عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت‌ها و اندازه شرکت و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. چرخه عمر شرکت از جمله مفاهیم نوینی است که طی چند دهه اخیر وارد حوزه های گوناگون شرکت شده است. در این پژوهش چرخه عمر شرکت‌ها و اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. بدین منظور، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 92 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 مورد برر ...

چکیده تأثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده سید علیرضا سیدی وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت به حساب می آید. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. انتشار به موقع گزارشهای مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود عملکرد بازار سرمایه است. از دیدگاه سرمایه گذاران، ...

چکیده بررسی ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری، مالی و مدیریت در دانشگاههای استان گیلان اسماعیل عزیزی تحقیق حاضر به بررسی ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری، مالی و مدیریت در دانشگاههای استان گیلان پرداخته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق سن، جنس، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی بوده و متغیر وابسته، ادراک اخلاقی در نظر گرفته شده است. به تبع تحقیق انجام شده توسط جولی کاجل و ملیسا باکاس در دانشگاه خاویر کانادا در سال 2006، ادراک اخلاقی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و گسترش اعتباری با وجود شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی است. برای طبقه‌بندی شرکت‌ها به شرکت‌های دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی ما از شاخصی به نام CS استفاده کردیم. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و داده‌های مورد استفاده تکامل نمونه مرکب از 93 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1393 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون لاجیت استفاده شده است. این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی ...

بحث درباره مفید یا مضر بودن رقابت در بازار محصول بحثی ناتمام است. برخی از پژوهش ها نشان دادند که رقابت، یک عامل کنترل کننده رفتار مدیریت از طریق ایجاد اطلاعات اضافی درباره ارزیابی عملکرد است. در حالی که گروهی دیگر به این نتیجه رسیدند که رقابت رکود مدیریتی را افزایش می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی-مقط ...

شرکت های بیمه مانند هر شرکت دیگری باید عملکرد قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که در این راستا ، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست الزامی است . ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می نماید که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آنها دارد.بعضی شرکت ها در این راستا استراتژی ...

این تحقیق در پی بررسی رویکرد اخلاقی استادان حسابداری، مالی و مدیریت دانشگاه های استان گیلان با استفاده از مفاهیم ایده آل گرایی و نسبی گرایی میباشد. بدین منظور از پرسش نامه وضعیت اخلاقی (EPQ) برای ارزیابی رویکرد اخلاقی استفاده شده است که شامل ۲۰ سئوال در مورد نسبی گرایی و ایده آل گرایی می باشد. سئوالات به صورت ۷ گزینه ای از کاملا موافق به کاملا مخالف بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است. ۱۰ سئوال اول درباره ایده آل گرایی و ۱۰ سئوال بعدی درباره نسبی گرایی می باشد. همچنین از ۵ سئو ...

مدیران بیش اعتماد بازده آینده شرکتهای خود را بیش از حد برآورد میکنند بنابر این پیش بینی ما این است که مدیران بیش اعتماد شناخت زیان را به تاخیر بیاندازند و به طور کلی به استفاده کمتر از حسابداری محافظه کارانه تمایل دارند .هدف این پژوهش ،تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی است .و علاوه بر این ، ما بررسی کردیم ، که آیا نظارت خارجی قوی به کاهش این اثر کمک می کند ؟ برای دستیابی به هدف مذکور ، سه فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 112 شر ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته با محافظه کاری حسابداری می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 125 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1394 از بین جامعه آماری انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حکایت از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین اعضای با تخ ...