مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق فرسودگی شغلی بر ...

هدف کلی این پژوهش ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه سمنان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار جمع آوریاطلاعات، پرسش نامه مدیریت دانش گلد ( 2001 ) بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از رو شهای آمار استنباطی تحلیل شد. نتایج نشان داد که: 1) میزان میانگین کل مدیریت دانش و ابعاد مختلف ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان میباشد . برای این منظور هوش سازمانی از نظریه کارل آلبرشت استفاده شد.جامعه آماریتحقیق حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها 1756 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود 280 نفر برآورد گردید و نمونه آماری با استفاده از روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سا ...

با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی شرکتها برای دستیابی به بازاردر جهت دستیابی به  مکرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند. لذا از تکنولوژی روز  پایداراهداف مورد نظر استفاده می نمایندسیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity Based costing) ABC در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شرکتها در حفظ توان رقابتی می باشد. این سیستم با شناسایی و اندازه گیری ارزش منابعی که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ...
نمایه ها:
NULL | 

این مقاله به منظور بررسی محرک ها، موانع و فعالیت های اجرایی به منظور تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت نوشابه سازی تدوین شده است. در این مقاله ابتدا به شناسایی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز(محرک ها،موانع، اقدامات اجرایی و نتایج حاصل) در شرکت نوشابه سازی بهنوش گچساران پرداخته شده و سپس به منظور اولویت بندی و شناسایی اقدامات اجرایی، با استفاده از پرسشنامه هایی محقق ساخته که در اختیار کارشناسان قرار گرفته اطلاعات لازم جمع آوری شده ودر نهایت با روش تاپسیس فازی اولویت بن ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گچساران بود. جامعه آماری شامل 2000 نفر بود که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 92 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گچسارانانتخاب شد. در این تحقیق از مدل والتون به عنوان مدل پژوهش در ارتباط با سنجش کیفیت زندگی کاری و مدل اچیو برای بررسی میزان بهره وری کارکنان انتخاب گردید روایی هر دو پرسشنامه توسط اساتید مجرب در حوزه مدیریت تایید شد و پایایی پرسشنامه ها توسط فرمول آلفای کرنباخ محا ...
نمایه ها:

هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین برخی از مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی و اهرم مالی باجریان نقد آزاد در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق مکانیزمهای نظام راهبری شرکتییعنی، نقش هیات مدیره و مدیران اجرایی ( نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره) ساختار مالکیت و کنترل ( تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) و متغییرهای حسابرسی (حسابرسی مستقلشرکت توسط سازمان حسابرسی) در نظر گرفته شده اند. جامعه مورد رسیدگی ، 59 شرکت پذیرفته شد ...