عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 606

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان از جایگاهی ویژه در سطح استان برخوردار بوده و رشد و توسعه کالبدی آن در سالهای اخیر چشمگیر بوده است. نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که سیر رشد جمعیتی شهر سریعتر از سیر توسعه هماهنگ و پایدار آن روی داده است و ماحصل این اتفاق ازدیاد حاشیهنشینی، ازدحام و تراکم جمعیت، مشکلات ترافیک شهری و خصوصاً معضلات زیست محیطی میباشد. یکی از مولفههایی که میتواند تعادل را به وضعیت توسعه شهری بازگرداند توسعه پارکها و فضاهای سبز شهری میباشد که از اصلیتر ...

شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی کشور رقم می خورد، اما اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان، نیازمند وجود بسترها و زمینه هایی است که به توان در پرتو آن به چنین خواست هایی پاسخ معقول و منطقی داد. شهر و مدیریت شهری به عنوان مفاهمیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بی ...

امروزه یکی از چالش ها و مشکلات پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری در دستیابی به توسعه پایدار، رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرهاست. این مسئله نه تنها باعث تخریب فضاهای پیرامونی می شود، بلکه شهر را از حالت متقارن خارج می نماید. در چنین حالتی اگر موانع طبیعی برای کنترل رشد شهر وجود نداشته باشد؛ شهر به صورت بی قواره و لجام گسیخته ای رشد خواهد کرد. یکی از مشکلات و زیان های وارد آمده بر اثر توسعه فیزیکی ناموزون و لجام گسیخته شهر، عدم بهره برداری از زمین های کشاورزی اطراف شهرها و ره ...

در حال حاضر روند شهرنشینی چنان گسترش یافته است که نهایتاً می رود تا کره زمین را به یک جهان شهری تبدیل نماید. توسعه پایدار شهری توسعه ای است که رفع نیاز امروز را بدون کاهش توانایی آیندگان برای تامین نیازهایشان درنظر بگیرد. در این پژوهش با استفاده از مدل AHP به تحلیل و ارزیابی شاخص های پایداری شهری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، ارتباطی (دسترسی)، زیرساختی و مدیریتی شهر سنندج پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر سنندج در وضعیت نسبتاً پایداری قرار دارد. لذا رسید ...

در این مطالعه به بررسی میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان ساکن سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1392 پرداخته ایم. چارچوب نظری مطالعه ترکیبی از نظریات حوزه شهروندی شامل نظریات مارشال، ترنر، پارسونز و هابرماس است. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات بسته نرم افزاری علوم اجتماعی نسخه 20 بوده است. حجم نمونه 384 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن شهر سنندج می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه حاشیه، مناطق میانه و مرفه ...

توجه به برنامهریزی زیست محیطی جهت استفاده از امکانات سرزمین و پیشگیری از بحرانهای محیط زیستی یکی از موضوعات جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه مدیران دولتی قرار گرفته است. برنامهریزی زیست محیطی نوعی روند تسهیل تصمیم گیری برای دستیابی به توسعه با درنظرگرفتن محیط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که چارچوب راهبردی و جامعی را برای دستیابی به نتایج پایدار فراهم میکند. در این مطالعه به بررسی وضعیت محیطزیست سنندج با کاربرد مدل SWOT (واژه اختصاری برای قوت، ضعف، فرصت و تهدید) پر ...

برنامه ریزی برای استفاده از اراضی با هداف تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین فعالیت های انسانی در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماعی در طول زمان از طریق معرفی بهترین کاربری طبیعی براساس توان کمی و کیفی سرزمین و نیاز اقتصادی - اجتماعی موجود از هدر رفتگی منابع طبیعی و محیط زیست در نتیجه از فقر جوامع انسانی جلوگیری خواهد کرد براین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن سعی بر آن دارد تا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش AHP به ارزیابی توان اک ...

گردشگری و به خصوص استفاده از طبیعت به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشر در گذراندن اوقات فراغت و فرار از خستگی ناشی از زندگی ماشینی نقش موثری دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تقاضای تفرجی گردشگران پارک جنگلی جهت تامین تجهیزات و امکانات پارک بر طبق خواسته مردم می باشد تا رضایت عموم جلب گردد و عاملی برای حفاظت و ارتقای اکوسیستم پارک جنگلی باشد. در این مطالعه با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی – اقتصادی کلاوسون نیازها و تقاضای تفرجی پارک بررسی شد. این تحقیق از نوع توصیفی است که ...

فضاهای ورزشی در جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی شهروندان میباشند، بنابراین، توجه به این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکان یابی گردند، ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق ارائه الگوی بهینه مکان یابی فضاهای ورزشی در شهر سنندج می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل مبتنی بر مشاهدات میدانی و کتابخانه ای و استفاده از ابزارهای تحلیلی AHP ، منطق بولین و GIS بوده است. در فرایند تحقیق با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، به بررسی محدوده مورد مطالعه از لحاظ ترا ...