عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کراکینگ کاتالیستی بستر سیال اساسیترین واحد کراکینگ در پالایشگاههای بزرگ است. این فرایند، تغییرات زیادی را متحمل شده است. تغییر در بازار محصولا کراکینگ کاتالسیتی، صاحبان دانش فنری را معطوف برفرایندهای انعوابپذیر کرده است ک بر دو رکن اصلی استواراند: استفاده از کاتالیست نیم فعال شده ب جهت تولید دیزل؛ استفاده از رایزر و یا راکتور ثانوی . کاتالیست احیا شده بعد از کراکینگ در رایزر اول وارد رایزر دوممیشود. کاتالیست ورودی ب رایزر دوم نیم فعال است و استعداد تولید دیزل دارد. در این مقا ...

میکروارگانیسمی متداول Saccharomyces cerevisiaeو بی خطر برای محیط زیست می باشد که تغییر درساختار مولکولهای آن به راحتی امکان پذیر می باشد. شکست سلولهای ساکارومایسز سرویسیا روشی جدید برای اصلاح سطح بیومس وافزایش قدرت برای جذب فلز سنگین می باشد. با شکستن سلولهای میکروارگانیسم، ظرفیت جذب بهینه به دست آمده از روش RSM ، از 64 . 11 mg/g )در سلولهای سالم( به 33 . 11 mg/g )در سلولهای شکسته شده( افزایش یافت. مقایسه نمودار FTIR سلولهای سالم و سلولهای شکسته شده قبل از جذب فلز سنگین و سلو ...

در این مقاله اثر آلکیل بنزن خطی، یک سورفکتنت آنیونیک، بر رسوبات واکسی به کمک روش کدورت سنجی بررسی میشود. کدورت نمونههای آزمایشگاهی میتواند معیاری از شناوری رسوبات واکس در نمونهها باشد.مقایسه اثر آلکیل بنزن خطی در غلظتهای گوناگون نشان میدهد که آلکیل بنزن خطی میتواند با غلظت کمتری عملکردی و شناور سازی بهتری داشته باشد؛ بنابراین آلکلیل بنزن خطی میتواند از نظر اقتصادی با صرفه باشد. ...

دراین بررسی عملکرد تجزیه فتوکاتالیستی پساب الوده به یکنوع حشره کش خاص به نام استامی پراید Acetamiprid) با استفاده از نانوذرات TiO2 تثبیت شده برروی پایه معدنی لیکا ارایه شده است لیکا یک پایه معدنی مناسب است که به دلیل دارا بودن سطح و تخلخل بالا قابلیت شناوری برروی سطح پساب را دارا می باشد ازفاکتورهای تحت مطالعه دراین تحقیق مقدارPH غلظت آلاینده و اثرپذیرنده های الکترون می باشد به منظور تعیین غلظت آلاینده از تکنیک های طیف سنجی UV-VIS ی FTIR استفاده شد و تصاویر SEM جهت مطالعه مور ...

در سال های اخیر،استفاده از تکنولوژی سیال فوق بحرانی برای حل مشکلات موجود در فرایند های صنایع داروئی افزایش یافته است.حلالیت یک جامد در یک سیال فوق بحرانی،یکی از خواص مهمی است که برای هر کاربردی از سیالات فوق بحرانیباید مدلسازی و محاسبه گردد.در این تحقیق تلاش شده است که یک مدل ریاضی با استفاده از روش خوشه ای ساده برای محاسبه حلالیت ایبو پروفن در دی اکسید کربن ارائه شود.در این مدلسازی از معادله حالت پنگ رابینسون به همراه قوانیناختلاط واندروالس ساده استفاده شده است نتایج مدلسازی ...

دراین مقاله عملکرد حذف فتوکاتالیستی پسابهای آمونیاکی با استفاده از ذرات اکسید روی تثبیت شده برروی دانه های لیکا مورد بررسی قرارگرفته است ذرات لیکا ذراتی باردار هستند که دارای تخلخل بیش از 85درصد و چگالی بالای 430-330kg/m3 می باشد که باعث شناور شدن آنها روی آب می شود این خصوصیات از نظر فرایندی باعث افزایش بهبود عملکرد فتوکاتالیستی با آلاینده ها و پرتوهای نور می شود از روش نسلر و تیتراسیون برای اندازه گیری غلظت آمونیاک استفاده شده است نتایج بدست آمده از آزمایشات کارایی نسبتا خو ...

تولیدهمزمان گرما سرما و توان یک روش صرفه جویی انرژِی است که درآن توا ن گرمایش و سرمایش بطور همزمان تولید می شوند بازده کلی این واحدها 70تا90درصد است درحالیکه بازده واحدهای متداول حدود 30تا50 درصد میب اشد و این بازده بالاتر موجب صرفه جویی درمصرف انرژِ می شود دراین مطالعه امکان تولید همزمان انرژی الکتریکی انرژی گرمایشی و سرمایشی دردوحالت استفاده از مولدهای گازسوز تولید توان بصورت پراکنده و استفاده از بویلرهای بازیاب حرارت برای بازیافت حرارت حاصل از دو خروجی توربین های گازی نیرو ...

در این تحقیق از روش جذب سطحی برای جداسازی آنتی ژن سطحی هپاتیت ب از سایر پروتئین ها که حاصل فرآیند رسوب دهی اسیدی خط تولید واکسن هپاتیت ب می باشد ،استفاده شده است . چهارنوع جاذبمعدنی مختلف با نام های تجاری سه نوع celite و یک نوع aerosil به کار برده شده و به مقایسه راندمان جذب آنتی ژن سطحی هپاتیت ب بر روی این چهار جاذب پرداخته شده است. در فرایند جذب ، با تغییر وتنظیم شرایط محیطی، آنتی ژن سطحی هپاتیت ب بر جاذب جذب می شود. سپس در فرایند دفع، پروتئین های جذب شده در مرحله قبل ، از ...
نمایه ها:
جاذب | 
دفع | 
celite | 
aerosil | 

تحقیقات انجام شده نشان داده است که داپ کردن TiO2بانیتروژن یکی از موثرترین راه ها برای بهبودخواص و فعالیت فتوکاتالیستیTiO2درناحیه ی نور مرئی است. در این تحقیق از فتوکاتالیست نیتروژ ن داپ شده ، به منظور حذف گاز گلخانه ای در تابش فرابنفش استفاده شده است. در آزمایشات انجام گرفته مشخص شد که گونه داپ نشده در حذف متان و دی اکسید کربن یکسان عمل کرده است همچنین روندکاهش غلظت آن را مشابه ی دیگر است. گونه ی نیترن ن داپ شده، در حذف دی اکسیدکربن چندان موثر نیست اما فتو حذف متان به مقدار ب ...