عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 914

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه، اقتصاددانان مطالعات تجربی و نظری فراوانی در خصوص تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف انجام داده اند. اکثر آنها متفق القولند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است. لذا ضروری است که با نگرش علمی به مساله، شناخت دقیقی از فعالیت های دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به عمل آید. یک تفکیک از اندازه دولت تجزیه آن بر اساس شاخصهای مختلف است در این مقاله اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی را با چهار مدل متف ...

در حسابداری منابع انسانی بسته به نوع نگرش به ارزش و هزینه‌ها، سه مدل کاربردی وجود دارد: مدل بهای تمام شده تاریخی(واقعی) و مدل ارزش جایگزینی. هزینه‌ی واقعی شامل هزینه‌های انتخاب، استخدام، کاریابی، تغییر و آموزش ضمن خدمت کارکنان می‌شود. هزینه جایگزینی منابع انسانی هزینه‌ای است که زمان جایگزینی یک کارمند اتفاق می‌افتد. مدل دیگر مدل ارزش اقتصادی است. این سه مدل جهت اندازه گیری هزینه های ترک خدمت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های 1380-1388 به کار رفته است. شاخص‌های گ ...

خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است .اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. مدافعان این سیاست اقتصادی معتقدند این سیاست ، بهبود اساسی در کارائی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. لذا هدف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارائی بنگاههای دولتی ذکر کرده ان ...

جهان امروز، متکی بر سازمان ها و نهادهایی می باشد که وظیفه تأمین نیازهای انسان ها را برعهده دارند. در نتیجه، زندگی انسان به گونه ای جدانشدنی با شیو? فعالیت سازمان ها گره خورده است به گونه ای که در هر جامعه ای که سازمان های آن به گونه ای شایسته تر به وظایف خود عمل کنند سطح بهتری از رفاه را برای مردم آن جامعه فراهم خواهند کرد. عملکرد سازمان های در عرصه اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد و اتخاذ استراتژی مناسب در این سازمان ها، عامل مهمی در عملکرد آن ها می باشد که سبب دستیابی ای ...

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و مبتنی بر ارزش تقسیم می‌شوند.یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری شرکت با ارزش بازار سهام شرکتها، در فاصله زمانی 1384تا 1389مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel، به کمک نرم افزارهای آماری SPSS ویراست 18، رابطه همبستگی بین متغیر های EVA را با ...

1-هدف پژوهش : مقایسه مدل استوکاستیک با مدلهای اوهلسون و آلتمن در پیش بینی توقف فعالیت شرکتها به عنوان ابزار های مالی جهت تصمیم گیری تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاران در شرایط مالی و محیطی ایران می باشد. 2- روش نمونه گیری از نظر تعداد و غیره : در نمونه آماری ، شرکتها مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده است. برای گروه اول (شرکتهای موفق) از شاخص کیو توبین ساده استفاده شده، و برای گروه دوم (شرکتها دارای توقف فعالیت) از ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. 3- روش پژوهش(ت ...

از مهم ترین عوامل کارایی و کارآمدی هر نظام اقتصادی موفق ، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف اقتصادی است و رسیدن به این مساله مهم همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است.اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفته است.در اقتصاد سالم ، اصل بر آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط شود اما مسلم است که در این مسیر دسته ای از فعالان اقتصادی که سود خود را از دست رفته می بینند مایل به چنین امر ...

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی‌گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه‌گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می‌زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدن ...

واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و بد در شرایط رونق و رکود تجاری با فرض وجود عدم اطمینان در بازار سرمایه می باشد. محقق سعی دارد با تبیین روابط بین بازدهی غیرعادی با انتظارات سهامداران در شرایط مختل ...