عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 581

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. در این میان موتور محرک این اقتصادهای شرکت های دانش بنیان هستند. این شرکت ها، به عنوان بنگاههای اقتصادی دانش بنیان، نقش محوری در شرایط تحریم های اقتصادی ایفا می کنند و یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس سوال اصلی این مقاله آن است که تحریم های اقتصادی چه آثار منفی و مثبتی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان می گذارند. در پاسخ به این پرسش، وضعی ...

درسالهای اخیر شرکت های کوچک و متوسط به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی درکشورهای توسعه یافته هستند امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک درحوزه فناوری های نوین رویکرد جدید درامر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی بوجود آمدها ست دراین راستا شرکت هایی با عنوان شرکت های انشعابی یا زایشی از دانشگاه ها و موسسات آکادمیک شکل گرفته اند ا زانجا که بدون گسترش حمایت های هدفمندمادی و معنوی از نخبگان ونوآوران علمی و فناوری دانشجویان توانمند کشور از طریق کمک برای ایجاد محصول ...

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییر و تحولات سریع در ابعاد گوناگون جوامع می باشد و فناوری اطلاعات،موتور تغییرات جاری به شمار می رود. این پژوهش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ کارآفرینی و عملکرد شرکت، در شرکت های تولیدی شهرستان اراک می پردازد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق علی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری شرکت های تولیدی شهر اراک هستند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی برعملکرد شرکت های کوچک ومتوسط می باشد و به آزمون سه فرضیه می پردازد. قابل ذکر است که، پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علّی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظرهدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتمل بر مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی در سال 09 می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، ...

از نگاه بیشتر صاحبنظران اقتصادی کارآفرینی مههم ترین منبع نوآوری اشتغال زایی و رشد و توسعه می باشد به عبارتی تعمیق و گسترش فرهنگ کارافرینی به عنوان یکی از نیازهای ضروری جامعه نیازمند توجه اساسی به امر اموزش دراین زمینه میباشد پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و همدان درحوزه کارافرینی انجام شده است فرصت ها و تهدیدهای آموزشی و پژوهشی درچهارمقوله دانش کارافرینی توانش کارافرینی نگرش ...

امروزه، هو شتجاری به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب م یشود. هو شتجاری داده ها و اطلاعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و ره یابی فرایندهای کلیدی سازمان را برای مدیران فراهم کرده و مبنایی برای اخذ تصمیمات اثربخش می باشد. در این میان، استقرار هوش تجاری مستلزم فراهم سازی پیش نیازهایی است که تحقیقات نشان داده است. یکی از کلیدی ترین و مه مترین عوامل استقرار هوش تجاری، مدیریت دانش سازمانی می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارائ ...

هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش کارافرینی ونوآوری دررشد و توسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط است کارافرینی نقش مهمی دررشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد فرایند کارافرینی با خلقدانش و نوآوری ارتباط داردمحققان سازمانی به توانایی انتشار وبهره برداری از دانش فعلی و توانایی خلق دانش جدید به عنوان توانایی حیاتی موفقیت سازمانی اشاره کرده اند کارافرینان نیازمند مهارتهای متفاوتی هستند تا بتوانند درارتقای ابتکارات ایجادکسب و کارسازمانی به موفقیت برسند نوآوری نیز یکی دیگر از عو ...

امروزه برای سازمانهای بین المللی پذیرفته شده است که رشد سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رشد یبز عبارتست از ایجاد اشتغال و یا رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) که در اثر فعالیت هایی که در راستای کاهش گازهای گلخانه ای می باشند،ایجاد شده است.در وافعیک استراتژی می باشد که به دنبال حداکثر کردن نتایج اقتصادی و همزمان با حداقل کردن هزینه های اکولوژیکی می باشد.تجربه ی ناشی از توسعه شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای جهان نشان می دهد که توسعه شرکت های کوچک و متوسط سنگ بنای پایداری ملی ب ...

تا زمانی که برای یک سیستم (مانند یک شرکت) هدفی مشخص نشود، آن سیستم نمی داند که کجا می خواهد برود و اگر هدف مشخص شود ولی برنامه ریزی نشود در این صورت آن سیستم نمی داند چگونه به آن هدف برسد. بنابراین هر سیستمی که خواهان موفقیت است باید اهدافی مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن به آن (برنامه) اهداف را نیز تعیین نماید تا بر اساس برنامه تهیه شده به سوی اهداف مورد نظر به پیش رود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل کند. در دنیای امروز که شاهد تغییر ...