عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تراکم خاک یکی از شاخص‌های نشان دهنده تخریب فیزیکی خاک است که با افزایش جرم مخصوص ظاهری و کاهش فضای منافذ می‌تواند رشد گیاه، فعالیت میکروبی و چرخه عناصر غذایی را محدود ‌کند. به منظور بررسی اثر تراکم بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک و جذب آن توسط گیاه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تراکم خاک در سه سطح (تراکم طبیعی، ده و بیست درصد تراکم)، نوع خاک در دو سطح (بافت سبک و سنگین) و پنج مرحله زمانی (روزهای 1، ...

به‌منظور مطالعه تاکسونومی جنس آنامورفیک Oidium در استان گیلان نمونه‌های مختلفی از نقاط مختلف این استان جمع‌آوری و به آزمایشگاه قارچ‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان منتقل شد. پس از تهیه اسلاید‌های میکروسکوپی، مشخصات ریخت‌شناسی مربوط به مرحله غیر‌جنسی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری بررسی شدند. برای تعیین ابعاد اندام‌های قارچی، 30 مورد از هر‌کدام آن‌ها در چند نمونه میکروسکوپی، توسط عدسی مدرج موجود روی میکروسکوپ اندازه‌گیری شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده نمونه‌ ...
نمایه ها:

قارچ صدفی سومین قارچ پرورشی جهان بعد از قارچ دکمه‌ای و شی‌تاکه و دومین قارچ مهم پرورشی ایران بعد از قارچ دکمه-ای است. نوع بستر بر میزان عملکرد و کیفیت این قارچ اثر‌گذار است. این آزمایش در جهت بررسی تأثیر نوع بستر کشت بر عملکرد و برخی از صفات کیفی قارچ صدفی و انتخاب بهترین روش پرورش قارچ صدفی از بین دو نوع کشت جعبه‌ای و کیسه‌ای انجام گرفت. کشت قارچ صدفی به عنوان یک جایگزین برای روش‌های دیگر در دفع ضایعات کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت و بازیافت زباله‌های آلی بازی کند. ...
نمایه ها:

به منظور بررسی اثر اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم نان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال زراعی 92-1391 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) و آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمار‌های مورد بررسی در این تحقیق شامل اندازه قطر بذر در چهار سطح (25/2 تا 5/2 میلی‌متر، 5/2 تا 75/2 میلی ...

گسترش آبیاری به منظور تامین غذای بشر منجر به ایجاد زه‌آب‌هایی با کیفیت نامطلوب شده است. از طرفی کمبود آب در مناطق مختلف جهان باعث روی آوردن به استفاده مجدد از زه‌آب کشاورزی شده است. کاربرد مجدد زه‌آب با کیفیت نامطلوب سلامتی انسان و محیط زیست را به خطر می‌اندازد. نیترات از موادی است که حضور بیش از حد آن در زه‌آب کشاورزی و به طبع آن در منابع آب گزارش شده است. هدف از این پژوهش بررسی امکان کاربرد زئولیت اصلاح شده به منظور کاهش نیترات و شوری از منابع آب است. زئولیت طبیعی استفاده ش ...

از چالش‌های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط به کمبود و کیفیت منابع و مدیریت بهینه و صحیح منابع آب است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت منابع آب کشاورزی شهرستان رشت به صورت پیمایشی صورت گرفته است. اهداف اختصاصی پژوهش حاضر را، بررسی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای شالیکاران و همچنین شناخت مسائل و مشکلات مدیریتی منابع آب کشاورزی در شهرستان رشت تشکیل می‌دهند. ابزار اصلی تحقیق، تنظیم و تدوین پرسشنامه می‌باشد که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 0/70 تائید گردیده ...

یکی از مهم‌ترین نیاز‌های حیات بشری وجود آب پاکیزه برای ایجاد شرایط سالم برای زندگی انسان‌ها است. اما، آنچه مورد توجه قرارگفته، کمبود منابع آب سالم و پاکیزه می‌باشد و همچنین بالا بودن هزینه‌های اجرای طرح‌های تصفیه آب اغلب مانع دسترسی جوامع بشری به این نیاز حیاتی می‌شود. استان گیلان در سال‌ّهای اخیر دچار خشکسالی‌هایی شده‌است که این موضوع به همراه بررسی‌های صورت گرفته نگرانی‌ها را در رابطه با وضعیت تغییر اقلیم، و همچنین آلودگی آب‌های موجود، افزایش داده‌است. در این تحقیق هدف بررس ...

این تحقیق به بررسی ویژگی های رویشگاهی و تجدید حیات در پناه گونه پرستار (Juniperus excelsa) با توجه به شرایط توپوگرافی و مکان نمای رویشگاه در جنگل طبیعی ابر واقع در شهرستان شاهرود پرداخته است. در ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه و شناسایی محدوده آن، نقشه های طبقات شیب، طبقات ارتفاع از سطح دریا و طبقات جهت جغرافیایی را بدست آوردیم. پس از شروع آماربرداری بصورت تصادفی در مجموع 103 پلات 10 آری برداشت شد. در هر قطعه نمونه مشخصه کمی از قبیل تعداد در هکتار درختان ...

افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب، موجب کاربرد آب‌های نامتعارف مانند آب شور و لب‌شور و استفاده از سامانه‌های آبیاری با راندمان بالا نظیر آبیاری قطره‌ای شده است. به سبب محدودیت‌های اجرایی مانند بالابودن هزینه و زمان‌بر بودن آزمایش‌های مزرعه‌ای، استفاده از مدل‌های شبیه‌ساز برای مطالعه‌ی سناریوهای مختلف مدیریتی توصیه می‌شود. در این مطالعه عملکرد مدل HYDRUS-2D در برآورد تجمع نمک تحت منبع خطی در مقیاس مزرعه‌ای و حالت غیرماندگار برای یک خاک سنگین ناهمگن در مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب ...