عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانستن اطلاعات مربوط به تابش خورشید در بسیاری از کاربردهای صنعتی، سیستمهای فتوولتائیک، کشاورزی و طراحی کلکتورهای خورشیدیکاربرد دارد و اساس بیشتر مطالعات اقلیمی را شکل می دهد. مدل های تجربی زیادی برای تخمین این پارامتر با استفاده از پارامترهای ساده هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق توانایی مدل درختی M5 که مبتنی بر مدل های رگرسیون گیری خطی است، جهت برآورد تابش رسیده به سطح زمین بررسی و نتایج حاصل از آن با مدل تجربی آنگستروم مقایسه گردید. برای این منظوراز داده های اندازه گیری ...
نمایه ها:
MBE و t | 

برای شناخت و درک بهتر شرایط اقلیمی کنونی و برنامه ریزی برای آینده نیاز به شناسایی شرایط اقلیمیدیرینه وچگونگی و نحوه تغییرات آن درطول زمان تا عهد حاضر می باشد. راههای مختلفی برای شناسایی اینتغییرات وجود دارد. با توجه به بازه زمانی این مطالعات و شرایط و امکانات موجود در دسترس انتخاب بهترینراه اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از بهترین روش های مطالعات تغییرات اقلیمی در عصر های گذشته مطالعاتبرپایه تغییرات ایزوتوپ اکسیژن می باشد. تاریخچه استفاده از این روش به چند دهه قبل باز می گردد. ت ...
نمایه ها:
(18)06 | 

با توجه به این که درحال حاضر گرمایش جهانی، تمامی کشورها از جمله ایران را متاثر کرده است، شناخت تغییراقلیم منطقه ای ایران من جمله بجنورد وبررسی میزان این تغییرات برای ما بسیار مهم است و با توجه به اینکه طبق طبقهبندهای اقلیمی کوپن ودمارتن شهر بجنورد دارای اقلیم نیمه خشک سرد می باشد.برای بررسی میزان تغییرات دما وبارشاز 33 سال آمار هواشناسی بجنورد استفاده می گردد. با استفاده از مدلهای معمول آماری (اختلاف از میانگین، میانگین متحرک، روابط علت- معلولی، تجزیه رگریسیونی y=ax+b و استان ...
نمایه ها:
دما | 
اقلیم | 

در این تحقیق به منظور تبیین علل وقوع توفان های گردوغبار در جنوبغرب ایران، سیستمهای کم فشار بریده شده به عنوان یکی از الگوهای همدیدی هوثر در تشکیل گردوغبارهای این م نطقه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با بهره گیری از داده های ساعتی میزان دید در 15 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک واقع در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و چهارمحال بختیاری تعداد 333 مورد توفان گردوغبار فراگیر برای یک دوره زمانی پانزده ساله (2011-1997) استخراج شد. سپس با استفاده از نقشه های روزانه هوا مانند نقشه ...
نمایه ها:
r13c25 | 

با توجه به شرایط خشکی کشور ایران، بارورسازی ابر از راهکارهای مناسب جهت تعدیل و افزایش استحصال آب و تخفیفخشکسالی می باشد، اما جهت بارورسازی ابر در کشورمی بایست شرایط خاصی جهت بازدهی و راندمان بالا و کاهش هزینه ها وجودداشته باشد که مکانیابی مناسب قبل از شروع پرواز می تواند بعنوان یکی از مهمترین این شرایط تلقی گردد،که در این مقالهبه این امر پرداخته شده است. هدف از تحقیق حاضر پهنه بندی کشور ایران جهت بارورسازی ابر در ماههای مناسب بوده که بدینمنظور در ابتدا به جمع آوری و تهیه نقشه ...

هوا و اقلیم و گردشگری از جهات مختلف با هم در ارتباط هستند. گردشگران و سازمان های گردشگری به اطلاعات قابلاعتمادی در زمینه شرایط جوی نیازمندند این پژوهش با هدف شناسایی زمان های مناسب برای گردشگری در شهرستان زابل با شاخص آسایش دمایی «اوانز» انجام شده است. در این پژوهش عناصر اقلیمی مانند دما، رطوبت و... طی دوره آماری 27 ساله (1388- 1362) تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به جاذبه های اکوتوریسمی و تاریخی شهرستان زابل بر اساس مدل آسایش دمایی شرایط آسایشدمایی برای هرماه (سرد، گرم، آسای ...
نمایه ها:
زابل | 

آب وهواشناسی یکی از مهمترین دانشهای بشری است که با مطالعه فرایندهای جوی و شناسایی قوانین حاکم بر رخداد پدیده های جوی غالب در هر منطقه سعی می کند ویژگیهای اقلیمی مناطق مختلف را شناسایی نموده و با تفسیرها وتحلیلهای علمی، مسئولین وکاربران را در بهره برداری از توانهای اقلیمی یاری نماید .این علم همچنین با شناسایی و نمایش محدودیتها و آسیبهای اقلیمی هرمنطقه، در تلاش است راهکارهای مناسبی را برای کاهش آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، ناشی از عناصر اقلیمی که می تواناز آنها به مخاطرات ...

از موارد کاربرد روش همبستگی در اقلیم شناسی پیوند و رابطه بین الگوها و سیستمهای گردش اتمسفر است. رابطه و همبستگی معنی دار بین تغییرات زمانی دوالگو یا سیستم گردش دور از هم پیوند از دور نامیده می شود. الگوهای پیوند از دور معرف تغییراتی کلانی است که در الگوی امواج جوی و رودبادها رخ می دهد و برالگوی دما، بارش، مسیر رگبارها و موقعیت و شدت رودبادها در قلمروهای وسیع اثر می گذارد. محدوده ی مورد مطالعه این پژوهش، شهرستان رشت بوده هدف از انجام پژوهش، اول آنکه الگوهای پیوند از دور اقیانو ...

با برآورد شدن شرط های لازم پایداری چارنی- استرن- پدلاسکی، بخش موهومی سرعت فاز صفر و جریان پایدار می شود که به این حالت پایداری و عدم رشد امواج جوی تنظیم کژفشار اطلاق می گردد. برای برآوردن شرط های چارنی- استرن- پدلاسکی از روش هایی شامل بی نهایت شدن بسامد شناوری سطح زمین و یا جذف چینش باد در سطح زمین و یا ترکیبی از این دو استفاه می شود. در تنظیم کژفشار، با افزایش شار پیچکی، شیب تاوایی پتانسیلی کاهش یافته یا حذف می شود. با در نظر گرفتن مرز بالا (وردایست)، شرط ناپایداری چارنی- اس ...