عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر محلول‌پاشی متانول و سدیم نیتروپروساید بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک آفتاب‌گردان تحت تنش کم‌آبیاری چکیده امروزه کاربرد مواد آنتی‌اکسیدان و تنظیم‌کننده رشد گیاه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. متانول و سدیم نیتروپروساید از جمله این مواد هستند که موجب مقاومت گیاه به تنش‌های زیستی و غیر زیستی می‌شوند. جهت بررسی نقش این مواد در گیاه آفتاب‌گردان آزمایشی در سال 1393 به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار د ...

با توجه به ضریب رشد جمعیت جهانی که سالانه بیش از 8/1 درصد است و محدود بودن امکانات افزایش تولید محصولات کشاورزی، تدوین الگوی بهینه مصرف آب و کود در کشاورزی از شاخص‌های موثر در نیل به روش راهبردی و بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک است. برای انجام این مهم آگاهی از وضعیت توزیع رطوبت و مواد تغذیه دهنده گیاهی در خاک، طی دوره رشد محصول ضروری می‌باشد. از آنجا که انجام آزمایش‌های مزرعه‌ای برای تعیین مقدار بهینه آب مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز وقت-گیر، پر هزینه و با دقت پایین است، ...

یکی از مهمترین عوامل محدودکننده عملکرد گیاهان زراعی مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب است. تعیین عملکرد در تنش های مختلف و استفاده از میکروارگانیزم های خاک برای کاهش خسارت ناشی از آن از راه حل های نوین کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک است. همزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار (AM) با ریشه گیاهان زراعی تاثیرات مثبتی در نظام های زراعی نشان داده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر کارایی مصرف آب در گیاه ذرت در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ...

امروزه متخصصان علف های هرز به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی و همچنین گسترش روز افزون مقاومت علف های هرز به علف کش ها، به دنبال روش های جایگزینی می گردند که ضمن به حداقل رساندن مصرف علف کش، راندمان مدیریت علف های هرز را به حداکثر برسانند. در این خصوص کاربرد علف کش ها با دز مصرف پایین و هر عملیاتی که بتواند کارایی آنها را افزایش دهد می تواند سبب کاهش مصرف آنها شود. بنابراین جهت بررسی اختلاط علف کش نیکوسولفورون با اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر رشد، عملکرد و کنترل علف های هرز ذر ...

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی بشمار می رود. در بین گیاهان زراعی حبوبات نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی انسان ایفا می کنند، از اینرو جهت بررسی تأثیر امواج آلتراسونیک و تنش خشکی بر روی گیاه نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 92 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری از مرحله خمیری دانه به بعد و قطع آبیاری از گلدهی ب ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدیریت خاکورزی همراه با پیش تیمار بذری سالسیلیک اسید بر خصوصیات زراعی و عملکرد سورگوم در شرایط همزیستی میکوریزایی در سال زراعی 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این تحقیق عامل اصلی سطوح مختلف عملیات خاکورزی در سه سطح شامل1)خاکورزی رایج (گاوآهن برگرداندار، دیسک و فاروئر)، 2) خاکورزی متوسط (دیسک و فاروئر)، 3) خاکو ...
نمایه ها:

به منظور بررسی مقاومت به تنش خشکی ارقام شاهرودی، پیکانی و کشمشی تحت تیمار میکوریزا گونه Glomus mosseae آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد.پس از اعمال تیمارهای خشکی صفات رویشی، فیزیولوژیکی و عناصر N، P و K اندازه‌گیری شد. ...
نمایه ها:
انگور | 

کشاورزی پایدار کم نهاده نوعـی نظـام زراعی است که وابسـتگی کشـاورزان را به برخـی نهاده های کشاورزی کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، افزایش پایداری در کشاورزی و تعامل بین نسل ها می شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی و با شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تاکدران روستای افچنک شهرستان سبزوار به تعداد 367نفر که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 261 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت ...

به کارگیری فاضلاب ها و پساب حاصل از تصفیه آنها در امر آبیاری محصولات کشاورزی، از جمله راهکارهای رویارویی با مسألۀ بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. به منظور بررسی تأثیر آبیاری با پساب بر برخی ویژگی‌های خاک، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در منطقه شمال اصفهان انجام شد. آزمایش در نه مزرعه که پنج مزرعه با پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب و چهار مزرعه با آب چاه آبیاری می شد، صورت گرفت. در هر مزرعه 3 یا 4 نمونۀ مرکب خاک در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی‌متری (در مجموع 62 نمونه خاک) تهیه ش ...