عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر محلول‌پاشی متانول و سدیم نیتروپروساید بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک آفتاب‌گردان تحت تنش کم‌آبیاری چکیده امروزه کاربرد مواد آنتی‌اکسیدان و تنظیم‌کننده رشد گیاه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. متانول و سدیم نیتروپروساید از جمله این مواد هستند که موجب مقاومت گیاه به تنش‌های زیستی و غیر زیستی می‌شوند. جهت بررسی نقش این مواد در گیاه آفتاب‌گردان آزمایشی در سال 1393 به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار د ...

آلودگی‌های زیست‌محیطی و به‌ویژه منابع آب وخاک در پی استفاده بی رویه از کود‌های شیمیایی، سبب آلوده شدن منابع غذایی و به خطر افتادن سلامت جامعه انسانی شده اند. یکی از راه‌کارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک و محصولات کشاورزی، حذف آلایندها و بکارگیری کودهای زیستی در تولید محصولات کشاورزی می-باشد. لوبیا از جمله گیاهانی است که می تواند با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن همزیستی ایجاد کند. بر این اساس پژوهشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در چهار تکرار با هدف برر ...
نمایه ها:
رقابت | 

آلودگی‌های محیط زیست، به ویژه در منابع آب و خاک حاصل از استفاده بی رویه‌ی از کود های شیمیایی، سبب به خطر انداختن سلامت جامعه انسانی شده‌اند. از راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، خاک و حذف آلاینده‌ها، به کارگیری کودهای بیولوژیک و آلی در تولید محصولات می‌باشد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)، آزمایشی در سال زراعی 91-90 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی ...

کشاورزی پایدار کم نهاده نوعـی نظـام زراعی است که وابسـتگی کشـاورزان را به برخـی نهاده های کشاورزی کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، افزایش پایداری در کشاورزی و تعامل بین نسل ها می شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی و با شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تاکدران روستای افچنک شهرستان سبزوار به تعداد 367نفر که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 261 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدیریت خاکورزی همراه با پیش تیمار بذری سالسیلیک اسید بر خصوصیات زراعی و عملکرد سورگوم در شرایط همزیستی میکوریزایی در سال زراعی 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این تحقیق عامل اصلی سطوح مختلف عملیات خاکورزی در سه سطح شامل1)خاکورزی رایج (گاوآهن برگرداندار، دیسک و فاروئر)، 2) خاکورزی متوسط (دیسک و فاروئر)، 3) خاکو ...
نمایه ها:

وجود کروم, به ویژه کروم شش ظرفیتی در آب و خاک مشکلات جدی بر زندگی و محیط زیست بشر ایجاد نموده است. تثبیت یا غیر فعال کردن آن در محیط های آلوده با روشهای مختلف مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای فسفره و ترکیبات آلی بر برخی خصوصیات رشدی گیاه تربچه و فلفل آبیاری شده با آب آلوده به کروم، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه در دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود انجام شد. ...
نمایه ها:
فسفر | 

به منظور بررسی مقاومت به تنش خشکی ارقام شاهرودی، پیکانی و کشمشی تحت تیمار میکوریزا گونه Glomus mosseae آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد.پس از اعمال تیمارهای خشکی صفات رویشی، فیزیولوژیکی و عناصر N، P و K اندازه‌گیری شد. ...
نمایه ها:
انگور | 

این پژوهش با بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر، در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1390 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. در این پژوهش هر تکرار شامل12 کرت و جمعاً 36 کرت بود. تیمارهای مورد بررسی عبارتند از تلقیح میکوریزا (M)، تیوباسیلوس (T)، M+T، 75 کیلوگرم گوگرد در هکتار ‌(75S)، 75S‌+M، 75S‌+T، 75S‌+M+T، 150‌کیلوگرم‌ گوگرد در ‌هکتار (150‌‌S)، 150S‌+M، 150S‌+T، 150S‌+M+T. نتایج ...
نمایه ها:
گوگرد | 

با وجودی که در سال های اخير توجه مصرف کنندگان به اهميت ارزش غذايی غلات و سبزيجات افزايش يافته است اما اطلاعات محدودی در زمينه تاثير عناصر سنگين موجود در اين محصولات بر احتمال ابتلاء به بيماری های سرطانی و غير سرطانی ناشی از مصرف محصولات کشاورزی وجود دارد. لذا اين پژوهش با هدف بررسی غلظت عناصر سنگين در برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان و علاوه بر اين ميزان فلزات سنگين وارد شده به بدن و ارزيابی خطرپذيری عناصر سنگين برای انسان از طريق مصرف اين محصولات با استفاده از روابط محاسبه ...