عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که براساس نتایج مطالعات انجام شده درزمینه بهره وری نظام آموزش عالی چه مولفه های حایز اهمیتی برای ارتقا بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به منظور ارتقای کیفی آنها مورد توجه قرارگرفته است دراین مطالعه پژوهشی روش پژوهش کیفی است و برای تحلیل اطلاعات از تحلیل متد استفاده شده است یافته های تحقیق اشاره دارد به طور کلی وجه اشتراک تحقیقات مورد مطالعه برای ارتقا بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه درمحورهای آموزشی مواردی نظیر توجه به ایجاد ...

مبحث آسیب شناسی به منظور شناسایی چالشها و مشکلات موجود و راه کارهای مرتبط با آنها مطرح گردید تاکید اصلی برمشکلات و نارسایی هایی است که فرایند آموزش سازمان درعمل با آنها روبرو می شود به منظور اصلاح این نارسایی ها نخست باید آنها را شناسایی دسته بندی و تجزیه و تحلیل نمود به این منظور عواملی که سیستم و فرآیند آموزش سازمان را مورد آسیب قرار میدهد به دو دسته کلی و اجرایی تقسیم می شوند که به این شرح می باشند چالش کلی کاربردی نبودن آموزشها، عدم نیاز سنجی واقعی، موازی کاری و نقایص مقر ...
نمایه ها:
آموزش | 

مدیران امروزی، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمانها دانای ی و هوشمندی است. در عصرما، دیگر سازمانها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی بالند ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها است .نوع و میزان آموزش کارکنان سازمانها به میزان اهمیت کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان یا ارباب رجوع و همچنین به اهمیت مهارتهای نیروی کار برای سازمان بستگی دارد ( 1995Baldwin&Johnson و ممکن است سازمان پس از گزینش کارکنان متوجه شود ...

آموزش نیروی انسانی از مهمترین اقدامات سازمان در جهت آشنایی کارکنان با وظایف و مسئولیتهای محوله و آماده ساختن آنها جهت مشارکت درامور، بروز خلاقیت، ارتقاء دانش، مهارت و رشد توانایی های آنهاست. آموزش کارکنان فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی. آموزش و بهسازی نیروی انسانی منجر به بینش و بصیرت عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در سازمان برای اجرای وظایف و مسئولیت های شغلیمی شود و در نتیجه موجب نیل ...

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثر بخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزش تکمیل می شود. درحقیقت ارزیابی و آسیب شناسی دوره های آموزشی از یک سو،آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آوردند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادرآموزشی سازمان نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا می کنند و از این راه به اثر بخش ...
نمایه ها:
آسیب | 
آموزش | 

نکته مهم و کلیدی دردستیابی به توسعه پایدار اقتصادی توجه به نیروی کار و حفظ و کرامت انسان به عنوان مهمترین مولد و گرداننده اصلی در راستای توسعه پایدار است مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب شرق به عنوان یکی از بازوهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی با اعتقاد برشعار صیانت از نیروی انسانی مولد کشور اساس محور توسعه پایدار فعالیت های آموزشی خود را درزمینه ایمنی و بهداشت درقالب دوره های عمومی تخصصی و علمی کاربردی به واحدهای مختلف تولیدی صنعتی کشاورزی و خدمات ارایه ...

درراستای تحقق بهرهوری سازمانی آموزش کیفی موثر و کارای کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است براین اساس پژوهش حاضر به بررسی الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجاز یدر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می پردازد سوال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کدام است؟ جامعه آماری پژوهش ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعیین نمونه پر ...

گاهی چاله ها و شکافهای عملکردی افراد درمشاغلشان ریشه درعوامل و مواردی دارد که آموزش می تواند پوشش دهنده و برطرف کننده ان باشد ولی بایستی اذعان کرد که آموزش درمان همه دردهای عملکردی نیست پس شناسایی و تحلیل مساله دراین زمینه امری ضروری می باشد قبل از شروع هرنوع آموزشی اطمینان از پاسخ مثبت به این سوال اساسی است آیا آموزش پاسخ مشکل موجود می باشد؟ دراین مقاله سعی بران شده تا به برخی از آسیب های فرایند آموزش که گریبانگیر بخشهای آموزشی کشور است با تاکید بر ارزشیابی آموزشی اشاره شود ...

برگزاری دوره های آموزشی با توجه به صرف هزینه و وقت کارکنان تاثیر بسزایی از خود نشان نمی دهد این مساله به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل را میتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود عوامل زیرساختی و عوامل فرآیندی این مقاله برآن است که عواملی که باعث ناکارآمدی نظام های آموزشی در سازمان های بزرگ درایران شده اند را برشمارد با توجه به فرایندهای بخش آموزش و بسترهای اجرایی آنها مشکلات درهرزمینه بیان شده است فرآیندهای آموزشی عبارتنداز: تدوین استراتژی آموزشی و نیاز سنجی آموزشی، طراحی و ب ...