عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 991

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر اسلامی نخستین بار در ربع اول قرن بیستم به یک موضوع جدی تحقیقی تبدیل شد. پس از آن مطالعات مختلفی صورتگرفت و مقالاتی در این زمینه انتشار یافت. که پژوهش حاضر با ماهیت توصیفی – تحلیلی و روش تحقیق کتابخانه ای بهبررسی موضوع صفات شهرهای اسلامی-ایرانی و توسعه فرهنگ در نمونه استان یزد پرداخته است. زیرا ارتباط دو طرفه ایبین صفات شهر اسلامی و توسعه فرهنگی وجود دارد. زیرا با ورود تجدد و مدرنیته شهرهای اسلامی-ایرانی از هویت و فرهنگخود فاصله گرفته و یا به نوعی در یک استان تفاوت زیادی د ...

صنعت فرهنگی ناشی از رشد فرایند صنعتی شدن، شهرنشینی و نظام سرمایه توسط صاحبنظران مکتب فرانکفورت در قرن بیستم درقالب فعالیت های متنوع بیان شد. هدف از مطالعه انتقادی چنین صنعتی در راستای هماهنگ سازی، با شیوه زندگی حاکم بر غرب بیانمی گردد. این امر منجربه خطر سقوط هویت فرهنگی، ملی، منطقه ای، بومی و بروز پیامدهای سهمگین، گردیده است. هورکهایمر وآدورنو واژه صنعت فرهنگی را به منظور توصیف فراورده ها و فرایندهای فرهنگ توده بر مبنای نظری مفهوم بت وارگی کالاها کارل مارکستشریح کرده اند؛ که ...

با توجه به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی،فرهنگ به عنوان مهم ترین عرصه پس از انقلاب،مورد توجه قرار گرفتهاست.لذا عوامل فرهنگی اجتماعی از جمله زیر ساخت های کلیدی برای رشد اقتصادی انقلاب اسلامی به شمار می رود.دراین زمینه سرمایه های اجتماعی که در واقع مفاهیمی هستند که کمیت و کیفیت روابط میان انسانها را در جامعه بیانمی کنند،بسیار حائز اهمیت هستند.در این مقاله در صدد هستیم که مبحث فرهنگ و به صورت خاص مهندسی فرهنگیرا به مبحث سرمایه اجتماعی ارتباط دهیم؛البته در این رهگذر،یکی از ابزارهای ...

فرهنگ و زبان فارسی مجموعه ای از ایدئولوژی، هویت دینی، ادبیات، و زبان مشترک است که طی ادوار مختلف تاریخ شکل گرفته و فراتر ازمرزهای سیاسی امروزین نافذ و منشأ اثر است؛ برای پیشرفت سیاست های کلان فرهنگی در عصر جهانی شدن، و بر کنار ماندن از جبرفناوری اطلاعات در حرکت به سمت وحدت فرهنگی، باید در جهت حفظ، تقویت، و گسترش زبان فارسی نه تنها به عنوان زبان مشترکبلکه به عنوان نماد فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی و یک بخش اصلی از هویت ملی تلاش کنیم. به این منظور، پرداختن به اندیشه هایدفاعی امام ...

فرهنگ کار از ارکان اصلی فرهنگ اقتصادی یک جامعه است و در این راستا توجه به مساله اشتغال از موارد مهموتاثیرگذار در استحکام اقتصادی کشور است. در واقع فرهنگ کار، ارزش ها و هنجارهایی است که یک گروه از آن پیرویمی کنند و کالای مادی تولید می نمایند. بررسی سیره ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در صدر اسلام با توجه به وجود انواعفشارها و تهدیدها از سوی دشمنان و گزینش سیاستی شبیه اقتصاد مقاومتی توسط پیامبر(ص) والبته موفقیت آن نشاندهنده ی وجود یک الگوی صحیح و ناب در دستان ماست. این پژوهش که با استفا ...

یکی از شگفتی ها و زیبایی های عالم آفرینش پدیده ناشناخته عشق است که همچون وجود مفهومش در غایتظهور و کنهش در غایت خفااست. قابل ذکر است که بحث از عشق در موجودات رویکردی فلسفی نیز دارد که بابراهین عقلی و فلسفی قابل تبیین میباشد. در آثار فلاسفه نیز سخن از سریان عمومی عشق در کلیه موجودات بهمیان آمده است. فیلسوف گرانمایه، بوعلی سینا در رساله العشق به تبیین سریان عمومی عشق درهمه موجودات بهترتیب درجات وجودی آنها بر اساس مبانی فلسفی، پرداخته است. همچنین در کتاب ارزشمند اشارات و تنبیهات ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضاء هیئت علمی در مورد نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از تهاجم فرهنگی است ، روش تحقیقاز نوع توصیفی-پیمایشی است ، جامعه آماری تحقیق اعضاء هیئت علمی دانشگاههای استان فارس می باشند، جهت انتخاب نمونه آماریابتدا سه دانشگاه به صورت خوشه ای از شمال ،مرکز وجنوب استان انتخاب ، سپس به صورت تصادفی 111 نفر از اعضاء هیئت علمی بااستفاده از فرمول حجم نمونه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل پنج مولفه )عامل اعتقادی ،فرهنگی ، اجتم ...

لازمه نقشآفرینی فرهنگی موثر و مدبرانه جمهوری اسلامی ایران، تدوین و برخورداری از سیاست هایکلان مناسب و متناسب است. یکی از راههای مناسب دستیابی به سیاستهای کلان فرهنگی، تجزیه و تحلیلاسناد بالادستی و یکپارچه کردن گزارههای فرهنگی آنهاست؛ در این مقاله با کمک گرفتن از روش دادهبنیاد بهمثابه یک تکنیک، اسناد بالادستی کشور در حوزه فرهنگ، شامل قانون اساسی، اصول سی است فرهنگیجمهوری اسلامی ایران، سیاستهای برنامههای پنجساله توسعه و سند چشم انداز تجزیه و تحلیل شده وسیاستهای کلان فرهنگی جمهو ...

بافت قدیم از دید مکانی و جغرافیایی در قسمت شمالی بوشهر رشد و گسترش یافته است.چهار محله پیکره و هویتبافت را تشکیل داده اند: محله بهبهانی، محله شنبدی، محله دهدشتی و محله کوتی.در بافت تاریخی بوشهر،در کنارمنازل مسکونی، عمارت ها،مساجد، حسینیه ها هم دیده میشوند. در این پژوهش مانند کارهای پیشین به دنبال سازههای معماری و توصیف ویژگی های آنها نیستیم ، ما پا را کمی فراتر می نهیم و به دنبال تجلی هنر دینی در این بناهامیگردیم و به نوعی به دنبال تاثیرات مذهب در بناها و تزیینات اینجا هستیم. ...