عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 562

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از نیازهای ضروری پس از وقوع بحران، تأمین برق مناطق بحرانزده در کمترین زمان ممکن میباشد تا بتوان با استفاده از روشنایی مناسب، امداد رسانی را تسهیل نموده و مانع بروز خسارات جانی و مالی شد. با توجه به عدم وجود روش خاص برای تأمین برق و به دلیل لزوم تأمین روشنایی، شرکتهای توزیع برق اقدام به احداث شبکه بصورت غیر استاندارد می نمایند که این امر باعث خواهد شد پس از بحران، شبکه احداث شده، جمع آوری و مجدد طبق استاندارد طراحی و اجرا گردد که این امر باعث تحمیل هزینه اضافی و صرف وقت می ...

با توجه به رشد روز افزون شبکه های توزیع برق و همگام با سراسر جهان ، اتوماسیون شبکه های توزیع برق در کشورمان ایران امری ضروری می باشد . به دنبال آن شرکت توزیع شمالغرب مطالعات بر روی اتوماسیون و پیاده سازی آن در محدوده شرکت ، فعالیتهای خود را از اواخر سال 1377 شروع نمود . از آنجا که هدف اصلی در اتوماسیون توزیع ، طراحی و نصب سیستمهای سوپر وایزری و جمع آوری اطلاعات به نحو موثرمی باشد ، انتخاب یک ساختار مناسب برا ی سیستم کنترل ، شبکه مخابراتی و پردازش اطلاعات در بهره برداری موثر ا ...

با توجه به استفاده روزافزون از انرژی الکتریکی درفعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، شرایطی ایجاد شده که تصور ز ندگی و دستیابی به رفاه بدون وجود انرژی الکتریکی امکان ناپذیر است . از این روعرضه مداوم و با کیفیت انرژی الکتریکی ، نقش بسیار مهمی درحصول حرکت و پیشرفت دروجوه مختلف اقتصادی واجتماعی دارد . از طرفی حفظ تداوم و افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق مستلزم سرمایه گذا ری برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای کیفیت بهره برداری می باشد . لذا برای دستیابی به این مهم باید به سوی تجدید ساخ ...
نمایه ها:

در شبکه توزیع برق متراکمی مانند شرکت توزیع برق مرکز که صد در صد شبکه فشار متوسط آن زمینی است و امکان احداث پست زمینی نیز به دلیل کمبود و گرانی زمین و هم به دلیلی محدودیت های ایجاد شده توسط آیین نامه به سختی صورت می پذیرد و از طرفی پستهای احداث شده غالبا در نقاط ثقل بار قرار نگرفته و نمی توانند کمک زیادی به شبکه بکنند، لذا با توجه به رشد سریع تراکم بار این شبکه با مشکل جدی مواجه است. بنابراین احداث پست زیرگذر در زیر معابر عمومی می تواند تا حدودی راهگشای حل این مشکل باشد. ...
نمایه ها:
زمین | 
تراکم | 
بار | 
تهران | 
پست | 
شبکه | 
معابر | 

امروزه اکثر سازمانهای دنیا در تلاشند تا فعالیتهای مدیریت منابع انسانی خود را با استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی وب محور به سمت رشد و تعالی هر چه بیشتر و افزایش راندمان و بهرهوری کل سیستم سوق دهند. در این زمینه، مدیریت منابع انسانی الکترونیک از سال 1990 تاکنون نقش پررنگی به خود گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی میزان مفیدبودن این مقوله در پیشبرد فعالیتهای سازمانها میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان حوزه منابع انسانی و فناوری اطلاعات شرکت برق منطقهای تهران میباشد که ...

امروزه با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و رشد روزافزون کسب و کار در دنیای مجازی، تنوع خدمات الکترونیک در حال افزایش بوده و این موضوع توجه به مقوله مشتریمحوری و مشتریگرایی را در هر صنعتی شدت بخشیده است. به طوریکه خط مشی ارتقای وفاداری الکترونیک به عنصری اصلی در کسب مزیت رقابتی برای سازمانها تبدیل شده و ارتقای این خط مشی مستلزم طراحی مدلی جامع میباشد. در این راستا، پژوهش حاضر در صدد است الگویی جامع جهت تدوین خط مشی ارتقای وفاداری الکترونیک در بین مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق ...

چندین دهه است که بنزین و گازوئیل سوختهای اصلی بخش حمل و نقل در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار میگیرند. بیش از دو دهه است که از اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه ظرفیتهای استفاده از LPG گذشته و اکنون بیشتر بر استفاده از CNG تأکید می گردد. افزایش مصرف سوختهای فسیلی باعث ایجاد صدمات زیست محیطی تحمیل هزینه های غیر مستقیم می گردند. بیش از یک دهه است که گفته میشود دیگر زمان آن رسیده است که از خودروهای با سوخت پاک استفاده کنیم. خودروهای برقی در جهان بیش از یک دهه است ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف ارتباط شاخص مشتریمداری مدیریت کیفیت فراگیر TQM و تعهد سازمانی در صنعت برق انجام گرفته است. این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه میدانی بهشمار میرود، روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان میباشد که جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه مح ...

عدم دسترسی به موقع به اطلاعات در حوزه برق به عنوان محدودیتی واقعی برای شناسایی و عکسالعمل مناسب در برابر بی ثباتیهای سیستم برق شناخته میشود. از اینرو، نیاز به رویکردهایی جهت تضمین کیفیت سرویس برای دسترسی به موقع و با حداقل تأخیر به اطلاعات در سراسر شبکه برق به عنوان مسئله ایی بسیار مهم و حیاتی مطرح میگردد. در این مقاله بر اساس زیرساخت ارتباطی مبتنی بر IP و بر پایه فیبر نوری، رویکردی جهت تضمین کیفیت سرویس با استفاده از معماری DiffServ و مکانیزیم های صف بندی در شبکه هوشمند برق ...