عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 223

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت دانش به توسعه مجموعه ای از روش ها، ابزارها، تکنیک ها و ارزشهایی اشاره دارد که سازمان ها با استفاده از آن ها می توانند بازگشت سرمایه های فکری خود را کسب، توسعه، اندازه گیری، توزیع و فراهم نمایند.در این تحقیق در راستای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم مدیریت دانش در صنعت بانکداری،با مطالعه تحقیقات پیشین در این حوزه 2مدل به عنوان مدلهای پایه برای تحقیق شناسایی شد. متغیرهای شناسایی شده شامل رهبری و پشتیبانی مدیریت ارشد،فرهنگ سازمانی،تکنولوژی،استراتژی مدیریت دانش،اندازه ...

ساختار سرمایه شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها بدان وسیله به تأمین مالی بلند مدت دارایی‌های خود می‌پردازند. در واقع ساختار سرمایه تأمین مالی دایمی شرکت می‌باشد که به وسیله بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. دارایی‌های نقدی، از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق بهادار، روش‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای و غیره؛ جریان‌های نقدی نقش محوری دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت جریان وجه نق ...

گزارشهایمالیبهویژهسودخالص، یکیازمهمترینمحصولاتنظامحسابداریاست. همانطورکهدربیانیهشمارهیکمفاهیمحسابداریمالیبیانشدهاست، هدفعمدهازتدوینگزارشهایمالی، تهیهاطلاعاتیاستکهبرایسرمایهگذارانفعلی، بالقوهوسایرافراد، درتصمیمگیریدربارهسرمایهگذاریمنطقی، اعتباردهیوسایرتصمیمهایمشابه، مفیدباشد، لذا در تحقیق حاضر به "بررسی تاثیرتقویت اعمال نظارتی، کنترلی و کوته بینی مدیریتی ببر مدیریت سود واقعی" پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر114شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1389 تا 1393 ...

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فقدان استانداردهای پذیرفته شده در پیاده سازی حسابرسی عملکرد در بانک ملت بود. تحقیق حاضر یک بررسی از نوع میدانی بود که جامعه آماری شامل مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی واحد تهران بود که شامل 4 نفر مدیرحسابرسی، 18نفر سرپرست حسابرسی و 35 نفر حسابرس ارشد می‌شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تک‌نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آم ...

سازمان ها برای توسعه و رشد نیاز حیاتی به سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش دارند که در نتیجه آن بتوانند کارآیی و اثربخشی برنامه های سازمان را مورد سنجش قرار دهند. ارزیابی عملکرد جامع، سنگ بنای مناسبی برای مدیریت عملکرد سازمان است. کارت امتیازی متوازن مولفه های مهم فرایندهای سازمان را برای ارزیابی عملکرد پوشش می دهد تا میزان تحقق اهداف مشخص و موانع آن تعریف گردد. صنعت ریلی از محوری ترین حوزه های حمل و نقل کشور می باشد که بسیار مورد تاکید مدیریت کلان کشور بوده است. هدف اصلی از تحقیق ...

فرهنگ سازمانی یکی از مسایل مهم در مدیریت منابع انسانی سازمان است. فرهنگ سازمانی تقریبا با تمامی مولفه های درونی و نتایج حاصل از فعالیت سازمان در ارتباط است. فرهنگ هم می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تغییرات بایستد و هم می تواند باعث افزایش سرعت پذیرش تغییرات شود. با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشور که مبنی بر اصول مدیریت دولتی نوین بود؛ تغییر بزرگی در نظام کارمند داری بخش دولتی رخ داد. در این پژوهش سعی می شود همسو بودن یا نبودن این تغییرات با فرهنگ سازمانی حا ...

نظر به جایگاه مهم صنعت بانکداری در اقتصاد کشور، تحول و رقابتی شدن این صنعت با پیشرفت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت بیش از پیش موفقیت سامانه های بانکداری را نمایان مینماید، لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستمهای اطلاعاتی مدیریت جهت بهبود و توسعه بانک قوامین آغاز گردید. با توجه به این هدف، سئوال اصلی چنین مطرح گردید: عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت جهت ایجاد تحول در بانک قوامین کدامند؟ به منظور پاسخگویی به این سئوال، ...

به نتيجه رساندن وظايف سازمان به عهده نيروي انساني آن و کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان است. در اين پژوهش هدف بررسي میزان کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار می‌آید، از نظر روش انجام تحقیق پیمایشی محسوب می شود و از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از هردو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآمدی نیروی انسانی در کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود باشند که برابر با 256 نفر می‌باشند. تعداد پرسشنامه‌های سالم جمع آوری شده 156 عدد بوده است. این پرسشنامه‌ها در میان کارکنان زن و مرد بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود به طور تصادفی ساده پر شده اند. پرسشنامه‌های مورد بررسی شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد و پرسشنامه استاندارد کارآمدی نیروی ...