عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی :بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنایع پلاستیک قم ...
نمایه ها:
آموزش | 

در پژوهش حاضر سعی می گردد ضمن شناخت عوامل موثر بر موفقیت نظام پیشنهادات ، الگوی مناسب برای اجرای این نظام در شرکت مخابرات استان قم ارائه گردد. ...

یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نوآوری در سازمانها میباشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مساله سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر چند شرکت و واحد صنعتی و خلاقیت و نوآوری آنها را مورد بررسی قرار دهد.یعنی هر قدر فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است و هر قدر به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود بنابر این با توجه به این یافته ها در سطح واحدهای صنعتی انتخابی در استان قم و با در نظر گرفتن اینکه فرهنگ سازمانی ...

فرضیه ها در این تحقیق به شرح ذیل است . فرضیه اول : کنترلهای رسمی و صریح باعث کاهش رضایت شغلی اساتید و کارمندان می گردد. فرضیه دوم : کنترلهای غیر رسمی و تلویحی باعث افزایش رضایت شغلی اساتید و کارمندان می گردد . فرضیه سوم : کنترلهای کمی کاهش رضایت شغلی اساتیدو کارمندان را دربردارد . فرضیه چهارم : بین دیدگاه مدیران ، اساتید و کارکنان درمورد شیوه های مناسب کنترلی شکاف وجود دارد . درفصل پنجم ضمن ارائه نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل اطلاعات در فصل چهارم به ارائه پیشنهادات پرداخته ...

به طور کلی این پژوهش از اهداف متفاوتی تشکیل یافته است که هدف اصلی و اساسی آن این است که عوامل موثر بر ارتقا بهره وری آموزشگاههای کار ودانش را شناسائی نمائیم . از طرف دیگر یکسری اهداف فرعی نیز دارا می باشد که این اهداف عبارتست از اینکه : 1 - آیا راهنمائی شغلی و تحصیلی می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب شود؟ 2 - آیا آگاهی نسبی مدیریت از نهاد کار و دانش می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب گردد. 3 - آیا تکنولوژی آموزشی می تواند به ...

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، میزان وفاداری و تعهد هر یک از کشورها را در احترام به اصول بنیادین قانون اساسی مشخص ...

تغییر و تحول در عوامل محیطی و مشاغل و سازمانها شدید است و آموزش و توسعه امکان انجام فعالیت ها بر اساس وظایف و اهداف را علیرغم این تغییرات مهیا میسازد. لذا آموزش وتوسعه به منزله مهمترین فعالیت سازمانی بطور فزاینده تشخیص داده شده است. این وظیفه مهم هنگامی که افراد به سازمان می‌پیوندند آغاز و در تمام مسیر شغلی آنان ادامه می‌یابد. برگزاری دوره های بازآموزی برای کارکنان سازمانها هزینه های هنگفتی دارد و انتظار می‌رود افراد بعد از اتمام دوره های خود بتوانند جبران این هزینه ها را نم ...

در این تحقیق تحت عنوان مقایسه کارایی شیوه های انتخاب مدیران سعی گردیده است تا دو گروه مدیران ارتقا یافته از معلمی با مدیران ارتقا یافت از مشاغل اداری مقایسه گردند. این پژوهش در سال تحصیلی 78 - 79 در محدوده مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان مرند انجام پذیرفته است . متغیر مستقل در این پژوهش شیوه انتخاب مدیران و متغیر وابسته ، کارآمدی مدیران می باشد. متغیر وابسته شامل پنج متغیر دیگر می باشدکه عبارتند از : 1 - مهارت در برقراری رضایت شغلی کارکنان . 2 - توانایی در افزایش رضایت شغلی ک ...

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی این فصل می باشد.) در فصل سوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی جمهوری اسل ...
نمایه ها:
اداره | 
حقوق | 
ایران |