عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر یکی از رسانه‌هایی که میزان قابل توجهی از افراد جامعه را متوجه خود ساخته، استفاده از اینترنت می باشد. در این بین، قشر نوجوان جامعه به سبب اقتضای سنی، علاقه بیشتری به این نوع از رسانه داشته، وقت بیشتری را صرف موضوع می نمایند. به سبب این امر، از یک سو خطر اعتیاد به اینترنت و دور شدن از مسیر اصلی زندگی و تحصیل وجود دارد و از طرفی دیگر، تاثیر پذیری حالات، تصورات، ادراکات و حتی سیستم عصبی نوجوانان از نوع خط دهی و ویژگی‌های این رسانه، افراد، خانواده ها و جامعه را تهدید م ...

چکیده این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ميزان نشاط اجتماعي جوانان شهر اردبيل می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه افراد 15-29 سال ساکن در مناطق شهری اردبیل (اعم از زن و مرد) می باشد که شمار آنها برابر با 56132 نفر است .. حجم نمونه 381 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای، خیابان های اصلی و سپس بلوکها انتخاب می شوند ؛مي باشد. روش تحقيق از نوع تحقیقات علی- همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن، از دو روش اسنادی کتابخانه ای و روش پیمایشی استفاده شده است و داده ها با است ...

تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی ارتباط بین بی‌سازمانی اجتماعی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای شرایط گذار و تغییرات اجتماعی سریع) و بزهکاری نوجوانان پسر شهر اردبیل نگاشته شده است. روش به‌کاررفته برای اجرای پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که از این تعداد، 250 نفر، از طریق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شده‌اند. برا ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین میزان احساس بیگانگی اجتماعی با بازنشستگی زودهنگام و بهنگام در بین کارمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی و از نظر زمان مطالعه مقطعی و از نظر گردآوری دادهها یک بررسی پیمایشی میباشد. همچنین به منظور تدوین چهارچوب نظری پژوهش، از فنون تکمیلی همچون مطالعات کتابخانهای و اسنادی نیز بهره گرفته شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه بازنشستگانی هستند که پیش از موعد، از سازمان تامین اجتماعی استان ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه نگرش به سبک مدیریتی مطلوب و سرمایه اجتماعی با مشارکت های مردمی از دیدگاه خیرین کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش خیرین و نیکوکاران عضو در کمیته امداد شهرستان اردبیل تشکیل می داد. از این تعداد 360 نفر با استفاده از جدول تعیین نمونه گرجسی و مورگان و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های پرسشنامه سبک مدیریتی مطلوب لوتانز (1989) ، پرسشن ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان دروغگویی در بین مردم شهر اردبیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت انجام کار پیمایشی از نوع توصیفی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر میزان پایایی سوالات 0.798 آمد، که ضریب بدست آمده حاکی از پایایی بالای پرسشنامه تحقیق می باشد. گفتنی است که جامعه آماری تحق ...

خانواده های بیماران روانی از جمله گروههای حاشیه‌ای بشمار می‌روند که بار روانی اجتماعی قابل توجهی را تحمل می‌کنند. این پژوهش تلاش نموده تا ابتدا توصیفی از کیفیت زندگی و انزوای اجتماعی این خانواده ها ارائه دهد و سپس رابطه این دو سازه را در بین خانواده های دارای بیمار روانی و خانواده های فاقد بیمار روانی مورد بررسی قرار دهد. روش این پژوهش از نوع پیمایش می‌باشد که در آن از پرسشنامه ترکیبی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. این پرسشنامه حاوی آخرین نسخه «پرسشنامه کیفیت زندگی اس ...

تحلیل جامعه شناختی گلستان سعدی از نظر طبقه، ارزش های اخلاقی و اوضاع اجتماعی موضوع تحقیق حاضر است و هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترسیم اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی زمان نویسنده و همچنین انعکاس اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی در گلستان سعدی می باشد. دراین تحقیق از روش تحلیل محتوا و از نوع تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق نتایج حاصله تحلیل محتوی گلستان سعدی در باب ها و حکایت های آن 105 مفهوم مرتبط با طبقه توانگران و 73 مفهوم مرتبط ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین عوامل فرهنگی و اجتماعی و میزان گرایش به حفظ محیط زیست در بین شهروندان شهر خلخال انجام شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های؛ همبستگی اجتماعی امیل دورکیم، نظریه نظام کنشی تالکوت پارسونز، شبکه‌های مشارکت مدنی رابرت پاتنام، اعتماد نهادی آنتونی گیدنز، تعلق اجتماعی به محل جنیفر کراس و ساختار ذهنی پیر بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 379 نفر از شهروندان بالای 15 تا 75 سال شهر خلخال است که به روش نمو ...