عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 447

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تعیین توان دگرآسیبی سویا بر روی علف هرز قیاق، مطالعات زیست سنجی عصاره بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک سویا بر جوانه زنی علف هرز مذکور در گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 انجام شد. بذور سویا رقم سحر برای مدت یک ماه در محیط گلخانه کشت گردید، سپس از بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک شده آن عصاره آبی تهیه شود .در یک آزمایش تصادفی در چهار تکرار، تاثیر عصاره های فوق بر جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه قیاق مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عصاره اندامهای هو ...

به منظور مطالعه اثرات تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی ریگراس چند ساله (Lolium prennes) آزمایشی در قالب طرح کاملا صادفی با 3 تکرار در سال 1389 در آزمایشگاه تکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به اجرا در آمد، تیمارهای آزمایش شامل پىج سطح پتانسیل آب حاصل از NaCl (صفر (آب مقطر) و 1.8- و 3.6- و 5.4- و 7.2- بار) بود. نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل آب (افزایش تنش شوری) تا پتانسیل 3.6- درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر کاهش یافت. بیشترین میزان این صفات در تیمار شاه ...

دانه قناری یک علف هرز مهم کشیده برگ در مزراع غلات به ویژه گندم در ایران و بسیاری از نقاط دنیا است. به منظور تعیین جوانه زنی بذرهای تازه برداشت شده دانه قناری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در 4 تکرار در آزمایشگاه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در تابستان 1390 انجام شد. کرت اصلی شامل دما: 12 و 18 و 24 درجه سلسیوس و کرت فرعی شامل جوانه زنی در نور (8 ساعت روشنایی+ 16 ساعت تاریکی) و در تاریکی (24 ساعت تاریکی) بود. ...
نمایه ها:
دما | 
نور | 

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه یونجه رقم همدانی، آزمایشی بر پای طرح کاملا تصادفی درچهار تکرار در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزز دانشگاه آزاد مشهد انجام شد. تیمار اهای آزمایشی سطح خشکی شامل 5 سطح تنش خشکی شامل (0 و 3- و 6- و 9- و 12-) بار بود . برای ایجاد پتانسیل های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلایکول 6000 استفاده گردید. بعد از اینکه جوانه زنی ثابت شد صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه بذر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که ...

اولین شوری بر رشد گیاهان عدم یکنواختی در جوانه زنی و سبز شدن آنها در مناطق شور می باشد. امروزه تکنیک پیش تیمار بذر بعنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار تحت تنشهای محیطی معرفی شده است. ایت تحقیق به منظور بررسی تاثیر هیدرو و هالوپرایمینگ بر جوانه زنی بذور و توان رویش گیاهچ لوبیا در شرایط تنش شوری در آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه آزاد واحد نیشابور در سال 1390 به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح تنش شوری( 0 و 25 و 50 ...

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی بشر و پیشرفت تکنولوژی گیاهی استفاده از میدان مغناطیسی به عنوان یک روش زیستی در جهت بهبود روش های سنتی برای ارتقاء عملکرد گیاهان در سطح جهانی در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. آزمایشات ثابت کرده اند که به کارگیری مدت و شدت های مختلف میدان بر روی بذرها توانسته است موجب افزایش درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و در پی آن افزایش محصول دهی گیاه شود. با توجه به مطالعه فوق که اهمیت شدت میدان مغناطیسی و گیاهان دارویی از جمله شنبلیله ...

امروزه بحث سیاست جنایی ایران در قلمرو حقوق آب شهری نقش گسترده و مهمی در مهار و کنترل جرایم علیه این حوزه دارد و به طور گسترده ای مورد توجه قانونگذاران وسیاست مداران قرارگرفته است چراکه آسیب های جدی به سلامت انسان ها، محیط زیست ، اقتصاد کشور و اضرار به بیت المال وارد می شود از این رو توجه به سیاست گذاری جنایی دقیق و بدون نقص را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .لذاهدف از این تحقیق بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در قلمرو حقوق آب شهری ، چالش های شرکت آب و فاضلاب مشهد در این حوزه ، بی ...

پرتوهای گاما عبارتند از تابش هاب الکترومغناطیسی تک انرژی که از هسته های برانگیخته حاصل از تبدیل پرتوزا گسیل می شوند. پرتو گاما به دلیل دارا بودن طول موج کوتاه تر، دارای انرژی و نفوذ پذیری بیشتری نسبت به سایر پرتوها می باشد. به منظور بررسی تاثیر اشعه گاما بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه های زیره سبز ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفت. تیمارهای ازمایشی در 5 سطح تحت دزهای مختلف پرتو گاما توسط دستگاه گاماسل (کبالت 60) موجود د ...

به منظور مطالعه اثرات پیری بذر و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی گندم (رقم پیشتاز)،یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 انجام شد. عوامل آزمایش شامل پیری بذر در پنج سطح ( شاهد، 24 ساعت خشک، 24 ساعت مرطوب، 48 ساعت خشک و 48 ساعت مرطوب) و پتانسیل آب در پنج سطح ( صفر و 1.8- و 3.6- و 5.4- و 7.2- بار حاصل از Nacl) بود. نتایج نشان بیشترین اثرات منفی پیری بذر بر تمامی صفات در بذرهای مرطوب و 48 ...
نمایه ها:
بذر |