عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2344

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خاش انجام گرفته است. این پژوهش از سنخ پژوهش‌های کاربردی است که با استفاده از روش همبستگی به صورت مقطعی در مهر سال 1392 در یک نمونه 120 نفری با هدف سنجش تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی انجام شده است. روش نمونه‌گیری، روش در دسترس انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختی بود که روایی صوری آن براساس نظر جمعی از صاحبنظران گروه ترویج کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردیده و اعتبار آن با استفاد ...

امروزه به منظور تامین نیاز غذایی جمعیت روبه رشد ،افزایش عملکرد محصولات زراعی در واحد سطح چشمگیربوده است. افزایش عملکرد به دنبال استفاده بیش ازحد ازکودها وسموم شیمیایی حاصل می شود غافل ازاینکه مصرف این موادشیمیایی تبعات زیادی رابرای بشر ومحیط زیست به دنبال دارد. به همین دلیل استفاده ازکودهای شیمیایی درحال منسوخ شدن است.وبه جای آن هااستفاده ازکودهای زیستی وآلیبیشترمورد توجه قرارگرفته،یکی ازاین کودها اسید هیومیک است. مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه هرماده آلی درشرایط ویژه وتوسط م ...

در این مطالعه اثرات سیاست افزایش قیمت آب در قالب 2 سناریوی 10 و 20 درصدی و سیاست کاهش 10 درصدی موجودی آب بر شاخص های بهره وری آن از طریق روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و حداکثر آنتروپی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش قیمت آب شاخص CPD و EPD بهبود یافته است و بیانگر آن است که افزایش قیمت آب می تواند میزان تولید محصول و اشتغال به ازای هر مترمکعب آب را بهبود دهد اما میزان شاخص NBPD کاهش خواهد یافت. در سناریوی کاهش موجودی آب، وضعیت مشابه سیاست افزایش قیمت می ...

آب ضروری ترین و مهمترین جزء از عناصر طبیعی به شمار می آید که برای بقاء زندگی، توسعه و مدیریت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد تا جایی که امروزه یکی از مهمترین مسائل در مهندسی رودخانه، پیش بینی شدت جریان در رودخانه می باشد که نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا می کند. تعیین شدت جریان در رودخانه کارون بزرگ که از اتصال دو رودخانه شطیط و دز و کانال گرگر تشکیل می شود، در محل اتصال به عوامل و فاکتورهای مختلفی وابسته می باشد و به دلیل عوامل مختلفی همچون تغییر خصوصیات در طول ر ...

روش ارائه شده، پیش بینی هیدروگراف جریان حوزه رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی werspa بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی است. اساس مدل سازی در حوزه به تقسیم بندی آن بصورت شبکه ای می باشد بطوری که هر سلول یک تابع پاسخ مستقل و منحصر بفردی نسبت به سایر سلول ها دارد. از مجموع پاسخ های جریان سلول ها، هیدروگراف جریان از سطح حوزه حاصل می شود. مدل با 76 ماه آمار هیدرومتئورولوژیکی اندازه گیری شده در حوزه دینور کرخه در کرمانشاه به کار برده شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل هیدروگ ...

به منظور مطالعه عکس العمل ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ کاشت ، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه ویسیان لرستان اجرا شد . تاریخ کاشت در سه سطح 23 مهر ماه ، 3 آبان ماه و 13 آبان ماه به عنوان فاکتور اصلی و رقم شامل هایولا ، اکاپی و لیکورد به عنوان فاکتور فرعی مطالعه گردید . نتایج نشان داد رقم پاییزه اکاپی به دلیل نیاز سرمایی بالا نتوانست سرمای لازم جهت بهاره سازی در منطقه معتدل گرم ویسیان را دریافت نماید و از افت عملکرد بیشتر ...
نمایه ها:
رقم | 
کلزا | 

از آنجا که جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه به عنوان مهمترین و حساس ترین مرحله رشدی گیاهان زراعی به شمار می رود، یک تحقیق آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پش تیمار پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت اجرا گردید. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و طول ساقه چه با بکارگیری تیمارهای شاهد(بدون پیش تیمار)، پرایمینگ با آب مقطر و پرایمینگ با نیترات پتاسیم مورد بررسی قرار ...

هدف از نگارش این مقاله، تاثیر عوامل اقلیمی بر کشت گیاه آفتابگردان در سطح شهرستان بیجار است. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص فنولوژی (GDD) و پتانسیل گرمایی در محیط نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS انجام گرفته شده است. نتایج نشان داد براساس روش پتانسیل گرمایی از ماه تیر تا اواخرماه مهر در منطقه جزء ماه های فعال از نظر کشاورزی محسوب می شوند. که بهترین تقویم کشت برای گیاه آفتابگردان برای ایستگاه بیجار اوایل اردیبهشت ماه می باشد. و برداشت آفتابگردان برای ایستگاه مورد مطال ...
نمایه ها:
بیجار | 

به منظور تعیین اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره علف چشمه بر تحرک پیش‌رونده اسپرم، از 15 خروس‌نژاد راس 308 نمونه‌گیری شد. نمونه‌ها بعد ازتجمیع با رقیق‌کننده سکستون رقیق و به پنج قسمت تقسیم شدند و به هر قسمت مقدار صفر (شاهد)، 300، 600، 900 و 1200 میکروگرم در میلی‌لیتر عصاره علف چشمه اضافه شد. سپس نمونه‌ها به مدت 72 ساعت در دمای C °4 نگهداری شدند. نتایج نشان داد که در زمان‌های 48 و 72 ذخیره‌سازی اسپرم، اختلاف معنی‌داری در تحرک پیش‌رونده بین مقدار 600 میلی‌گرم علف چشمه با گروه شاهد وجود د ...