عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 941

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله ابتدا به اصول طراحی برج های خنککن تر و معادلات حاکم پرداخته شده و سپس مشخصات هسته خنک کننده مورد نظر بیان شده است. با استفاده از مقادیر ارائه شده و معادلات موجود معادلهای برای مشخصه هسته خنک کننده بدست آمده است. برای بدست آوردن معادله افت فشار نیز با توجه به محدودیت نتایج عملی بهترین معادله پیشنهاد شده است. ...
نمایه ها:

بهطور کلی انتخاب و طراحی بهینه در بسیاری از مسائل علمی و فنی باعث تولید بهترین محصول یا جواب ممکم در شرایط خاص می شود. از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی انواع مبادله کن های گرما، هزینه وکارایی می باشند. این هزینه برای ریژنراتور دوار، شامل هزینه اولیه (جرم) و هزینه کارکرد (توان مصرفی برای غلبه بر افت فشار) می باشد. در اغلب مسائل مهدسی، اهداف مورد نظر برای بهینه سازی در تعارض با یکدگرند، بطوریکه با بهبود در یک هدف، هدف دیگر به سمت نامطلوب پیش می رود. این مسئله در ریژنراتور هم ...

به دلیل فراوانی نمونه های ناچ دار و اثر قابل توجه ناچ بر رفتار خستگی، بررسی نمونه های ناچ دار اهمیت ویژه ای در مهندسی مکانیک دارد. در ای تحقیق از روش اجزاء محدود برای بررسی اثر ناچ بر رفتار خستگی فولاد میکروآلیاژی در دو شرایط تنش صفحه ای و کرنش صفحه ای استفاده شده است. به این منظور مدل میله مدور ناچ دار برای شبیه سازی حالت کرنش صفحه ای و ورق با دو ناچ برای شبیه سازی حالت تنش صفحه ای استفاد ه شده است. هر کدام از نمونه ها برای دو مقدار شدت ناچ متفاوت بررسی و تحلیل گردید. نتایج ...

بررسی اثر تابع تسلیم در پیش بینی منحنی حد تنششکل دهی در عملیات ورقکاری احمد عاصم پور رامین هاشمی حمید خاکپور نژاد خاکی کارشناس ا رشد - دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی شریف در تحقیقات اخیر که در زمینه منحنی های حد تنش شکل دهی (FLSDs) صورت گرفته است، مشخص شده است که منحنی های حد تنش شکل دهی نسبت به تغییرات مسیر کرنش حساسیت کمتری در مقایسه با منحنی های حد شکل دهی (FLDs) دارند . بنابراین، استفاده از آنها در پیش بینی وقوع حالت گلویی در فرایندهای شکل دهی چ ...

از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی انواع مبادله کن های گرما، هزینه، حجم و کارایی می باشند. این هزینه برای مبادله کن های گرمای فشرده صفحه ای پره دار، شامل هزینه اولیه (سطح حرارتی) و هزینه کارکرد (توان مصرفی برای غلبه بر افت فشار) می باشد. از طرفی، در اغلب مسائل مهندسی، اهداف مورد نظر برای بهینه سازی در تعارض با یکدیگرند. بطوریکه با بهبود در یک هدف، هدف دیگر به سمت نامطلوب پیش می رود، این مسئله در این نوع از مبادله کن گرما نیز وجود دارد، بطوریکه با افزایش کارایی (مطلوب)، سطح حر ...

پانلهای ساندویچی به خاطر داشتن وزن کم، در مقابل تحمل بار بالا، کاربرد وسیعی در طراحی سازه های مهندسی دارند . بنابراین طراحی بهینه ی این پانلها از نظر وزن با رعایت قیود طراحی مانند تسلیم و کمانش از اهمیت ویژهای برخوردار است . در این مقاله ابتدا معادلات حاکم بر یک پانل ساندویچی تحت بارگذاری استاتیکی استخراج شده و با استفاده از الگوریتم ژنتیک، وزن سازه به ازای بارهای مشخص با توجه به قیود تسلیم وکمانش در اجزای آن، کمینه می شود . در این مرحله متغیرهای طراحی و تابع هدف برای بهینه ...

در این مقاله، با استفاده از نرم افزارهای Matlab ، SolidWorks و یک CAD Translator ، مدل دینامیکی دقیقی برای یک روبات سریال شش درجه آزادی که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر ساخت شده ، استخراج شده و یک کنترل کننده عصبی با قواعد آموزش زمان - گسسته برای کنترل آن پیاده سازی شده است . برای ارزیابی و تنظیم پارامترهای کنترل کننده و تسریع فرایند طراحی و ساخت روبات، قبل از اعمال کنترل کننده شش درجه آزاد به مکانیزم واقعی، ابتدا یک کنترل کننده بوسیله شبیه سازی سخت افزار در حلقه در محیط xPC Ta ...

پیش بینی عملکرد توربین گازی جریان محوری در شرایط مختلف سرع ت و نسبت فشاربه دلیل پر هزینه بودن و کمبود اطلاعات تجربی قابل اعتماد همواره در حال توسعه می باشد . مدلسازی یک بعدی به منظور پیش بینی عملکرد و بهینه سازی در فاز طراحی اولیه همواره مورد نیاز می باشد . در کار حاضر یک مدل جدید به منظور مدلسازی یک بعدی توربین م حوری، بر مبنای مدل اینلی ماتیسون به وجود می آید . در ابتدا ،یک کد کامپیوتری با استفاده از الگوریتم بیان شده توسط عابد، تهیه گردیده و با اصلاح این الگوریتم یک روش جد ...

در یک تحلیل به روش اجزای محدود، معمولا خواص مواد، اندازه های قطعات و بارهای اعمالی به عنوان مقادیر قطعی تعریف می شوند در حالی که این فرض ساده کننده در عمل هیچگاه امکان پذیر نیست . به کار گیری آمار و احتمالات در مسایل مهندسی ما را قادر می سازد تا اثر پراکندگی متغیرهای ورودی را بر پارامترهای خروجی یک تحلیل بررسی کنیم و به این ترتیب ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری بهتر در مورد طراحی کارآمدتر در اختیار ما قرار می دهد . در این مقاله روش طراحی مبتنی بر احتمالات برای بررسی تاثیر پذیر ...