عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2090

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تعیین شایستگی مرتع، برای هر نوع کاربری بایستی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اکوسیستم مرتع، با هدف حفاظت پایدار توجه شود. هدف از این تحقیق شناخت قابلیت‌ها و استعدادهای مراتع حوضه آبخیز سرداب-سیبک و ارزیابی و تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقه برای کاربری چرای گوسفندمی باشد. برای این منظور، مدل شایستگی استفاده چرائی دام (گوسفند) با استفاده از روش پیشنهادی فائو (1991) تعیین گردید و جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی در کلیه مراحل این تحقیق از محیط GIS استفاده شد. در این تحقیق، سه معیا ...

تقریباً تمامی برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش منابع طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال زوال و تخریب است و با شیوه‌های کنونی بهره برداری این روند همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل موثر در این تخریب اگر چه کم وبیش شناسایی و معرفی شده اند، اما این عوامل به طور دقیق و ریشه ای به ویژه در حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و سهم ونقش آن ها در تخریب منابع طبیعی مشخص نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی جنبه های آشکار نشده حقوقی با بررسی پرو ...

ارزش و اهمیت پوشش گیاهی به عنوان شاخص زنده و بیولوژیک جهت شناخت و آگاهی از تغییر و تحولات محیط ضرورت مطالعات را نمایان می‌سازد. مدیریت منابع اعم از منابع طبیعی و انسانی مستلزم استفاده از روش‌هایی است که از دقت و کارایی مطلوبی برخوردار بوده و با صرف هزینه‌های کمتر دستیابی به اهداف را آسان‌تر گرداند. به همین دلیل به کارگیری ابزار‌ها و روش‌های کمکی نظیر استفاده از داده‌های رقومی ماهواره ای در دستور کار متخصصان مدیریت منابع طبیعی قرار گرفته است تا در تلفیق با اندازه گیری‌های صحر ...

خشکسالی پدیده‌ای طبیعی و پیچیده است که در تمام مناطق رخ می‌دهد. بروز این پدیده همواره خسارات زیادی را در پی داشته است و آگاهی به آمار و ارقام خسارات ناشی از این پدیده، ضرورت بررسی و پایش خشکسالی را نشان می‌دهد. طی سال‌های اخیر کشورمان با خشکسالی‌های متعددی روبرو بوده که خسارات جبران ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرده است، لذا تحقیق در مورد خشکسالی برای محققین و برنامه ریزان بسیار ضروری می‌باشد. منابع طبیعی تجدید شونده در اقتصاد اکثر کشور‌های در حال توسعه و بخصوص کشور ما ایران ا ...

یکی از چالش‌های جهان امروز، بحران کم آبی است و برای حل این مشکل کشور‌های مختلف باید منابع آب خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. فعالیت‌های انسانی در حوزه‌های آبخیز و تغییرات نامناسب کاربری و الگو‌های کشت و از طرفی افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب، منابع آب را در چند دهه اخیر به شدت محدود نموده و از عمده‌ترین دلایل بروز و تشدید خشکسالی می‌باشند. با توجه به لزوم توسعه بخش کشاوری به عنوان بخش تأمین کننده غذای جامعه، بهره‌گیری از روش‌های مدرن آبیاری و توجه به بهره-وری هر واحد آب مص ...

رشد روز افزون تقاضا و محدودیت های شدید منابع آب در کشورهای خشک و نیمه خشک و کشورهای در حال توسعه، دستیابی و تحقق توسعه پایدار در این مناطق را مشکل می سازد. توسعه پایدار به عنوان راهبردی برای برآورده کردن نیازهای انسانی، همواره تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های زمین به گونه ای که اکوسیستم ها مورد حمایت باشند، دارد. در استان اصفهان محدودیت های منابع آب از یک طرف به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش تقاضا برای مصارف شرب، صنعت و به ویژه کشاورزی و از طرف دیگر وا ...

گور ایرانی زیرگونه ای از گورخر آسیایی است که به صورت انحصاری در ایران حضور دارد. این زیر گونه در ایران از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی به عنوان گونه‌ی به شدت در معرض خطر انقراض معرفی شده است. تخریب زیستگاههای باقی مانده این گونه انقراض آن را سرعت می بخشد. به همین دلیل داشتن اطلاعات کاملی از اندازه جمعیت و نیازهای زیستگاهی این گونه به منظور تدوین سیاست های مدیریتی برای حفاظت از آن امری اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه برآورد تراکم و فراوانی و انتخاب زیستگاه گ ...

چکیده آب‌های زیرزمینی از مهمترین منابع تأمین آب در حوضه آبریز همدان- بهار می‌باشند. از طرفی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و ارزان بودن نسبی کودهای نیتروژن، در بسیاری از نقاط این حوضه برای تولید بیشتر در واحد سطح، از کودهای شیمیایی و آلی استفاده‌ بی‌رویه می‌گردد. حدود 90% کشت‌های غالب (سیب‌زمینی، گندم و یونجه) دشت همدان- بهار در منطقه چاه‌های تأمین آب شرب همدان واقع شده‌اند. از طرفی با توجه به اینکه آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب شرب در منطقه ...

هدف از این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر توزیع درآمد بین کشاورزان چهار روستای مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و داین از محدوده مرزیجران شهرستان اراک استان مرکزی می‌باشد. داده‌ها به وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان جمع‌آوری گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، 249 خانوار انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از منحنی لورنز، ضریب جینی، مقایسه پنجک‌ها، محاسبه نسبت‌های درآمدی، مقایسه میانگین‌ها، ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون، آزمون من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لوجستیک ...