عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده افزایش جمعیت و استفاده بی‌رویه و غیر اصولی از منابع آب، توجه به مسأله مدیریت پایدار و شناخت و کنترل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب را بیش از پیش مطرح می‌سازد. در مطالعه حاضر، مدل اقتصادی – هیدرولوژیکی به منظور دستیابی به مدیریت پایدار سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور ساخته شد. هدف مطالعه، بررسی اثرات سیاست‌های مختلف آب بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با توجه به تأمین رفاه کشاورزان منطقه جهت دستیابی به تعادل پایدار سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور می‌باشد. سیاست‌های شبی ...

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش‌های مختلف اقتصادی به کار می‌رود. در دهه اخیر، با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه‌ها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر ی ...

اگر چه توسعه بخش تعاون علاوه بر قانون اساسی در قوانین برنامه پنج‌ساله و بودجه کشور مورد توجه ویژه قرار‌گرفته است، ولی به نظر می‌رسد که برآیند اقدامات انجام شده و سیاست‌های متخذه تاکنون منجر به حصول اهداف معین، نشده است. در این مطالعه روش تحلیل پوششی داده‌ها تصادفی به منظور برآورد کارایی فنی تعاونی‌های کشاورزی در شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن انتخاب ‌شد و به منظور بررسی عوامل موثر بر کارایی تعاونی‌ها از مدل رگرسیونی استفاده شد. در نهایت با استفاده از معیار آنتروپی برای ...
نمایه ها:

آب زیرزمینی یکی از مهمترین و بزرگترین منابع تأمین آب در دشت بیرجند می‌باشد. با افزایش زیاد تقاضا برای آب به دلیل افزایش جمعیت، شهرنشینی و توسعه کشاورزی، منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد توجه زیادی، قرار گرفتند. دسترسی به آب‌های زیرزمینی به منزله یک منبع دینامیک طبیعی محدود بوده و علت آن، وجود آب‌های زیرزمینی در سازندهای زیرسطحی مختلف است و انسان قادر به مشاهده مستقیم آن‌ها نبوده و به دلیل نوسان، اندازه‌گیری زمانی و فضایی آن مشکل است. بر این اساس، بررسی‌های کمی، ...

نظر به اینکه آب در بین سایر نهاده‌های بخش کشاورزی به میزان بیشتری مورد استفاده قرارمی‌گیرد، تعیین ارزش اقتصادی آن می‌تواند ابزار مهمی برای مدیریت آب و توسعه سیاست‌های کاربردی باشد. به همین منظور،هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و واکنش کشاورزان به سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی در شهرستان‌های استان قزوین می‌باشد. برای تحقق این هدف، از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت و توابع تولید محصولات کشاورزی برای مناطقی از استان قزوین که دارای کشاورزی آبی می‌باشند (شهرستان‌های قزوین ...

به منظور بررسی تاثیر کود دامی و نیتروژن شیمیایی در تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزا عملکرد و کیفیت دانه گلرنگ، آزمایشی در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 1392-1391 با کشت تاخیری در اسفند ماه، به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها کودی شامل: شاهد، کود دامی، نیتروژن، و ترکیب دامی و نیتروژن به عنوان عامل اصلی و سه تراکم 7/16، 20، 25بوته در متر مربع به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد تاثیر کود ...

برای ایجاد تغییر و تحول به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعـی یکـی از عوامـل تسـریع کننده مهم، آموزش عمومی به ویژه آموزش دانش‌آموزان است، لذا در این تحقیق تأثیر مداخله آموزشی در خصوص منابع طبیعی بر آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش یک مطالعه‏ی مداخله‏ای از نوع تجربی بود که دو مدرسه به صورت تصادفی به عنوان گروه مداخله انتخاب و دو مدرسه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد، جامعه آماری تحقیق 100 دانش آموز (50 دانش آموز در گروه مداخله ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 
خاش | 

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم‏ترین چالش‌های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهاي‌گلخانه‌اي و پدیده‏های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پيامدهاي شناخته ‌شده ناشي از تغيير اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشکسالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می‏باشد. در مطالعه حاضر، پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی و تولیدات بخش کشاورزی استان فارس مورد بررسی قرارگرفت. ابتدا با استفاده از آمار هواشناسی طی سال‌های 1337 ...

تعیین ارزش اقتصادی آب یا به عبارتی دیگر، سیاست قیمت گذاری منابع آب رویکردی جهت استفاده بهینه و مقابله با کمبود منابع آبی است. قیمت سایه‌ای آب معادل بهایی است که یک مصرف کننده عقلایی از منابع آب عرضه شده خصوصی یا دولتی مایل است برای استفاده از آن بپردازد. در مطالعه حاضر، به تحلیل حساسیت قیمت سایه‌ای منابع آب ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای محاسبه‌ای پرداخته شده است. اطلاعات مربوط به آخرین جداول داده- ستانده در سال‌های 1380 و 1385 در قالب ماتریس‌های حسابداری- اجتماعی به عنو ...