عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ایجاد مقاومت به سرما در گیاهچه‌های آفتابگردان دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در سال 1389 انجام شد. در آزمایش اول اثر شش نوع تنظیم کننده‌ی رشد گیاهی هر کدام در 4 سطح شامل: پاکلوبوترازول (25، 100، 500 و 1000 میکرومولار)، پلی اتیلن گلیکول (50، 100، 200، 300 گرم در لیتر)، بنزیل آدنین (20، 50، 100 و 200 میکرومولار)، سالیسیلیک اسید (25، 50، 100 و 200 میکرومولار)، آبسیزیک اسید (25، 50، ...

این پژوهش با هدف تعیین یک رژیم‎ غذایی جایگزین و تعیین اثرات آن روی پارامترهای رشدی سن سبز پسته (Hem.: Pentatomidae) Brachynema signatum در مقایسه با رژیم غذایی طبیعی (زاروق) انجام شد. علاوه بر آن، اثر دزهای زیرکشنده‌ی آفت‌کش‌های فلونیکامید و لامباداسای‌هالوترین روی پارامترهای جدول زندگی سن سبز در شرایط آزمایشگاهی تعیین شد. همچنین پس از تعیین میزان LC25 دو آفت‌کش در آزمایش‏های مقدماتی، آزمایش‏های زیست‎سنجی برای تعیین پارامترهای جدول زندگی باروری حشرات ماده با تیمارکردن حشرات ک ...

بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، می‌باشد. در این پژوهش اثرات جنبی چند عصاره‌ی گیاهی شامل استبرق، شاتره و اکالیپتوس و آفت‌کش آمیتراز روی شاخص‌های زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز،C. carnea روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae به دو روش تیمار گوارشی و تماس موضعی در شرایط کنترل شده (دمای 2 ± 26 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی روشنایی 8 : 16) بررسی گردید. نتایج نشان داد که طول دوره‌ی رشدی (لارو سن دو ...

تنوع ژنتیکی اساس موفقیت در بهبود کمیت و کیفیت گیاهان زراعی است، شناخت تنوع ژنتیکی و پتانسیل ژنتیکی هر گونه گیاهی در اصلاح نباتات امری لازم و ضروری است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های عدس متعلق به کلکسیون دانشکده کشاورزی کرج از طریق صفات مورفولوژیکی و مولکولی، در مطالعه مورفولوژی، آزمایشی در مزرعه منطقه بردسیر، در قالب طرح آگمنت با استفاده از 35 ژنوتیپ عدس در سال 1391 اجرا شد. نتایج آمار توصیفی صفات نشان داد که تنوع قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با اکثر صفات مورد ارزیابی وج ...

به دلیل اثرات زیان بار علف‌های‌هرز در مزارع کشاورزی از نظر رقابت با گیاه اصلی در راستای جذب مواد غذایی از یک سو و پتانسیل دگرآسیب علف‌های هرز از نظر تداخل در اجتماع گیاهان زراعی در یک بوم نظام کشاورزی از سویی دیگر، این فرضیه قوت می‌گیرد که پژوهش های بیشتری در جهت شناسایی هر چه بیشتر پتانسیل علف های هرز در رابطه با ممانعت از رشد گیاهان زراعی صورت پذیرد. هدف از این مطالعه بررسی جوانه‌زنی و رشد و نمو دو علف هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز Amaranthus retroflexus)) و یولاف وحشی Avena ludov ...

هنگامی که اجرای یک تکنولوژی پرهزینه جهت دستیابی به فواید و نتایج مورد انتظار با شکست رو به رو می شود، نتایج منفی همچون توقف کسب و کار، از دست رفتن درآمد، و کارکنان ناراضی را به دنبال خواهد داشت. اساسی ترین موضوع در تحقیق حاضر، یافتن راهی جهت بالابردن پذیرش تکنولوژی های پیشرفته در سازمان توسط کارکنان سیستم و در نتیجه آن افزایش بهره وری و کارایی است. متغیرهای اساسی سیستم فنی اجتماعی (STS)، همچون حمایت مدیریت، ساختار سازمانی، تسهیم اطلاعات، فرهنگ سازمانی، و رضایت مشتری و کارکنان ...

به‌منظور بررسی اثر شوری بر رشد، روابط آبی، روابط یونی و قندهای محلول در سه گونه دارویی اسفرزه اواتا، اسفرزه پسیلیوم و بارهنگ کبیر آزمایشی گلخانه‎ای در سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت که درآن عامل اول شوری در چهار سطح شامل 0(شاهد)، 9، 15 و 21 دسی‌زیمنس بر متر و عامل دوم گونه اسفرزه در سه سطح بود. نتایج نشان داد با افزایش شوری ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و وز ...

تلفات نیتروژن از مزارع تحت آبیاری به ویژه در خاک‌های شنی سبب آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، افزایش مصرف نیتروژن برای گیاهان و ضرر و زیان اقتصادی می‌شود. این مسأله به دلیل بار منفی نیترات و عدم تمایل ذرات خاک در جذب آن اتفاق می‌افتد برای جلوگیری از حرکت آنیون‌ها به موادی نیاز است که دارای جذب آنیونی بالایی باشند به همین دلیل پژوهشی جهت تأثیر اصلاح‌کننده‌های آلی و معدنی بر جذب و آب‌شویی نیتروژن تحت کشت ذرت در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ...
نمایه ها:

مرحله اول این تحقیق به منظور مطالعه تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش جو در شرایط شوری آب آبیاری، با هدایت الکتریکی 10 دسی‌زیمنس بر متر، در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، واقع در اردکان، در سال زراعی 92-1391 به اجرا در آمد. قالب طرح به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود که در آن، 18 لاین امید بخش به همراه دو لاین شاهد ( EMBS-89-18و لاین شماره 4 شوری) مورد بررسی قرار گرفتند. صفات درصد سبز مزرعه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه‌های بارور و ن ...
نمایه ها:
جو | 
شوری | 
عناصر |