عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 253

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نگرش و ارزشی که انسان در مدیریت بر مبنای کرامت انسانی دارد و اساسا، محور ارزشی مدیریت و سازمان می باشد، و چون مباحث علوم رفتاری در چند دهه گذشته تأکید زیادی بر شناخت انسان و تأثیر آن بر سازمان و مدیریت دارد، لذا هدف تحقیق، تعیین نوع ارتباط بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی است. این پژوهش در سال 2931 در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی با رویکردی توصیفی- پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری 1392 نفر بود و حجم نمونه آماری، 327 نف ...

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود. قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سطح مالکیت مدیریتی بر عدم تقارن اطلاعاتی در هر یک از مراحل چرخه عمر در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 161 شرکت درطی دوره زمانی 1387 تا 1391 اس ...

در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن 1 دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلند مدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه های گوناگون اساس بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها را فراهم می سازد. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد بازرگانی شرکت ها موثرند. مطالعات مختلف بیانگر این مطلب است که چهار دسته متغیرهای مزیت رقابتی ، اس ...

مدیریت کیفیت جامع (TQM) طی سال های اخیر به حوزه ای اثر گذار و مهم در سازمان های غیرانتفاعی، تجاری و دولتی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی تبدیل شده است. مدیریت کیفیت به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان نگرشی مدیریتی در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته شده است و مزایای فوق العاده ای را به خصوص در بخش های اقتصادی همراه داشته است.پذیرش این مفهوم در صنعت منجر به توسعه و انتشار مفاهیم مرتبط با کیفیت شده ...

کارکنان اداری در تمامی دنیا بخش عظیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند و مواجهات و مخاطرات شغلی خاص خود را دارند. لذا این پژوهشبه منظور تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انجام گرفت. در این مطالعهتوصیفی- مقطعی که بر روی 100 نفر از دو گروه اعضای هیات علمی و کارکنان انجام شد، ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه و پرسشنامه استاندارد Nordic و شرایط محیط کار، داده ...

در اقتصاد دانشی، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها نام برده می شود و سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد جدید در نظر گرفته می شود که سرمایه گذاری بر روی سرمایه فکری در صورت موفقیت آمیز بودن می تواند باعث کاهش هزینههای تولید یا افزایش هر نوع حاشیه سود عملیاتی شود. با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این تحقیق به بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد اقتصادی شرکتها پرداخته شد. این تحقیق در مورد شرکت ...

برای اعتباردهندگان کیفیت اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل به عنوان مولفه های مهم در تأمین اعتبار شرکتها میباشد، زیرا میتواند بر میزان ریسک پرداخت یا عدم پرداخت آنها موثر باشد، از این رو می توان گفت کیفیت اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل بر هزینه تأمین مالی تأثیرگذار خواهد بود. از منظر نمایندگی میتوان استدلال کرد که یک هیئت مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است، زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خ ...

در دنیای امروز، سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر محیط داخلی و خارجی خود نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب تصمیمات درستی اتخاذ کرده و خود را با تغییرات وفق دهند. در این راستا داشتن برنامهای جامع و استراتژیک بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت است. صنعت خودروی کشور نیز بعنوان یکی از صنایع مادر و پیشرو در کشور با شتاب قابل ملاحظه ای در حال پیشرفت و تحول میباشد؛ لذا تداوم حضور موفق در این صنعت بعنوان یک شرکت قطعه ساز، نیاز به اتخاذ تدابیری ویژه دارد. این تحقیق که بصورت مطالعه موردی د ...

امروزه با توجه به چالشهای رقابتی بین شرکتهای بزرگ خودروسازی در زمینه بقاء و سودآوری، پژوهشگران می توانند با ارایه راهبردهای مناسب نقش اساسی در پیشبرد اهداف آنها داشته باشند. پژوهش حاضر ضمن ارایه تعاریف مفهومی مربوطه، با هدف انتخاب مناسبترین استراتژی در سطح کلان از بین استراتژیهای مایلز و اسنو (استراتژی تهاجمی، تدافعی، تحلیلگر) برای شرکت سایپاکه یکی از بزرگترین شرکت های خودرو سازی جمهوری اسلامی ایران میباشد صورت گرفت . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه توصیفی انجام شده اس ...