عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه خلق محصولات، فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی از مدیریت کیفیت جامع و نوآوری به عنوان دو مزیت رقابتی برای مقابله با چالش های محیطی استفاده می کنند که این دو مولفه نقش حیاتی غیر قابل انکاری در رقابت های امروزی دارند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه هدف این پژوهش ک ...

مدیریت وجه نقد یکی از فاکتورهای مهم در سیاستهای عملکردی شرکتها شده است.سیاست مدیریت وجه نقد که سرمایه گذاری را از طریق وجه نقد دریافتی از مصرف کننده و پول پرداختی به تامین کننده مدیریت می کند به صورت گسترده ای به عملکرد بهبود یافته مالی شرکتها وابسته است.هرچند که صنعت به طور گسترده ای قبول کرده است که مدیریت جریان پول موثر باعث بهبود عملکرد می شود،مطالعات علمی که به بررسی رابطه بین جریان وجه نقد وعملکرد شرکتها می پردازد نشانه هایی از وجود مشکل در رابطه بین جریان وجه نقد و عمل ...

سازمانها در محیطی پویا و پیچیده کسب و کار می کنند. رقابت بین سازمانها افزایش یافته، چرخه عمر محصولات کاسته شده و دوره عمر سازمانها سریع تر به مرحله افول خویش می رسد. در موارد بسیاری، تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت مشابه تولید می کنند و این مشتری است که تصمیم خرید را می گیرد (محرابی و همکاران،1389). در نتیجه نخستین و مهم ترین اصل بازاریابی توجه به خواسته مشتری است. توجه به خواسته و ترجیحات مشتری موجب رضایت و وفاداری او می گردد و در نتیجه افزایش، شهرت و اعتبار شرکت و همچنین اف ...

هدف کلی این تحقیق بررسی زیرساخت‌های تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط تعهد سازمانی و مدیریت دانش با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملت استان گیلان است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی شامل مدیران شعب بانک ملت استان گیلان با تعداد 121 نفر است. با توجه به فرمول کوکران تعداد 98 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و داده‌ها و ا ...

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند و به عنوان نیروی اصلی در حرکت رو به جلوی سازمان‌ها، در کسب منافع بزرگ اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با وجود محدودیت‌های مالی و عملکرد شرکت است. برای این منظور داده‌های پانلی ?? شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله (????-????) بررس ...

محافظه کاری نتیجه الزامات نامتقارن برای شناسایی سودها و زیان های اقتصادی در صورتهای مالی شرکت است که منجر می شود حسابداران زیان های اقتصادی را نسبت به سودها به موقع تر شناسایی و منعکس کنند. بر این اساس انتظار می رود که در میزان سود تحقق یافته ای که قبلاً مدیریت به پیش بینی آن پرداخته تأثیر گذارد. در نتیجه خطای پیش بینی سود می تواند متأثر از سطوح محافظ کاری حسابداری شرکت باشد؛ به طوریکه اگر مدیران در پیش بینی های خود اثرات محافظه کاری بر سود تحقق یافته را به طور کامل در نظر نگ ...

در این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای این سیستم ها بر کیفیت رابطه بانک – مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانکهای خصوصی شهرستان رشت می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. پرسشنامه این تحقیق از مقاله سیواراک و همکارانش(2011) استخراج گردید و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها و ابعاد بالای 0.7 تعیین گردید.برای آزمون ارتباط بین ...

مدیریت کارآمد روابط مشتری، یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمانها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را برطرف کرد، دارند. اجرای موثر ECRM می تواند سبب افزایش رضایت مشتری، وفاداری و جذب آنها و در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید شود. مطالعات نشان داده اند استقرار سیستم ECRM منجر به بهبود عملکرد بازاریابی می گردد. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک ( ECRM ) بربهبود عمل ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود ،از مدل تعدیل شده جونز ،برای جمع آوری داده های مربوط به متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی از پرسشنامه سینگاپکدی وهمکاران (1996) وبرای گردآوری داده های مربوط به تعهدات سازمانی از پرسشنامه هانت و همکاران(1989) به دلیل پایایی وروایی بالای آن ها استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های 9 بانک موجود در بورس اوراق ب ...