عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2344

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از معضلاتی که کشور با آن روبروست بیکاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی است، که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر میرسد. مشکلات گوناگونی بر سر راه جذب و اشتغال دانش آموختگان وجود دارد و بیکاری این سرمایه ها کشور را به یک بحران اقتصادی اجتماعی تبدیل نموده است. در این راستا پژوهشی با هدف تحلیل راهکارهای ارتقاء صلاحیت شغلی دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شیراز انجام شد. ابزار سنجش پرسشنامه بود تعداد 100 نفر از دانش آموخ ...

رواناب سطحی و جریان آب در رودخانه ها همواره توام با فرسایش خاک و حمل مواد رسوبی است . این مواد در هر کجا که موقعیت ایجاب کند ، ته نشین می شوند. اطلاع از چگونگی فرسایش و توانایی حمل رسوب در آبراهه های مختلف حوزه از جمله مواردی است که در هر طرح هیدرولوژی می بایست مورد نظر قرار گیرد. محاسبات حجم مرده مخازن برای پر شدن از مواد رسوبی با عملیات رسوب زدایی و یا طراحی حوضچه های رسوب گیر و کانال های دانه گیر و غیره همگی بر اساس اطلاعات رسوب شناسی حوزه استوار می باشند. در این تحقیق از ...
نمایه ها:
پسیاک | 

انواع مختلف فرسایش آبی و فرآیند حمل رسوب و خسارت های ناشی از آن ، یکی ازمسائل مهم زیست محیطی ایران است. برای کنترل یا کاهش اثرات تخریبی آنها باید عوامل موثر و دخیل در این فرایندها ارزیابی شوند. در این راستا مدل های مختلفی برای برآورد رسوب در دنیا ابداع شده که عمومأ حاصل تجربه و شرایط محیطی کشورهای خاستگاه آن مدلها می باشد. رواناب سطحی و جریان آب در رودخانه ها همواره توام با فرسایش خاک و حمل مواد رسوبی است. این مواد در هر کجا که موقعیت ایجاب کند ، ته نشین می شوند. اطلاع از چگو ...

ترویج آموزش کشاورزان به عنوان یک نظام آموزشی خاص مطرح می باشد که هدف آن یاری مردم روستایی است تا به واسطه تلاش های فردی و دسته جمعی، موقعیت اقتصادی و اجتماعی را همراه با صیانت از محیط زیست بهبود بخشند. ترویج آموزش کشاورزی بر آن است که در اطلاعات، مهارت، بینش و نگرش کشاورزان نسبت به حراست از محیط زیست تغییرات مثبت حاصل آید و بدیهی است در این روند روستاییان و خصوصاً کشاورزان از مخاطبان اصلی برنامه های ترویجی محسوب خواهند شد. این پژوهش کاربردی با هدف تبیین نقش ترویج و آموزش کشاو ...

کارآفرینی همه ارگان جامعه روستایی را تحت پوشش خود قرار می دهد. باری بهره گیری مناسب از کار آفرینی در روستاها،باید تمام سازمان ها و ارگان ها ی مرتبط ،از جمله نظام آموزشه کشاورزی حضور داشته باشند و تلاش لازم برای مفید واقع شدن کار آفرینی روستایی و رسیدن به توسعه روستایی را به عمل آورند.به کار گیری کار آفرینی در نظام آموزش کشاورزی،این امکان را ایجاد می کند که افراد ،ضمن شناسایی منابع ،فرصت ها و مشکلات موجود در کشاورزی، به ابداع راه کارهایی نوین در جهت رشد ابعاد مختلف کشاورزی بپر ...

امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورند که نیروی انسانی آموزش دیده و توسعه یافته مهمترین عامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهاست و اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان به منظور رفع نارسایی ها و حل مشکلات سازمان و دادن مهارت و دانش هایی که بر اثر بخشی و کارآیی فرد و سازمان می افزایند، ترتیب داده می شوند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کارشناسان سازمان جها ...

استفاده بهینه از منابع آبی به عنوان یک منبع ملی و محرک اصلی در کشاورزی زمانی امکان‌پذیر است که سه اصل عمده‎؛ کارایی مصرف آب، عدالت در توزیع آب و حفظ تعادل بوم شناختی و زیست‌محیطی رعایت شود. البته اجرای این اصول و تحول در این بخش بدون حضور آموزش و ترویج امری بعید به نظر می‌رسد زیرا بهره‌وری صحیح از منابع و تکنولوژی‌های مدرن در بخش کشاورزی هنگامی میسر است که واحدهای بهره‌بردار آموزش کافی را دیده باشند و فرهنگ‌سازی لازم در جامعه کشاورزی به منظور ارتقای ضریب بهره‌وری آب ایجاد شده ...

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل محیطی موثر بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی انجام شده است.روش این پژوهش توصیفی_همبستگی بوده است .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مرکزآموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان تشکیل دادند.(86نفر)و گرد آوری داده ها را از سرشماری کامل افراد بدست آمد.ابزار اصلی پژوهش برای گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بود.تحلیل داده ها با نرم افزارspss انجام شد.براساس نتایج به دست آمده عوامل زیر ساختی ،محل اسکان مناسب،رفاهی ،امکانات ورزشی،مشاوره دانش آموزی ،وضعیت فیزیکی کلاس از ع ...

محیط زیست، آموزش، شهر بندرعباس، دانش آموزان، توسعه پایدار ...
نمایه ها: