عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انباشت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم رشد، مورد توجه بسیار قرار گرفته و مطالعات تجربی زیادی بر نقش مثبت آن در رشد اقتصادی تاکید دارند، از طرف دیگر شبهه های زیادی نیز بر نقش سنتی سرمایه انسانی، صرفا به عنوان یک عامل تولید و مکانیسم هایی که از طریق آن سرمایه انسانی، رشد را تحت تاثیر قرار می دهد، وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور ما مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل به سطح ...

در دو دهه اخیر تحولات چشمگیر و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشورها رخ داده، بطوریکه جهانی شدن اقتصاد طی دهه‌های اخیر شتاب گرفته است. تحولات اساسی در روابط تجاری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بعنوان یکی از ابعاد مهم فرایند جهانی شدن، بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این مطالعه، با گزینش شاخص مناسب برای جهانی‌شدن تجارت و بهره‌گیری از برازش مدل‌های مناسب اقتصادسنجی، به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ...

بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات پر اهمیت در انتخاب راهبرد های توسعه در کشور می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر های تجارت(صادرات) و درآمد در کشور طی سالهای 1388-1344 می باشد. نتایج تحقیق به دنبال این خواهد بود که آیا رابطه بلند مدت و معنی داری بین متغیر های فوق وجود دارد یا خیر و اگر این چنین است از سمت تجارت به درآمد است یا بر عکس؟ جهت بررسی روابط بین متغیر ها ،آزمونهای علیت گرنجر و آزمونهای هم انباشتگی جوهانسون و الگو ...

بخش حمل و نقل از بخش های زیر بنایی اقتصاد در کشور است و فرآیندی است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی کشورها را تحت اشعاع خود قرار می دهد که نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی را تشدید و تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی دچار تغییر و تحول کمی و کیفی فراوان می شود این بخش علاوه بر جابجایی افراد کالاها باعث انتقال عقاید و افکار نیز می شود . ارتباط حمل و نقل کلیه بخشهای اجتماعی و اقتصادی و نقش آن موجب شده است تا این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد، ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه زیرساختها بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی2011-1980 می باشد. بنابراین تفکیک زیرساختها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آس ...

در طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی رو به رو بوده است که اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند. تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده است. بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری آنها ایجاد فشار بر ...

بررسی عوامل موثر بر تولید و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت این عوامل و چگونگی تأثیر گذاری آنها بر تولید و رشد اقتصادی می تواند به مسیر سیاستگذاری کلان اقتصادی یک کشور در کوتاه مدت و بلند مدت کمک کند. با توجه به مطالعات گذشته کاملاُ واضح است که ساختار سنی جمعیت و بهره وری نیروی کار از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه این متغیر ها با رشد اقتصادی و نحوه اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رشد اقتصادی ایران است. در ای ...
نمایه ها:

جایگاه دولت در توسعه و پیشرفت جوامع، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. از یک طرف برخی عقیده دارند که دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته و دولت بزرگتر را به موتور توسعه قویتر برای اقتصاد تشبیه می کنند. نقطه مقابل این نظریه بیانگر این مطلب است که دولت بزرگتر برای دستیابی به اهداف توسعه زیان آور است. در سال های اخیر، نظریات جدیدی ارایه شده است که رابطه اندازه دولت با توسعه و رفاه اجتماعی را صرفاً یک رابطه مث ...

در این مطالعه به بررسی اثرات نااطمینانی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شده است. در ابتدا به دلیل اهمیت بالای متغیر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های ماهیانه تورم طی دوره های زمانی 1387- 1369 و با به کارگیری خانواده مدل های GARCH رفتار نااطمینانی تورم بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثر شوک های قیمتی بر نااطمینانی تورم نامتقارن و پایدار می باشد و شوک های مثبت قیمتی اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم دارند. در ادامه با بررسی رابط ...