عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار تاثیر می‌پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارایه می‌دهد. در این پژوهش رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسیله اندازه‌گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقت ...

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر ...

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای خارجی، GDP ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می‌باشند. علاوه بر آن ر ...

رشد اقتصادی از عوامل بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه‌ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس هدف تحقیق حاضر به ارتباط مابین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش‌ صنعت و حمل و نقل در استان‌های برخوردار و غیربرخوردار کشور می پردازد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش راه‌گزینی مارکف به بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت و حمل و نقل زمینی) در بازه زمانی 1389-1379 پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ...

در این پژوهش از میان عوامل و متغیرهای گوناکون که بر رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند، دو متغیر سرمایه اجتماعی و هزینه‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین‎گیری مدل بیزینی(BMA) اثر دو متغیر مذکور را بر رشد اقتصادی 33 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) مطالعه و بررسی شود. با استناد به نتایج این مطالعه مشخص شد که متغیر هزینه‎های بهداشتی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بلندمدت و کوتاه‌مدت ک ...

موضوعی که در این پژوهش مورد بحث وبررسی قرار میگیرد، بررسی رابطه بین تورم، توسعهمالی و رشد اقتصادی میباشد. در واقع هدف اصلی از این تحقیق بررسی اثر توسعهمالی بر رشد اقتصادی در بستر پویاییهای تورم میباشد. این تحقیق دارای سه فرضیه میباشد که فرضیه کلیدی آن عبارت است از: تورم، باعث تضعیف اثرات رابطه مثبت بین توسعهمالی و رشد اقتصادی میشود. در اثنای انجام تحقیق روند متغیرهایی که در تحقیق بکار گرفته شدهاند، در بازههای زمانی مشخص طبقه بندی شده و تحلیلهای هریک از آنها و همزمانی بین ...
نمایه ها:
تورم | 

مطالعات نظری و شواهد تجربی نشان داده‌اند که کشورهایی که دارای سیستم مالی توسعه یافته هستند از رشد اقتصادی بلند مدت و سریعی بهره می‌برند. بازارهای مالی توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی دارند که سبب رشد بلند مدت گسترده تر می‌شود. در این تحقیق رابطه علیت بین بیمه و بانک با رشد اقتصادی از دیدگاه تجربی برای دوره(1389-1350)و همچنین نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است که برای تعیین مدل علیت از آزمون‌های مختلف الگوهای سری زمانی ...

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی طی سال‌های 90-86 یک خشکسالی 4 ساله بر ایران حکمفرما بوده است، که در این تحقیق خشکسالی سال 86 بررسی شده است، که بر اساس آمار بدست آمده از وزارت جهاد کشاورزی کاهش عرضه تولیدناشی از خشکسالی سال 86 برای بخش زراعت 26/1 درصد و برای بخش باغداری 17/1 درصد بوده است، لذا به علت وجود پیوندهای متقابل تولید، درآمد و مصرف در ساختار اقتصاد، کاهش تولید در این بخش نه فقط منجر به کاهش تولید سایر بخش‌ها و کل اقتصاد می‌گردد، بلکه همچنین موجب کاهش درآمد عوامل تولی ...

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه‌های خارجی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک‌های تجاری منطقه‌ای (ECO) و (D-8) و نیز (WTO) روی صادرات خدمات ...