عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 893

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حذف یارانه سوخت و منطقی شدن قیمت سوخت مصرفی، توجه مصر فکنندگان و مراجع تصمی مگیرنده در زمینه مصرف سوخت و انرژی را به سوی خود جلب نموده است. بویلرهای صنعتی یکی از وسایل پر مصرف سوخت هستند که هر اقدامی در راستای کاهش مصرف سوخت در آنها می تواند هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیس تمحیطی جذاب باشد. لذا دراین مقاله، با انجام آزمایش دود بر روی یک بویلر با استفاده از دستگاه تستو مدل اکس 350 در ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک مطالعه موردی، تلاش شده است که با ...

عکس العمل یک مجموعه به شرایط محیطی اعمال شده به آن نتیجه واکنش اجزاء داخلی آن مجموعه می باشد که در کنار هم و به طور پیوسته در تبادل با یکدیگر می باشند. برای این که قادر باشیم رفتار یک مجموعه را تحت شرایط مختلف بررسی نماییم می بایست نگاهی دقیق تر و سیستماتیک به مجموعه داشته باشیم و مدلی مناسب از آن استخراج نماییم . روش باند گراف که به منظور مدلسازی سیستم های پویا و دینامیک مورد استفاده قرار می گیرد، هدف خود را استخراج مفاهیم اصلی و بنیادی یک مجموعه قرار میدهد. این مفاهیم تعریف ...

مکانیزم توسعه پاک (CDM ) در معاهده کیوتو، به کشور های صنعتی اجازه می دهد تا پروژه های توازن کربن خود را در کشورهای در حال توسعه تعریف وپایه ریزی نمایند. ازجمله پروژه های توازن کربن که در این معاهده به آن اشاره شده است، پروژه های جنگلکاری واحیای جنگل است که بعد از سال 1990 پایه ریزی شده باشند.ازآنجاییکه جنگلکاریهای وسیعی در اطراف مناطق صنعتی ایران، بعد از سال مذکور بعمل آمده است، فرصت مناسبی برای دستیابی این کشور به بازار تجارت جهانی کربن فراهم می باشد، تا با محاسبه انباشت کرب ...

در اجرای انواع دیوار در ساختما نهای متداول رو شها و مصالح متنوعی در دسترس م یباشد که هر یک این رو شها میزان مشخصی انرژی در چرخه حیات خود از مصالح اولیه تا محصول نهایی مصرف م یکنند. در صورت محاسبه این میزان انرژی می توان از آن به عنوان معیاری مناسب در راستای انتخاب مصالح و رو شهای متناسب با اصول توسعه پایدار و یا به عنوان شاخصی برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی استفاده کرد. همچنین با توجه به مبحث صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان و رعایت مقررات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، ب ...

دنده رینگی آسیاب های گلوله ای صنعتی تا بیش از 12 متر قطر و در حدود 90 تن وزن داشته و بالغ بر پانصد هزار دلار هزینه ساخت آنهاست. این تحقیق روند تخمین عمر باقیمانده یک دنده رینگی را نشان می دهد که در 2 سال اولیه کارکرد، ترکهای متعددی در نواحی بین لچکی ها و فنج آن ها ایجاد گشته و سپس به سمت سوراخ های سبک کاری پیشروی نموده اند. بر اساس نتایج تحلیل المان محدود سه بعدی آسیاب ، قطاعی 36 درجه از دنده رینگی برای مدلسازی ترک در نظر گرفته شد. ترکهای نیمه بیضوی مدل شدده در یک حوزه تنشی م ...

مهندسی ارزش یک فناوری شناخته شده و پذیرفته شده در جوامع پیشرفتۀ صنعتی است که برای بهینه کردن سرمایه گذاری و بیشینه کردن ارزش تولید، در دامنۀ وسیعی از خدمات و تولید در شرکت ها و کارخانجات صنعتی استقرار یافته و به طور مستمر در جهت اهداف تعریف شد ه مورد استفاده قرار می گیرد . مهندسی ارزش تلاشی سازماندهی شدۀ گروهی با مشارکت کلیۀ عوامل موثر و آگاه به موضوع، ذینفع برای تحلیل منظم جنبه های ارزشی و هزینه ها به منظور بهبود ارزش افزوده و عملکرد طرح و تولید و حذف هزینه های غیرلازم، در ج ...
نمایه ها:
NULL | 

با توجه به بحران زیست محیطی که حیت بر روی کره زمین را تهدید می کند و نیز افزایش چشمگیر مصرف انرژی که باعث تشدید این بحران شده است لزوم رویکرد به منابع انرژی پاک و تمیز باید با شدت بیشتری مورد توجه قرارا گیرد. انرژی مهمترین منبع پیشرفت و تکامل اقتصادی و صنعتی یک کشور می باشد. استاندارد زندگی هر جامعه اغلب به سرانه مصرف انرژی آن جامعه مربوط می شود اگر چه مصرف در جوامع صنعتی بالاتر است اما آهنگ رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه بیشتر می باشد از این رو انرژی خورشیدی به عنوان یکی ا ...

سیستم های بالادستی نفت و گاز به دلیل حجم بالای مصرف انرژی در واحد های صنعتی دارای تعدادی درجه آزادی جهت صرفه جویی قابل ملاحظه انرژی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری می باشد به دلیل ماهیت پیچیده بهینه سازی بدین منظور از ترکیب روش های بهینه سازی (آرایش فرآیندی، شرایط فیزیکی و یا نرخ جریان های انرژی، اضافه یا جایگزین نمودن فناوری نوین) بهره گرفته می شود. روشهای مرسوم بهینه سازی در واحد یوتیلتی براساس دو روش طراحی اولیه سیستم یوتیلیتی و جایگزینی یا اضافه نمودن واحد ...

در این مقاله، نرم افزاری جهت کنترل ربات های صنعتی به روش نقاط تعلیم داد ه شده مجازی ارائه شده است. تدوین روش نقاط تعلیم داده شده مجازی تلاشی به منظور ارائه راه حلی موثر در تولید و استخراج مسیر حرکت ربات های صنعتی با در نظر گرفتن مشخصات دینامیک ساختار ربات و نیز قابلیت های اجزای محرک آن می باشد. این نرم افزار قادر است با استفاده از یکپارچه سازی محیط های مدلسازی و شبیه سازی سه بعدی، امکان طراحی و استخراج مسیر ربات و سپس تحلیل عملکرد دینامیکی آن را فراهم سازد. با ساخت مکانیزم کا ...
نمایه ها: