عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2090

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تعیین شایستگی مرتع، برای هر نوع کاربری بایستی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اکوسیستم مرتع، با هدف حفاظت پایدار توجه شود. هدف از این تحقیق شناخت قابلیت‌ها و استعدادهای مراتع حوضه آبخیز سرداب-سیبک و ارزیابی و تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقه برای کاربری چرای گوسفندمی باشد. برای این منظور، مدل شایستگی استفاده چرائی دام (گوسفند) با استفاده از روش پیشنهادی فائو (1991) تعیین گردید و جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی در کلیه مراحل این تحقیق از محیط GIS استفاده شد. در این تحقیق، سه معیا ...

تقریباً تمامی برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش منابع طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال زوال و تخریب است و با شیوه‌های کنونی بهره برداری این روند همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل موثر در این تخریب اگر چه کم وبیش شناسایی و معرفی شده اند، اما این عوامل به طور دقیق و ریشه ای به ویژه در حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و سهم ونقش آن ها در تخریب منابع طبیعی مشخص نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی جنبه های آشکار نشده حقوقی با بررسی پرو ...

یکی از اصلی ترین مشکلات برای فعالیت‌های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود منابع آب است. استفاده از منابع فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی می‌تواند راه حل مناسبی در مواجهه با کم آبی باشد. با این وجود این حقیقت وجود دارد که فاضلاب ها می‌توانند اثرات مخربی بر محیط زیست از طریق آلودگی خاک و گیاه داشته باشند. افزایش تقاضا برای حفاظت محیط زیست و تولید مواد غذایی پایدار نیاز به استفاده از مواد طبیعی و غیر سمی را در کشاورزی افزایش داده است. بنابراین استفاده از مواد اصلاحی مانند ز ...

نیاز به اطلاعات درکشاورزی به سرعت در حال افزایش است، چرا که افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی منجر به استفاده بی رویه و فشار بر منابع آبی، خاکی و دیگر منابع طبیعی شده است. آزمایشات میدانی وقت گیر و پرهزینه بوده و تولید داده های جدید از طرق روش های سنتی کافی نیست و نتایج آنها به مکان و زمانی که انجام شده اند، محدود می شوند. در چند دهه اخیر مدل ها کمک شایانی به بشر در این زمینه کرده اند. سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) بوسیله سازمان بین المللی تعاون (IBSNAT) برای انتقال تک ...

شوری خاک یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که علاوه بر کاهش میزان عملکرد محصولات زراعی، باعث تشدید بیابان‌زایی در عرصه‌های منابع طبیعی می‌گردد. وسعت اراضی تحت تأثیر شوری در ایران بیش از 15 درصد می‌باشد که طبق مشاهدات عینی این رقم هر سال افزایش می‌یابد. از دیگر محدودیت‌های موجود در خاک‌های مناطق خشک و بیابانی شرایط آهکی، گچی و قلیائیت می‌باشد که با توجه به میزان درصد املاح موجود در این خاک‌ها و اکوسیستم طبیعی، دخالت‌های انسانی منجر به افزایش وسعت مناطق بیابانی شده‌است. یکی از ا ...

یکی از چالش‌های جهان امروز، بحران کم آبی است و برای حل این مشکل کشور‌های مختلف باید منابع آب خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. فعالیت‌های انسانی در حوزه‌های آبخیز و تغییرات نامناسب کاربری و الگو‌های کشت و از طرفی افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب، منابع آب را در چند دهه اخیر به شدت محدود نموده و از عمده‌ترین دلایل بروز و تشدید خشکسالی می‌باشند. با توجه به لزوم توسعه بخش کشاوری به عنوان بخش تأمین کننده غذای جامعه، بهره‌گیری از روش‌های مدرن آبیاری و توجه به بهره-وری هر واحد آب مص ...

چکیده مراتع هرکشور یکی از ارزشمندترین منابع به شمار می‌آیدکه با بهره‌برداری اصولی توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها و در عین حال با استفاده از مشارکتهای مردمی می‌تواند نقش مهمی را در جهت حفاظت آب و خاک و تامین نیازمندیهای غذایی کشور ایفا کند. تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع موجود در مشارکت بهره برداران در کاشت گونه‌های مرتعی و ارائه راهکارها جهت مشارکت بیشتر انجام گرفته است. در پایان بررسی عملکرد و مقایسه اقتصادی گونه ‌ مرتعی چاودار که از طرف منابع طبیعی کاشته و تولید شده با ...

به دلیل کم بودن ریزش‌های جوی و نامناسب بو دن توزیع زمانی و مکانی آن در ایران،کشورمان با متوسط بارندگی 250 میلیمتر در سال که یک‌چهارم متوسط بارندگی جهان است، کشور خشک و نیمه خشک محسوب می‌گردد، علاوه بر این استان اصفهان با میانگین بارش حدود 120میلیمتر در سال جزء یکی از خشک‌ترین مناطق کشور به‌شمار می‌‌آید. محدودیت آب سطحی و زیر‌زمینی در مناطق مرکزی و رشد جمعیت و افزایش نیاز آبی در بخش‌های مختلف به خصوص شرب و کشاورزی موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است. در این ارتباط‌ در بخ ...

هدف از این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر توزیع درآمد بین کشاورزان چهار روستای مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و داین از محدوده مرزیجران شهرستان اراک استان مرکزی می‌باشد. داده‌ها به وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان جمع‌آوری گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، 249 خانوار انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از منحنی لورنز، ضریب جینی، مقایسه پنجک‌ها، محاسبه نسبت‌های درآمدی، مقایسه میانگین‌ها، ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون، آزمون من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لوجستیک ...