عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه، ارزیابی تولید و هزینه خروج چوب درختان باد افتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ، به منظور ارائه مدل پیش‌بینی زمان چوبکشی برای این ماشین چوبکشی می‌باشد. برای این مطالعه پارسل‌های 2 و 10 سری 5 جنگل‌های حوزه آستارا در استان گیلان، انتخاب شد. با استفاده از مطالعه کار و زمان‌سنجی، کارایی ماشین چوبکشی، مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج نشان داد که متوسط زمان خالص برای یک نوبت چوبکشی با تراکتور 37/11 دقیقه است. برای محاسبه تولید سیستم از مطالعات زمانی بر پایه شیوه نام ...

از چالش‌های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط به کمبود و کیفیت منابع و مدیریت بهینه و صحیح منابع آب است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت منابع آب کشاورزی شهرستان رشت به صورت پیمایشی صورت گرفته است. اهداف اختصاصی پژوهش حاضر را، بررسی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای شالیکاران و همچنین شناخت مسائل و مشکلات مدیریتی منابع آب کشاورزی در شهرستان رشت تشکیل می‌دهند. ابزار اصلی تحقیق، تنظیم و تدوین پرسشنامه می‌باشد که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 0/70 تائید گردیده ...

در این پژوهش به منظور تعیین تنوع ژنتیکی، تعداد 14 رقم کلزا با مبدأ جغرافیایی متفاوت از دو طریق، مولکولی و مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات مورفولوژیکی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گنبد در سال 8-1387 انجام شد. در طول فصل زراعی از صفات مهمی نظیر روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و ...

تراکم خاک یکی از شاخص‌های نشان دهنده تخریب فیزیکی خاک است که با افزایش جرم مخصوص ظاهری و کاهش فضای منافذ می‌تواند رشد گیاه، فعالیت میکروبی و چرخه عناصر غذایی را محدود ‌کند. به منظور بررسی اثر تراکم بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک و جذب آن توسط گیاه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تراکم خاک در سه سطح (تراکم طبیعی، ده و بیست درصد تراکم)، نوع خاک در دو سطح (بافت سبک و سنگین) و پنج مرحله زمانی (روزهای 1، ...

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین درآمد، اشتغال ، ارزآوری، بازار، و به ویژه تامین غذا در میان سایر بخش‌ها از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی برخوردار است. توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع تولید در این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت مدیران واحدهای بهره‌برداری و تولیدکنندگان کشاورزی است. یکی از راهکارهای جهانی خصوصی سازی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. در این پایان نامه هدف، ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان لر ...

شوری یکی از تنش‌های محیطی است که باعث تغییرات شدید در رشد، فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان می‌شود. هم‌چنین موجب تغییرات بیوشیمیایی مختلف و پاسخ‌های فیزیولوژیک شده و تقریبا روی تمام فرآیندهای گیاهی تأثیر می‌گذارد. سالیسیلیک اسید به عنوان یک فنل طبیعی، تنظیم کننده رشد بوده و پروسه‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه را تنظیم می‌کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند گیاه زینتی کشت شده در فضای آزاد تحت شرایط تنش شوری انجام شد. این تحقیق ...

گرده‌افشانی موثر و انتخاب منبع گرده مناسب، یکی از عوامل مهم موفقیت در کسب محصول اقتصادی کدو به شمار می-رود. اثر منابع مختلف دانه‌گرده بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدو (Cucurbita pepo L.) با استفاده از آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفت. گرده‌ها از 5 لاین 1289، 1300، 1301، 7863 و 1307 تهیه شدند و از دو لاین 1289 و 1307 به عنوان پایه‌های مادری استفاده شد. در پایان دوره برداشت، صفات ...

به منظور بررسی اثر اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم نان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال زراعی 92-1391 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) و آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمار‌های مورد بررسی در این تحقیق شامل اندازه قطر بذر در چهار سطح (25/2 تا 5/2 میلی‌متر، 5/2 تا 75/2 میلی ...

به منظور بررسی اثرغلظت‌ های مختلف کلرید سدیم برمولفه‌های جوانه زنی بذور ? ژنوتیپ کلزا دریک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی، با دو فاکتور ژنوتیپ و شوری در سه تکرار، با هدف تعیین دامنه پاسخ به شوری ژنوتیپ مورد مطالعه در ? سطح، صفر،? ،8 و12مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش در سال 1393 در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. نتایج نشان داد که در تمام ژنوتیپ‌ها، درکلیه صفات مورد بررسی شامل طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، ...